تحقیق – بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- …

پایان نامه ارشد
فیزیکی و جسمی

00.

551.

774.

رابطه معنادار

در این مجموعه معرف نیز معرف مدیریت بیماری بر اساس پیرسون و تجدید قوای جسمی بر اساس اسپیرمن به عنوان معرف اول مطرح می گردد .
پیشنهادها :
تحقیقات انجام شده در زمینه ی مدیریت بر خود در متون لاتین به طور عمده از سال 1980 آغاز شده است. این پژوهش ها بیشتر جنبه ی تئوریک و نظری دارد و به صورت کاربردی و عملیاتی به اجرا در نیامده است؛یعنی استراتژی ها و راهکارهای ارائه شده در زمینه ی مدیریت بر خود دارای منشأ تئوریک می باشد. اما در پژوهش حاضر در زمینه ی استخراج و تدوین شاخص های تکمیلی مدیریت بر خود ، جنبه ی عملیاتی و کاربردی این شاخص ها مورد توجه قرار گرفته و این شاخص ها دارای منشأ رفتاری و کاربردی می باشند. پیشنهادهای زیر توصیه هایی است که از یافته های تحقیق به دست آمده و جهت اصلاح یا ایجاد فعالیتها ، روشها یا فرآیند اجرایی یا برای تکمیل و توسعه تحقیقات بعدی ارائه می شود .
الف) پیشنهادهای کاربردی :
با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان می دهند که بین خودمدیریتی مدیران و سلامت سازمانی اداره تحت مدیریت ایشان رابطه معنادار وجود دارد ، ضروری به نظر می رسد مدیرا ن امر به این مسئله توجه جدی داشته باشند که اگر می خواهند سازمانی سالم و مدیریتی موفق بر دیگران داشته باشند باید اول خود را مدیریت نمایند . . لذا راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد .

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  1. به مسئولین توصیه می شود معرفهای روحی روانی را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر مدیریت مدنظر داشته باشند .
  2. توجه جدی مدیران به اعتماد سازمانی یکی از نیازمندیهای هر سازمان می باشد که یکی از راههای ایجاد اعتماد مطلوب خودمدیریتی مدیر خواهد بود .
  3. ایجاد جو با نشاط و شادی آفرین توسط مدیر با رعایت شاخصهای فیزیکی و جسمی یکی از عوامل مؤثر در پویایی سازمان خواهد بود .
  4. مدیران در زمینه توسعه و تقویت بیشتر شاخصهایی نظیر نیت و عمل خالص ، درک فوق حسی ، عبادت و آرامش درونی ، ساده زیستی در خود اقدام نمایند .
  5. با توجه به اینکه مدیران حوزه اقتصادی حائز کمترین میانگین امتیاز خودمدیریتی هستند ، پیشنهاد می شود به طور جدی در این زمینه بررسی و تحقیق صورت پذیرد .
  6. با توجه به اینکه مدیران حوزه رهنگی حائز کمترین امتیاز خودمدیریتی در بعد فیزیکی و جسمی هستند در این خصوص تدابیر لازم اتخاذ گردد .

ب) پیشنهاد پژوهشی :
* ورود سایر پژوهشگران به عرصه های تدوین شاخص های شاخصهای ذهنی شناختی ، عاطفی احساسی و حسی عصبی در خودمدیریتی
* بررسی رابطه بین شاخصهای ذهنی شناختی خودمدیریتی و سلامت سازمانی
*بررسی رابطه بین شاخصهای عالطفی احساسی خودمدیریتی و سلامت سازمانی
*بررسی رابطه بین شاخصهای حسی عصبی خودمدیریتی و سلامت سازمانی
*بررسی رابطه بین خودمدیریتی بر اعتماد سازمانی به عنوان یکی از شاخصهای سلامت سازمانی
محدودیتهای تحقیق :
الف) محدودیتهای پژوهش:

  1. موضوع این پژوهش موضوعی بدیع و جدید در عرصه پژو.هشی در ایران اسلامی بوده است و تا کنون الگوی جامع و کاربردی برای آن ارائه نگردیده است و تنها به یکسری توصیه های اخلاقی و تئوریک اکتفا شده است . از ابعاد مختلف خودمدیریتی تنها دو بعد در این پژوهش تحلیل شده است که ممکن است ورود ابعاد دیگر خودمدیریتی بر نتیجه کار تأثیرگذار باشد .
  2. موضوع پژوهش دارای نقاط اشتراک فراوان با جنبه های خصوصی و شخصی افراد می باشد و کسب اطلاعات در این زمینه با محدودیتهایی مواجه می باشد .
  3. با توجه به نوع سؤالات و شاخصها مدیران تمایل بیشتری به ارائه پاسخ ایده آل به جای واقعیات داشتند .
  4. ضعف فرهنگ پژوهش در کارکنان که با بی میلی یا نگاهی غیر از نگاه پژوهشی ممکن است بر نتایج تأثیر داشته باشد .

منابع فارسی :
*قرآن کریم
*امیرالمؤمنین علی (ع) ، (1390)، نهج البلاغه ،مترجم علی شیروانی ، دفتر نشر معارف
*امام خمینی (ره) ، بسیج در اندیشه امام ، 1380، نیروی مقاومت بسیج
*امام خمینی (ره) ، صحیفه نور ، 1382، مؤسسه حفظ و تنظیم و نشر آثار امام
*امام خامنه ای (مدظله) ، طلایه داران ظهور ، 1388 ، نیروی مقاومت بسیج
*اشرفی ، عباس، عبادت در ادیان ابراهیمی ، 1384، انتشارات امیرکبیر