بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت …

پایان نامه ارشد

خروجی آخر این آزمون مقدار درجه آزادی کای دو پیرسون و کای دو لگاریتمی را نشان می دهد از آنجائیکه sigآماره کای دو پیرسون کمتر از 5درصد می باشد پس فرض H0رد می شود و این دو متغیر با هم رابطه معنادار دارند .
علاوه بر انجام آزمونهای کیفی کای دو ، برای اطمینان از این آزمونها از آزمونهای همبستگی و رگرسیون نیز استفاده می کنیم . با توجه به تبدیل متغیرهای کیفی بر اساس طیف لیکرت به متغیرهای کمی می توان این امر را اجرا نمود .
فصل پنجم :
نتیجه گیری
خلاصه :
این پژوهش به منظور بررسی ارتباط خودمدیریتی مدیران با سلامت سازمانهای تحت مدیریت ایشان در سطح ادارات کل استان همدان اجرا گردید . از آنجاییکه تا کنون در مباحث مربوط به خودمدیریتی یک الگوی جامع ، کامل و کاربردی ارائه نگردیده است ، محقق الگوی جامع مدیریت بسیجی را به عنوان یک الگوی کامل در عرصه مدیریت به خصوص عرصه های خودمدیریتی به عنوان مبنا قرار داده و سپس بخش خودمدیریتی را از این الگوی کاربردی بر اساس مبانی تئوریک مدیریت و عملی خودمدیریتی امام (ره) به عنوان طراح و مبدع این الگو احصا نموده است .
جامعه آماری خودمدیریتی مدیران کل استان همدان به تعداد 58 نفر و جامعه آماری مربوط به سلامت سازمانی کارمندان شاغل در این ادارات به تعداد 17581نفر بوده اند .
بر اساس فرموک کوکران ، جدول مورگان و… حجم نمونه برای مدیران کل 51 نفر و برای کارکنان 375 نفر معین گردید که ادارات بر حسب روش نمونه گیری ساده و تصادفی انتخاب و به میزان جمعیت آماری کارکنان ، پرسشنامه سلامت سازمانی به صورت تصادفی توزیع گردید .
روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است . به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه خودمدیریتی و سلامت سازمانی استفاده شد . پایایی هر دو پرسشنامه به ترتیب 89. و 86. محاسبه و روایی آنها علاوه بر اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید سه نفر از اساتید دانشگاه امام حسین (ع) نیز قرار گرفت .
پس از توزیع پرسشنامه خودمدیریتی به تعداد 51 عدد و سلامت سازمانی به تعداد 600 عدد و جمع آوری پرسشنامه ها ی خودمدیریتی 51عدد و سلامت سازمانی 436عدد، اطلاعات حاصله با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد . بدین ترتیب که با استفاده از روشهای آماری توصیفی ، اطلاعات حاصله تلخیص ، طبقه بندی و در سطح استنباطی از آزمونهایی نظیر کای دو ، ضریب همبستگی پیرسون ، کاندل و اسپیرمن، تحلیل واریانس ، رگرسیون چند متغیره با نرم افزار spss استفاده گردید .
بحث و نتیجه گیری :
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خودمدیریتی و سلامت سازمانی در سطح ادارات کل استان همدان صورت پذیرفته و نتایج آن به شرح زیر است .
فرضیه اصلی :
بین خودمدیریتی و سلامت سازمانی رابطه معنادار وجود دارد .
بین خودمدیریتی و سلامت سازمانی در سطح ادارات کل استان همدان رابطه مثبت و معنادار (001.) در سطح معناداری 95% وجود دارد . به عبارت دیگر هرچه خودمدیریتی مدیران بیشتر باشد سلامت سازمانی ادارات آنها نیز بیشتر خواهد بود .
فرضیه های فرعی :

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

  1. بین شاخصهای روحی روانی خودمدیریتی و سلامت سازمانی رابطه معنادار وجود دارد .
  2. بین شاخصهای فیزیکی جسمی خودمدیریتی و سلامت سازمانی رابطه معنادار وجود دارد .

فرضیه اول در سطح معنی داری 95% با عدد (000.) و فرضیه دوم در همان سطح معنی داری با عدد( 018.) تأیید می گردد .
مقایسه ضرایب همبستگی فرضیه های اصلی و فرعی در آزمونهای مختلف


متغیرمستقل متغیر وابسته ضریب همبستگی پیرسون ضریب همبستگی کندال ضریب همبستگی اسپیرمن Sig رابطه
روحی روانی سلامت سازمانی 761. 64. 799. 00. معنادار