• ارائه بینش و تعیین جهت، همراه با اعطای آزادی به اشخاص در جهت نوآوری و ابتکارات فردی
 • روشن کردن دقیق انتظارات و نیازمندی ها
 • درک و تمجید مکرر از کار خوب و اخذ فیدبک های مناسب در مورد عملکرد
 • برطرف کردن اختلافات بطور منصفانه و مناسب
 • تشویق توسعه و یادگیری
 • حمایت از همه افراد، اعتماد و احترام همگانی

همین مطالعه نشان می دهد که سرمشق های سازمانی که مکان جذابی برای کار ایجاد می کنند، عبارتند از:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

 • داشتن اهداف روشن و تجلیل تمام موفقیت ها
 • تشویق مشارکت در تصمیم گیری
 • داشتن ارزشهای مشترک که در تمام سازمان مورد تمرین قرار گیرند.
 • تدارک مواد، ابزارها و تجهیزات مناسب برای انجام کار
 • تشویق ارتباطات و انتقال دانش
 • پاداشهای روشن و منصفانه

3-4-2-2مهمترین عوامل در ایجاد و حفظ سلامت سازمانی
مطالعات نشان می دهند که موثرترین رفتارهای مدیریتی که منجر به ایجاد محل کاری سالم و خلاق می شوند، عبارتند از
توانایی و تمایل مدیران به:

 • برطرف کردن اختلافات بطور منصفانه و مناسب
 • فراهم کردن آزادی برای کارکنان در انجام کار خود، همراه با ارائه مسیرها، ابزارها و اطلاعات روشن.
 • فراهم کردن فیدبک جامع و مستقیم در مورد عملکرد
 • حمایت و اعتماد
 • احترام به همه افراد

همچنین غیبت از محل کار، زمانی به حداقل خود می رسد که شرایط زیر در سازمان وجود داشته باشد:

 • دانش و ادراک هدف های سازمانی
 • مشارکت در تصمیم گیری
 • بازخورد مستقیم برای کار خوب
 • نشان دادن رفتار کارکنان، با انعکاس ارزشهای سازمان
 • شواهد مبنی بر ارتباط خوب و احترام در میان کارکنان

4-4-2-2 اهمیت مقوله سلامت سازمانی
تنش در محل کار به مقوله مهمی در سازمانهای امروزی بدل گشته است . در جولای سال 2000 ، میزگرد کار و اقتصاد در مورد سلامت روانی نتایج مطالعه خود در مورد افسردگی در محل کار را منتشر کرد . این گزارش نشان می داد که هزینه ناخوشی های دماغی و روانی در محل کار بطور نمائی رشد می کند . متاسفانه، هزینه های پنهان زیادی نیز وجود دارند که بعلت اینگونه عدم سلامت یا ناخوشی سازمانی صرف می شوند. وجود تنش کاهنده در سازمانها دارای عواقب زیر است: