بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- …

پایان نامه ارشد
شناخت و پاداش

چشم انداز
سطح2

توسعه شایستگی و مهارت

تعادل در زندگی و کار

ارتباطات
سطح 1

احترام و عتماد

سلامت کارکنان

برنامه ریزی موفق
سطح بنیادین

رهبری

دکتر فیشر در این مدل عوامل مؤثر بر سلامت سازمانی را در سطح زیر طبقه بندی نموده است .

  1. سطح 0 (سطح بنیادین ): شامل رهبری ، برنامه ریزی جانشینی(گردش شغلی) و سلامت کارکنان
  2. سطح 1(ارتباطات) : شامل اعتماد و احترام ، ارتباطات و تعادل در زندگی وکار
  3. سطح2(نگرش یا چشم انداز ): شامل توسعه شایستگی و مهارت ، شناخت و پاداش و

چشم انداز

  1. سطح3 (تعهد) : شامل توانایی برای انطباق، کار تیمی و تعهد کارمند.
  2. برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

سطح صفر مدل مبتنی بر سه عنصر اساسی است -رهبری، برنامه ریزی جانشینی و سلامت کارکنان
این سه پایه، اساس همه عناصر دیگر از مدل سلامت سازمانی می باشد .
اهمیت و کیفیت بالابا رهبری موثر بوده است و نتیجه آزمایشها به عنوان تقریبا هر نتیجه بسیار مهم نشان داده است که تلفیق روحی و جسمی کارکنان و مدیران است که نقش تعیین کننده ای در تمامی ابعاد دیگر سلامت سازمانی دارد .
برنامه ریزی جانشینی به ویژه در این مرحله مهم است، با توجه به وضعیت گردش کارکنان که توسط عواملی نظیر بازنشستگی، کمبود عمومی از کارگران ماهر جوان وافزایش کار گزینه های تحرک برای کارگران جدید.تعریف می گردد این عوامل همه ترکیب را به چالش پایداری سازمانی تبدیل می نماید . (دکتر فیشر ، 2007 )
در سطح یک مدل ، ارتباطات، اعتماد و احترام وتعادل کار و زندگی هستند، سطح اول نتایج فرهنگ
عناصر پایه و صحنه را برای باقی مانده عناصر ایجاد می نماید . ظرفیت عملکردی فرهنگ کار در ایجاد اعتماد متقابل و ارتباطات موثر، است . بسیار متفاوت از مشخصه سوء ظن، بی اعتمادی وشکست های ارتباطی. به همان اندازه توانایی کارکنان برای ایجاد تعادل میان زندگی شخصی و حرفه ای خود است مهم است.
تعارض کار و خانواده یکی از عوامل جدی در استرس کارکنان می باشد . (دکتر فیشر ، 2007 ، )
در سطح دومدلاین سطح شامل چشم انداز، شایستگی و مهارتتوسعه و پاداش و شناخت است . این سه عنصر به دو سطح قبلی بستگی دارد و اطلاع رسانی ردیفهای بالا از نتایج. کارکنان و مدیران نیاز به چشم انداز متجانس روشن از سازمان دارد . (دکتر فیشر ، 2007 ، www.fisherandassociates.org )
سطح سه : این سطح عملکردی که در سازمان به طور معمول به آن پرداخت شده است بیشترین توجه را به خود جلب نموده است و آن را شامل توانایی برای انطباق، کار تیمی و تعهد کارمند است. با این حال عملکرد در این سطح تا حد زیادی وابسته به عناصر موجود درسه سطح پایین تر دارد بدیهی است، یعنی سازمانی سالم تر است که رهبری مؤثر در کنار توجه به گردش شغلی و سلامت ، اعتماد و احترام متقابل و ارتباطات و تعادل در زندگی و کار ، توسعه شایستگی ها و مهارت و چشم انداز روشن و نهایتاً تعهد کارکنان را داشته باشد . (دکتر فیشر ، 2007 )
3-4-2-2منابع ناخوشی در سازمانها
بیشتر مطالعاتی که درباره سلامت سازمانی انجام شده اند، بیانگر این مطلب بوده اند که دو منبع وابسته ایجاد سلامت سازمانی و کامیابی در محل کار وجود دارد . مهمترین منیع سلامت سازمانی عبارت از سبک رهبری و رفتار مدیران مستقیم افراد است .
منبع دوم عبارت است از سرمشق های سازمانی که باعث ایجاد خلاقیت و همکاری می گردند و نیز ابتکاراتی که باعث انجام کارها به شیوه ای مافوق عادی می گردند.
و بازخوردهای حاصل از اربابان رجوع و مطالعات انجام شده نشان می دهد که نوع رفتار رهبری سازمان که ارتقا دهنده سلامت سازمانی است عبارت است از