مدیریت بر خود

فیزیکی و جسمی

ورزش

پیاده روی
نرمش
تمرینات ورزشی

مدیریت بر خود

فیزیکی و جسمی

مدیریت بیماری و ناتوانی خود

تحمل در برابر درد و رنج بیماری
خودداری از اظهار ضعف و ناتوانی

مدیریت بر خود

فیزیکی و جسمی

تجدید قوای جسمی

استراحت و خواب در زمانی مشخص و در حد کافی در شب
استراحت کافی در روز

(منابع : رضایی زاده ، 1385 – جمعی از مؤلفین،1389، عابدی جعفر ، 1386- تقی زاده اکبری ، 1387- زارعی متین ، 1381)
3-2 : بررسی ارتباط بین مدیریت بسیجی و خود مدیریتی :
در این بخش سعی خواهیم کرد به بررسی روابط بین مدیریت بسیجی و خودمدیریتی بپردازیم . آنچه واضح و مسلم است این است که با توجه به اینکه مدیریت بسیجی یک مدیریت مبتنی بر انجام تکلیف و تکلیف مدار است و این ادای دین و تکلیف بر پایه فرهنگ و تفکر بسیجی است که قطعاً مشتمل بر مبانی خودمدیریتی نیز می شود .
با توجه به اینکه تا کنون بیشتر پژوهشهای انجام شده جنبه تئوریک و نظری داشته و مدل عملیاتی و کاربردی برای آن ارائه نگردیده است (استراتژیها و راهکارهای ارائه شده در زمینه مدیریت بر خود دارای منشأ تئوریک می باشند) ارائه مدل مدیریت بسیجی که تقریباً تمامی مبانی رفتاری و کاربردی خودمدیریتی را شامل می گردد از اهمیت خاصی برخوردار می گردد .
1-3-2: ماهیت و فلسفه مدیریت بسیجی :
یکی از علل ضعف یا ناکارآمدی مدیریت در سازمانها ، تمسک به شیوه های مدیریتی اعمال شده در غرب است که متناسب با فرهنگ و مبانی اعتقادی ما نمی باشد . امروزه تغییر این شیوه های کلیشه ای و جایگزینی آن با اصول و فرهنگ غنی اسلامی برای مدیریت جامعه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است . در این زمینه از آیت ا… شیرازی (ره) منقول است که اگر ریاست (مرجعیت) یکصد جزء باشد ، یک جزء آن عدالت ، یک جزء آن علم و 98 جزء بعدی آن مدیریت است . لذا همگان باید طریق مدیریت خود را بدانند . (قوامی ،1383،ص 21)
نکنه مهم در تعیین سبک مدیریت ، توجه به قوانین خاص زندگی بشر است . یک سلسله اصول بر رفتار انسان حکومت می کند که اگر کسی بخواهد بر بشر مدیریت کند جز از راه شناخت قوانینی که بر حیات و بر روال زندگی بشر حاکم است میسر نیست . (مطهری، 1385،ص25)
اصولاً گزینش رویکردها و سبک های مدیریت در سازمانها به سه شیوه محتمل می باشد .

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

  1. سازمانها با تحلیل تمامی تئوریهای مدیریتی ، یکی از آنها را که با شرایط سازمان همگون تر باشد انتخاب و عملیاتی می کنند .
  2. سازمانها با تحلیل تمامی تئوریهای مدیریتی ، تلفیقی از دو یا چند تئوری را انتخاب و عملیاتی می کنند .
  3. مبنای انتخاب و رویکرد مدیریت ، طرف نظر از تئوریهای موجود (استفاده ابزاری) رویکردی بومی و متناسب با شرایط سازمان طراحی و ایجاد می گردد .

مدیریت بسیجی تنها بر مبنای ارزشهای اسلام و تجارب دفاع مقدس یک رویکرد بومی و خدامحور است که با نگاهی جامع به تمامی ابعاد وجودی انسان و با مدنظر قرار دادن تمامی نیازها و اولویت بندی آنها می تواند انسانها را به موفقیت و تعالی برساند .
اصول حاکم بر مدیریت بسیجی :

  1. اصل حاکمیت ارزشهای دفاع مقدس : بدون شک ارزشهای دفاع مقدس و تجربه گرانسنگ این دوران به منزله عالی ترین تجربه عملیاتی مدیریت بسیجی محسوب می گردد .
  2. اصل مدیریت بر مبنای فرهنگ و تفکر بسیجی : بدون شک مدیریت بسیجی باید بر مبنای فرهنگ و تفکر بسیجی که یک فرهنگ جهادی و انقلابی است شکل گیرد .