تحقیق دانشگاهی – بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت …

پایان نامه ارشد

4-4-2-2رویکرد جامع نگر
برخی اندیشمندان همچون کاوالری، فیرون، کوک، دهرتی و هرن بر تعامل و و ارتیاط نزدیک زندگی شخصی با زندگی کاری تأکید داشته و معتقدند که مدیران در هر زمان و هر مکان در حال انجام وظیفه اندک چه سر کار باشند یا در حال بازی یا این که در خانه یا در اداره باشند. تفکر جداسازی زندگی شخصی از زندگی شغلی کارکنان و مدیران از مد خارج شده است، بر اساس این رویکرد، ضروری است که به تمام ابعاد و جنبه های زندگی مدیران در ارتباط با خانواده، دوستان، جامعه، ذهنی، روحی، حالت های خلاق، تناسب اندام، تغذیه و خواب مناسب (کاوالری )؛ مادی، فیزیکی، احساسی، حرفه ای، روحی معنوی و اجتماعی ( دهرتی ) توجه نمود.
بنابراین دیدگاه، بهتر است مدیران به تمام ابعاد و زوایای زندگی شخصی خود از طریق تهیه ی برنامه ی زندگی خود توجه نموده و آن را مدیریت نمایند:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

 1. مدیریت بعد داخلی خود به معنای توجه به بعد ذهنی، معنوی و حالت های اخلاق خویش و همچنین تناسب اندام، خوردن و خوابیدن در حد مناسب به منظور حداکثر سازی رشد، توسعه و موفقیت است.

مواردی که در ادبیات مدیریت در زمینه ی بعد داخلی مدیریت بیان می شود مثل معنویت، روح، خلاقیت، عکس العمل عمیق و توسعه ی بصیرت ما را به رویکرد توجه به مدیر کامل هدایت می کند؛ یعنی مدیر به عنوان یک موجود کامل روحی – روانی مورد توجه قرار می گیرد، نه فقط یک موجود سازمانی. دستیابی به مدیریت درونی مستلزم آگاهی درونی از سه بعد فیزیکی، ذهنی و روحی می باشد.

 1. خود مدیریتی در کار به معنای مدیریت مسیر شغلی و مدیریت استرس است مدیریت مسیر شغلی، مستلزم بر خویش، ارزش ها و لایق خود را تعیین کنید. لذا برنامه ریزی مسیر شغلی باید در متن کل زندگی شما باشد. برنامه ریزی زندگی عبارت است از استفاده از فرصت ها در مورد این که چه ترکیبی از جنبه های مختلف زندگی بیشتر با ارزش ها و آرزوهای شما متناسب است. برخی بر مسیر شغلی و کار بیشتر از سایر موارد تأکید دارند و برخی دیگر بر خانواده، توسعه ی روحی، فعالیت های تفریحی، زندگی اجتماعی، تعلیم و تربیت و توسعه ی شخصی تأکید دارند و برخی معتقد به ایجاد توازن و تعادل نسبی بین آن ها می باشند.

3- مدیریت توسعه ی شخصی به معنای برنامه ریزی زندگی و برنامه ریزی مسیر شغلی و نحوه ی تعامل این دو با یکدیگر نامه ریزی زندگی می باشد زیرا برای فهم این که شما در چه نوع شغلی خشنود خواهید بود، باید اولویت های زندگی بر اساس نقشه ی توسعه ی شخصی است. برنامه ریزی زندگی خود مستلزم صحبت یا تفکر در مورد موضوعات هفت گانه ی زیر می باشد:

 1. مادی، شامل پول و دارایی؛
 2. فیزیکی، شامل سلامتی و تناسب؛
 3. احساسی، شامل تفریح و هیجان؛
 4. ذهنی،شامل هوش و یادگیری؛
 5. حرفه ای، شامی مشاغل و مسیرهای شغلی؛
 6. معنوی، شامل ارزش ها و عقاید؛
 7. اجتماعی، شامل دوستان و خانواده؛

برنامه ریزی مسیر شغلی خود مستلزم پاسخ به سؤالات زیر است:

 1. من چه کسی هستم؟
 2. چه چیزی مرا ترقیب می کند؟
 3. زمان برای یک تغییر ( یا یک تغییر برای یک زمان ) چه وقت است؟
 4. من تا چه اندازه خوب هستم؟
 5. آیا من به تندازه ی کافی دریافت می کنم؟
 6. استعدادهای من چیست؟
 7. چه کسی مرا عقب نگه می دارد؟
 8. آیا این سازمان برای من بد است؟
 9. آیا من آن را به درستی در یافته ام؟
 10. چرا اینجا بمانم؟
 11. بعداّ به کجا بروم؟
 12. آیا شما اینک آماده هستید که طرح مسیر شغلی خود را بنویسید؟

بنابراین همان گونه که در جدول شماره ی ملاحظه می شود اندیشمندان مدیریت با رویکردهای متفاوتی به تبیین مفهوم مدیریت برخود پرداخته اند. در این راستا رویکرد پیشنهادهای محقق، رویکرد کلیت گرا است که براساس آن مدیریت برخود به معنای کنترل رفتار خود در راستای شناسایی و استفاده ی بهینه از تمام نیروهای کلیه ی ابعاد وجودی خود می باشد.
ابعاد مختلف وجودی در مدل های پیشنهادی محقق – مدل های شماره ی 3-1 و 3-2- ارائه شده است.(رضایی زاده ، 1385 ، ص 59-61)
انواع رویکردهای اندیشمندان مدیریت در زمینه ی مفهوم مدیریت برخود


ردیف