بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- …

پایان نامه ارشد

 • خود رهبری نفوذی است که مابر خود اعمال می کنیم تا به خود انگیزشی و خود هدایتی که برای عملکرد بدان نیاز داریم برسیم.
 • دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

 • شایستگی مدیریت برخود شامل صداقت و هدایت اخلاقی، محرک و انگیزه ی شخصی، ایجاد تعادل در تقاضاهای کار و زندگی و خود اگاهی و بهبود می باشد.
 • مدیریت بر خود به معنای توانایی شناخت خود و استفاده از مهارت های خود در چهارچوب محدودیت های نقاط قوت و ضعف خود می باشد.
 • مدیریت برهود به معنای تعیین اهداف شخصی، پاداش به خود و نظارت بر نتایج عملکرد خود می باشد.(رضایی ، 1385، ص 52-54)
 • 3-4-2-2رویکرد برون گرا – درون گرا
  برخی صاحب نظران همچون سیمز و مانز، بروس، بنیس و پاریخ و لسم، دارکر، وتن و کامرون، بن فاری، بیک ول، ایون سون و وود کاک به طور همزمان، هم بر ابعاد مشهود ( نمودهای بیرونی ) – همچون رفتار، همچون رفتار، انجام دادن، بعد فیزیکی جسمی، ایجاد ارتباط و برنامه ریزی– و هم بر ابعاد نامشهود ( نمودهای درونی ) – همچون ذهنی ( فکر ) –احساسی، پاسخ فیزیولوژیک، حس عصبی، هوشیاری و ارزش ها – توجه نموده اند. در ضمن برخی اندیشمندان در این دسته بر مدیریت زمان، مدیریت استرس و خود آگاهی نیز تأکید کرده اند.
  این دسته از صاحب نظران مباحث خود را تحت عناوینی همچون خود رهبری، مدیریت برخود، مدیریت شخصی و مدیریت بعد داخلی ارائه نموده اند.

  1. خود رهبری مجموعه ای وسیع از استراتژی ها است که بر رفتارها، افکار و احساسات – که ما از طریق آ نها برخود اعمال نفوذ می کنیم – تمرکز می کند. خود رهبری آن چیزی است که فرد انجام می دهد تا خود رهبری کند. خود رهبری نفوذی است که ما برخود اعمال می کنیم تا رفتار و فکر خود را کنترل کنیم و بویژه عملکرد خود را افزایش دهیم.
  2. هر کس در حدی خودرهبری را تمرین می کند اما هر کس یک خود رهبر مؤثر نیست.
  3. خود رهبری مؤثر قابل یادگیری است.
  4. خود رهبری به مدیران و سایر کارکنان – یعنی هرکس که کار می کند – مربوط است.
  5. مدیریت برخود به معنای اعمال کنترل مثبت بر زندگی خویشتن، از طریق مشاهده ی عملکرد خود می باشد. مشاهده ی عملکرد خود به معنای شناسایی تمام رفتارهایی که می توانید انتخاب کنید و آن چه انجام می دهید و انجام کاری که از آن لذت می برید، به منظور ایجاد تعادل و تغییر در سایر ابعاد رفتار خود یعنی احساس، تفکر و پاسخ فیزیولوژیک می باشد.مدیریت برخود به معنای مدیریت ابعاد پنج گانه خود – فیزیکی، شناختی، احساسی، حسی عصبی و هوشیاری – به منظور ایجاد تعادل و تکامل در آن ها می باشد تا از این طریق بتوان به رشد، پیشرفت، موفقیت و رضایت رسید.
  6. مدیریت برخود مستلزم پاسخ به سؤالات زیر می باشد:
  7. توان مندیهای من کدامند؟
  8. روش کار من چگونه است؟
  9. ارزش های من کدام است؟
  10. کمک های من به سازمان چه باید باشد؟
  11. آیا مسئولیت برقراری ارتباط با دیگران را پذیرفته ام؟
  12. آیا برای بهره برداری از نیمه ی دوم زندگی کاری خود برنامه ریزی کرده ام؟
  13. مدیریت شخصی مستلزم مهارت های چهار گانه ی زیر می باشد:
  14. خود آگاهی؛
  15. تعیین اهداف و اولویت ها؛
  16. مدیریت زمان؛
  17. مدیریت استرس.

  ممدمد
  مدیریت استرس
  علامت
  مدیریت زمان
  تعیین اهداف واولویت ها
  خود آگاهی
  مشکل
  مدل شماره ی 2-2: سلسله مراتب مهارت های مدیریت شخصی
  مهم ترین و ابتدایی ترین گام در مدیریت شخصی، خود آگاهی می باشد زیرا براساس آن به اهداف و اولویت های متوازن دست یافته و در نتیجه در مدیریت زمان و مدیریت استرس هم موفق خواهیم بود؛ لذا خود آگاهی – شناخت خود – کلید حل مسائل می باشد.

  1. مدیریت برخود مربوط است به دانش ما درمورد چگونگی مدیریت خودمان، به منظور حداکثر سازی بهره وری که شامل ارزیابی شخصی از اهداف و مقاصد شغل، اولویت ها در بین وظایف، دانش در مورد بهترین ابزار های تحقق اهداف نهایی و دانش در مورد آن چه در ما ایجاد انگیزه می کند، می باشد. به عنوان مثال، هنگامی که اِستکی پس از ارتقای شغلی، خود را وادار به تفکر نمود، مهارت های خود مدیریتی عالی داشت با وجود این، او کمتر توانست از عهده ی پیچیدگی های دیگران، ساست ها و محیط کاری برآید. دانش در مورد انگیزش شخصی و سایر جنبه های سبک مدیریت فردی یک بخش از بصیرت واقعی است.
  2. مدیریت برخود شامل برنامه ریزی زمان، توجه به تأثیرات اولیه رفتار و خود ارزیابی می باشد.
  3. مدیریت برخود به معنای کسب کنترل بر روی تصمیمات، مشکلات، استرس و زمان می باشد. تصمیم گیری، حل مشکل، مدیریت استرس و زمان همه در ارتباط با تعیین اولویت ها است.
  4. مدیریت برخود مستلزم یادگیری مداوم، انرژی زیاد، احساس ارزش زیاد، خوب زیستن از لحاظ فیزیکی و جسمی، استقلال زیاد، روابط بالنده و توفیق فزآینده می باشد.(رضایی زاده ، 1385،ص 56-58)