سخت کوشی
تعریف مفهومی
سخت کوشی در تحقیق حاضر شامل آن دسته از رفتارهای فرد است که در ارتباط با تلاش و پشت کار مستمر، پیگیر و خستگی ناپذیر می باشد.(تقی زاده اکبری ، 1387،ص181)
تعریف عملیاتی
سخت کوشی در این پژوهش شامل رفتارهای زیر می باشد:

  1. اختصاص ساعات طولانی مدت به کار و تلاش در طول روز؛
  2. اختصاص دوره ی زمانی طولانی مدت به کار و تلاش در طول عمر.

کنترل امیال نفسانی
تعریف مفهومی
منظور از میل، کشش، نیرو و جاذبه ای است که فرد را از بیرون تحت تأثیر قرار می دهد و این کشش و جاذبه ی بیرونی در یکی از اعضا و جوارح فرد – مثل چشم، گوش،زبان، شکم، دست و پا -تجلی می یابد. لذا منظور از کنترل امیال نفسانی در تحقیق حاضر تسلط اراده ی انسانی – با خاستگاه درونی – بر کشش ها و جاذبه های بیرونی می باشد.(زارعی متین ، 1381، ص 4)
تعریف عملیاتی
کنترل امیال نفسانی در این پژوهش شامل رفتارهای زیر می باشد:

  1. پرهیز از بیان سخنان خشم آلود، خلاف واقع و تلافی جویانه؛
  2. پرهیز از گوش دادن به سخنان تخریبی افراد بر علیه یکدیگر،شنیدن شکایت افراد شاکی در تمام شرایط، کسب اخبار و اطلاعات از تمام افراد و کانال ها، شنید دیدگاه های دو طرف دعوا؛
  3. پرهیز از نگاه های خشو آلود و تقسیم عادلانه ی نگاه خدبین افراد؛
  4. پرهیز از هرگونه اقدام عملی که منجر به تضییع حقوق مالی،جانی، آبرویی و اخلاقیدیگران شود.

حق از لحاظ لغوی به معنای ثابت، واجب، اعتدال و باز کردن می باشد و از لحاظ اصطلاحی به معنای قدرت و مزیتی است برای یک شخص که به وسیده ی آن می تواند پاره ای از امور را از شخص دیگر بخواهد و یا اعمال افعالی در چیزی کند.
در پژوهش حاضر حق به معنای امتیاز و مزیتی است که کارکنان ( و مردم ) نسبت به مدیر یا ( رهبر ) داشته و مدیران ملزم به مکلف به رسمیت شناختن و رعایت این مزیت ها می باشند و کارکنان نیز می تونند و باید این مزیت های کارکنان در چهار بعد مالی ( اقتصادی )، جانی ( حیات )، آبرویی و اخلاقی ( معنوی ) مورد نظر است و بدین معناست که مدیران ملزم و مکلف به رعایت و پرهیز از ضایع سازی امتیازات و مزیت های مالی ( اقتصادی )، جانی ( حق حیات )، آبرویی و اخلاقی ( معنوی ) کارکنان می باشند.
در بعد اخلاقی مدیران وظیفه دارند از نظر اخلاقی کارکان خود را توصیه و هدایت نمایند.
نظم
تعریف مفهومی
منظور از نظم در تحقیق حاضر، آن دسته از رفتار های فرد نسبت به رعایت زمان خاص انجام فعالیت ها و همچنین رعایت مکان خاص قرار دادن اشیاء است.(رضایی زاده ، 1385، ص 42)
تعریف مفهومی
در این پژوهش، نظم شامل رفتارهای زیر می باشد:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

  1. انجام هر فعالیت در زمان خاص خود ( نظم زمانی )؛
  2. قرار دادن اشیاء و لوازم شخصی و کاری در مکان خود ( نظم مکانی ).

نیت ( تصمیم ) و عمل خالص
تعریف مفهومی
نیت از ریشه ی (( نَوَیَ )) به معنای قصد کردن است. منظور از نیت، یک تصمیم آگاهانه در زمینه ی انجام یک عمل ( رفتار ) خاص، با یک جهت گیری مشخص و منظور از عمل مجموعه ی رفتارهای فرد می باشد.
منظور از نیت خالص در پژوهش حاضر، تصمیم آگاهانه بر انجام رفتار ( عمل ) به منظور کسب رضایت و خشنودی خداوند است؛ به گونه ای که خواست و رضایت او بر خواست و رضایت دیگران ( مردم ) مقدم شمرده می شود و منظور از عمل خالص این است که نظر مثبت یا منفی دیگران تأثیری در تقویت یا خاموش سازی رفتار نداشته و فرد انتظار نداشته باشد که به علت رفتار خود مورد ستایش و ثنای دیگران واقع شود.
لذا منظور از نیت و عمل خالص این است که بر انجام رفتار ( عمل ) – در بعد درونی و عملی بیرونی – فقط و فقط برای خدا و خشنودی او تصمیم بگیرد.(تقی زاده اکبری ، 1387، ص 195)
تعریف عملیاتی
در تحقیق حاضر نیت و عمل خالص شامل موارد زیر است:

  1. مقدم شمردن خواست و رضایت خداوند بر خواست و رضایت مردم در تصمیمات خود؛
  2. مقدم شمردن خواست و رضایت خداوند بر خواست و رضایت مردم دررفتار های خود؛