مقاله علمی با منبع : بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت …

سخت کوشی
تعریف مفهومی
سخت کوشی در تحقیق حاضر شامل آن دسته از رفتارهای فرد است که در ارتباط با تلاش و پشت کار مستمر، پیگیر و خستگی ناپذیر می باشد.(تقی زاده اکبری ، 1387،ص181)
تعریف عملیاتی
سخت کوشی در این پژوهش شامل رفتارهای زیر می باشد:

  1. اختصاص ساعات طولانی مدت به کار و تلاش در طول روز؛
  2. اختصاص دوره ی زمانی طولانی مدت به کار و تلاش در طول عمر.

کنترل امیال نفسانی
تعریف مفهومی
منظور از میل، کشش، نیرو و جاذبه ای است که فرد را از بیرون تحت تأثیر قرار می دهد و این کشش و جاذبه ی بیرونی در یکی از اعضا و جوارح فرد – مثل چشم، گوش،زبان، شکم، دست و پا -تجلی می یابد. لذا منظور از کنترل امیال نفسانی در تحقیق حاضر تسلط اراده ی انسانی – با خاستگاه درونی – بر کشش ها و جاذبه های بیرونی می باشد.(زارعی متین ، 1381، ص 4)
تعریف عملیاتی
کنترل امیال نفسانی در این پژوهش شامل رفتارهای زیر می باشد:

  1. پرهیز از بیان سخنان خشم آلود، خلاف واقع و تلافی جویانه؛
  2. پرهیز از گوش دادن به سخنان تخریبی افراد بر علیه یکدیگر،شنیدن شکایت افراد شاکی در تمام شرایط، کسب اخبار و اطلاعات از تمام افراد و کانال ها، شنید دیدگاه های دو طرف دعوا؛
  3. پرهیز از نگاه های خشو آلود و تقسیم عادلانه ی نگاه خدبین افراد؛
  4. پرهیز از هرگونه اقدام عملی که منجر به تضییع حقوق مالی،جانی، آبرویی و اخلاقیدیگران شود.

حق از لحاظ لغوی به معنای ثابت، واجب، اعتدال و باز کردن می باشد و از لحاظ اصطلاحی به معنای قدرت و مزیتی است برای یک شخص که به وسیده ی آن می تواند پاره ای از امور را از شخص دیگر بخواهد و یا اعمال افعالی در چیزی کند.
در پژوهش حاضر حق به معنای امتیاز و مزیتی است که کارکنان ( و مردم ) نسبت به مدیر یا ( رهبر ) داشته و مدیران ملزم به مکلف به رسمیت شناختن و رعایت این مزیت ها می باشند و کارکنان نیز می تونند و باید این مزیت های کارکنان در چهار بعد مالی ( اقتصادی )، جانی ( حیات )، آبرویی و اخلاقی ( معنوی ) مورد نظر است و بدین معناست که مدیران ملزم و مکلف به رعایت و پرهیز از ضایع سازی امتیازات و مزیت های مالی ( اقتصادی )، جانی ( حق حیات )، آبرویی و اخلاقی ( معنوی ) کارکنان می باشند.
در بعد اخلاقی مدیران وظیفه دارند از نظر اخلاقی کارکان خود را توصیه و هدایت نمایند.
نظم
تعریف مفهومی
منظور از نظم در تحقیق حاضر، آن دسته از رفتار های فرد نسبت به رعایت زمان خاص انجام فعالیت ها و همچنین رعایت مکان خاص قرار دادن اشیاء است.(رضایی زاده ، 1385، ص 42)
تعریف مفهومی
در این پژوهش، نظم شامل رفتارهای زیر می باشد:

حتما بخوانید :   تحقیق - تاثیر قابلیت مقایسه ی صورت های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیش ...

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

  1. انجام هر فعالیت در زمان خاص خود ( نظم زمانی )؛
  2. قرار دادن اشیاء و لوازم شخصی و کاری در مکان خود ( نظم مکانی ).

نیت ( تصمیم ) و عمل خالص
تعریف مفهومی
نیت از ریشه ی (( نَوَیَ )) به معنای قصد کردن است. منظور از نیت، یک تصمیم آگاهانه در زمینه ی انجام یک عمل ( رفتار ) خاص، با یک جهت گیری مشخص و منظور از عمل مجموعه ی رفتارهای فرد می باشد.
منظور از نیت خالص در پژوهش حاضر، تصمیم آگاهانه بر انجام رفتار ( عمل ) به منظور کسب رضایت و خشنودی خداوند است؛ به گونه ای که خواست و رضایت او بر خواست و رضایت دیگران ( مردم ) مقدم شمرده می شود و منظور از عمل خالص این است که نظر مثبت یا منفی دیگران تأثیری در تقویت یا خاموش سازی رفتار نداشته و فرد انتظار نداشته باشد که به علت رفتار خود مورد ستایش و ثنای دیگران واقع شود.
لذا منظور از نیت و عمل خالص این است که بر انجام رفتار ( عمل ) – در بعد درونی و عملی بیرونی – فقط و فقط برای خدا و خشنودی او تصمیم بگیرد.(تقی زاده اکبری ، 1387، ص 195)
تعریف عملیاتی
در تحقیق حاضر نیت و عمل خالص شامل موارد زیر است:

  1. مقدم شمردن خواست و رضایت خداوند بر خواست و رضایت مردم در تصمیمات خود؛
  2. مقدم شمردن خواست و رضایت خداوند بر خواست و رضایت مردم دررفتار های خود؛