بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت 12

پایان نامه ارشد

عبادت
تعریف مفهومی
منظور از عبادت در پژوهش حاضر آن دسته از رفتار های فرد است که در ارتباط با پرستش و اطاعت محض از خدا و در ارتباط با خداوند بروز می نماید.(اشرفی ، 1384،ص 8)
تعریف عملیاتی
عبادت در پژوهش حاضر شامل رفتار های زیر است:

 1. اختصاص زمانی معین به ارتباط با خدا در طول شبانه روز؛
 2. شرکت در مکان های معنوی خاص ( مانند مسجد )؛
 3. تقید نسبت به تجربیات خاص معنوی ( مانند نماز، دعا و قرآن )

آرامش ( عدم وجود عوامل ایجاد ترس و اعجاب )
تعریف مفهومی
منظور از عوامل ایجاد ترس و اعجاب در این تحقیق آن دسته از رفتار های فرد است که مبین عوامل موجد ترس و اعجاب در فرد می باشد؛ یعنی هرگونه عاملی که موجب خارج شدن انسان از حالت تعادل روحی – روانی، زدودن آرامش و ایجاد اختلال در آن گردد، چه آن عامل منفی – در زمینه ی ایجاد ترس و نگرانی -باشد یا این که عاملی مثبت – در زمینه ی ایجاد اعجاب و هیجان – باشد؛ زیرا هر دو نوع عامل مذکور انسان را از حالت عادی – آرامش – خارج می سازد. (رضایی زاده ، 1385، ص 39)
تعریف عملیاتی
این شاخص شامل رفتار های زیر می باشد:

 1. خوف از خدا؛
 2. عدم ترس از مرگ؛
 3. عدم ترس از دشمن یا ( رقیب )؛
 4. عدم ترس از حوادث و اتفاقات ناگوار پیش بینی نشده و حفظ و آرامش خود در این موارد؛
 5. حفظ آرامش خود هنگام پیروزی و موفقیت؛
 6. حفظ آرامش خود هنگام شکست و ناکامی دشمن ( یا رقیب ).

ادراک فوق حسی
تعریف مفهومی
ادراک فوق حسی از نظر لغوی به معنی ادراکی است که خارج از میدان عمل دستگاه های حسی شناخته شده روی می دهد. این اصطلاح به عنوان یک اصطلاح پوششی برای تعدادی از پدیده های فراهنجار نظیر تله پاتی، غیب بینی و پیش آگاهی مرد استفاده قرار می گیرد و در ارتباط با فرا روانشناسی می باشد که شاخه ای است از روانشناسی که با رفتارها و رخدادهای فراهنجار نظیر تله پاتی، پیش گویی، غیب بینی، حرکت دادن اشیاء با نیروهای روانی با قوانین و اصول طبیعی و علوم امروزی قابل توجیه و توضیح نیست سر و کار دارد.
در پژوهش حاضر ادراک فوقر حسی به آن دسته از رفتارهای فرد اطلاق می شود که در ارتباط با درک و شناخت شهودی بوده و از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط حواس شناخته شده انجامذ نمی پذیرد.(رضایی زاده ، 1385، ص 40)
تعریف عملیاتی
درک فوق حسی در این تحقیق شامل رفتارهای زیر است:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

 1. پیش بینی حوادث و اتفاقات آینده؛
 2. شناخت صحیح افراد.

ساده زیستی
تعریف مفهومی
ساده زیستی در تحقیق حاضر شامل آن دسته از رفتارهای فرد است که در ارتباط با رعایت سادگی و بی پیرایگی در زندگی شخصی و کاری می باشد.(تقی زاده اکبری ، 1387،ص170)
تعریف عملیاتی
ساده زیستی در این پژوهش شامل رفتارهای زیر می باشد:

 1. حفظ سطح زندگی خود از لحاظ منزل مسکونی، منطقه ی ( محل ) زندگی و خودرو در سطح اکثر مردم و در حد ضرورت؛
 2. حفظ سطح زندگی کاری خود از لحاظ دکوراسیون دفتر کار در سطحی ساده و بی پیرایه و در حد ضرورت.