5-نظم
6-سختکوشی
7-نیت و عمل خاص
8-منترل امیال
9-ساده زیستی
شاخصعای مدیریت بر خود
مورد کاوی خودمدیریتی امام خمینی
ادبیات مدیریت
(رضایی زاده ، 1385)
مدل مفهومی سلامت سازمانی :
 
2007 Dr. Patricia Fisher))
مدل مفهومی مدیریت بسیجی ( بر اساس الگوی مدیریتی از نهج البلاغه )
مدل عملیاتی تحقیق :
1-7: متغیرهای تحقیق :
فرضیه اصلی :

  1. خودمدیریتی (متغیر مستقل) : سلامت سازمانی (متغیر وابسته)

فرضیه فرعی:

  1. شاخصهای بعد روحی روانی (متغیر مستقل) سلامت سازمانی (متغیر وابسته)

مراقبه – عبادت – آرامش درونی – درک فوق حسی – نظم – سختکوشی – نیت و عمل خالص – کنترل امیال – ساده زیستی

  1. شاخصهای بعد فیزیکی جسمی (متغیر مستقل) سلامنت سازمانی (متغیر وابسته )

ظاهر – ورزش – رژیم غذایی – مدیریت بیماری – تجدید فیزیکی
1-8: تعاریف عملیاتی :
مدیریت بسیجی : مديريت بسيجي ، مديريتي بالقوه و با ويژگي هاي نهادي انقلابي ، مبتني بر ارزشها، بصير ، حكيمانه ، انعطاف پذير ، قابليت ساز ،ظرفيت ساز و چابك و چالاك است . مديريت بسيجي عامل ايجاد خود انگيزشي درسازمان بوده ، افراد را در جهت انگيزه اي دروني تهييج مي كند ، مروج خود كنترلي وخود ارزيابي افراد سازمان است و نقش مربي، سخنگو ، جهت دهنده و عامل تغيير درسازمان را ايفا مي كند. مديريت بسيجي ، مديريتي غير بوروكراتيك است كه در سازمان ها و نهادهاي فرهنگي، تلاش و ايثار در راستاي اهداف ارزشي را ترويج مي كند.
خود مدیریتی : در پژوهش حاضر خودمدیریتی ، مدیریت بر خود ، مدیریت خویشتن ، خود رهبری ، مدیریت شخصی ، مدیریت توسعه شخصی ، مدیریت بعد داخلی با یکدیگر مترادف فرض شده است . با توجه به محدودیتهای موجود به معنای کنترل رفتار خود در راستای شناخت و استفاده بهینه از تمام نیروها در دو بعد روحی – روانی و فیزیکی – جسمی می باشد .
بعد روحی – روانی : منظور از بعد روحی – روانی آن بعد وجودی انسان است که مربوط به جنبه روحی و روانی ، بخش غیر مادی ، ذهنی و شناختی یا معنوی انسان می باشد . این بعد وجودی انسان در رفتارهای او در ارتباط با مذهب ، خدا ، مسائل ماورایی و سایر امور نامشهود درونی همچون مراقبه ،ترس، اعجاب و… بروز می یابد .
بعد فیزیکی – جسمی : منظور از بعد فیزیکی و جسمی آن بعد وجودی انسان است که مربوط به جنبه جسمی و بخش مادی در برابر چنبه روحی و معنوی انسان می باشد . این بعد وجودی در رفتارهایی در ارتباط با تمرینات جسمی ، ورزش ، تغذیه و سایر موارد مشهور بیرونی نظیر ظاهر بروز می نماید .
سلامت سازمانی : « كيت ديويس » سازمان سالم را سازمانی می داند كه در آن كاركنان احساس كنند كاري سودمند و مفید انجام مي‌دهند و به احساس رشد و پرورش شخصي دست مي‌يابند. آنان بيشتر كاري شوق‌انگيز را كه خشنودي دروني فراهم مي‌آورد، دوست دارند و مي‌پذيرند. بسياری از كاركنان مسئوليت و فرصت پيشرفت و كاميابی شغلی را جست‌وجو مي‌كنند. آنان می‌خواهند كه به سخنانشان گوش داده شود و با آنان چنان رفتار شود كه گويی هر يک دارای ارزش وجودی فردی هستند. آنان می‌خواهند كه اطمينان يابند سازمان به راستی برای نيازها و دشواری‌های آنان دلسوزی می‌كند. ازنظر « لایدن و كلینگل » سلامت سازمانی یك مفهوم تقریباً تازه ای است و شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف خود به طور موثر و رشد و بهبود سازمان می گردد. یك سازمان سالم جایی است كه افراد می خواهند در آنجا بمانند و كار كنند و خود افرادی موثر و سودمند باشند « ماتیو مایلز » یک سازمان سالم را به عنوان سازمانی تعریف می کند که « نه تنها در محیط خود دوام می آورد بلکه در یک برهه زمانی طولانی نیز به طور کافی سازش کرده و تواناییهای بقاء و سازش خود را به طور مداوم توسعه داده و گسترش می دهد ». چیزی که در این تعریف واضح است این است که سازمان سالم با نیروهای مانع بیرونی به طور موفقیت آمیزی برخورد کرده، نیروی آن را به طور اثربخشی در جهت اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت می کند. البته عملکرد سازمان در یک روز مشخص، ممکن است اثربخش و یا غیر اثربخش باشد اما علایم درازمدت در سازمانهای سالم، مساعد اثربخشی است.
فصل دوم:
ادبيات تحقيق
ادبیات تحقیق :
مقدمه :
مديريت بسيجي ، مديريتي بالقوه و با ويژگي هاي نهادي انقلابي ، مبتني بر ارزشها، بصير ، حكيمانه ، انعطاف پذير ، قابليت ساز ،ظرفيت ساز و چابك و چالاك است . مديريت بسيجي عامل ايجاد خود انگيزشي درسازمان بوده ، افراد را در جهت انگيزه اي دروني تهييج مي كند ، مروج خود كنترلي وخود ارزيابي افراد سازمان است و نقش مربي، سخنگو ، جهت دهنده و عامل تغيير درسازمان را ايفا مي كند. مديريت بسيجي ، مديريتي غير بوروكراتيك است كه در سازمان ها و نهادهاي فرهنگي، تلاش و ايثار در راستاي اهداف ارزشي را ترويج مي كند.
مدیریت برخود نیز رویکردی جدید در ادبیات مدیریت است که در سه سطح فرد، گروه و سازمان مطرح شده است. فرض اساسی مدیریت سنتی، تقسیم کار بین مدیران و کارکنان یعنی تصمیم گیری و صدور دستور از جانب مدیر و اطاعت و اجرا توسط کارکنان است. این پیش فرض در مدیریت برخود مورد تردید واقع می شود. در این فصل در قالب سه بخش به بررسی موضوعات مرتبط با مدیریت بسیجی ، خودمدیریتی و سلامت سازمانی می پردازیم .
2-1 بخش اول : مدیریت بسیجی :
2-1-1: مفهوم شناسی بسیج و مدیریت بسیجی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.