منابع مقالات علمی : بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت …

پایان نامه ارشد

سلسله مراتب مهارتهای شخصی:………………………………………………………………………………………………..ص 59
مفهوم مدیریت بر خود …………………………………………………………………………………………………………………ص64
فرآیند خود تنظیمی ……………………………………………………………………………………………………………………ص 71
مبانی نظری مدیریت بر خود ………………………………………………………………………………………………………ص 74
الگوی جامع شاخصهای خودمدیریتی…………………………………………………………………………………………ص 82
جنسیت مدیران مورد پژوهش……………………………………………………………………………………………………ص 117
جنسیت کارکنان شرکت کننده…………………………………………………………………………………………………..ص117
سابقه خدمتی مدیران :……………………………………………………………………………………………………………….ص 119
سابقه خدمتی کارکنان :……………………………………………………………………………………………………………….ص 119
سابقه مدیریتی مدیران :……………………………………………………………………………………………………………….ص 120
سابقه مدیریتی کارکنان :…………………………………………………………………………………………………………….ص 120
وضعیت تحصیلات مدیران :………………………………………………………………………………………………………..ص 121
وضعیت تحصیلات کارکنان :………………………………………………………………………………………………………..ص 122
نمودار توزیع نرمال خودمدیریتی و سلامت سازمانی :…………………………………………………………………ص 131
نمودار توزیع نرمال خودمدیریتی و سلامت سازمانی:…………………………………………………………………..ص 132
نمودار توزیع نرمال خودمدیریتی و سلامت سازمانی :…………………………………………………………………ص 133
پرسشنامه خودمدیریتی :…………………………………………………………………………………………………………….ص 149
پرسشنامه سلامت سازمانی : ………………………………………………………………………………………………………ص 151
جدول مورگان :…………………………………………………………………………………………………………………………….ص 153
پایایی پرسشنامه و محاسبات spss:…………………………………………………………………………………………..ص 154
چکیده :
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین خودمدیریتی مدیران و سلامت سازمانی ادارات تابعه ایشان بر اساس مدل عملیاتی مدیریت بسیجی بوده است . روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد . جامعه آماری پژوهش را مدیران کلیه ادارات کل استان همدان و کارکنان شاغل در این ادارات تشکیل می دهد . زمان اجرای پژوهش در سه ماهه پایانی سال 90 و سه ماهه اول سال 91 بوده است . تعداد مدیران کل استان همدان 58 نفر بوده که بر اساس جدول مورگان و فرمول کوکران نمونه ای به حجم 51 نفر مدیر تعیین گردید و همچنین در خصوص کارکنان شاغل با جامعه آماری 15500نفر پس از محاسبه با فرمول کوکران و جدول مورگان حجم نمونه 375نفر تعیین گردید . روش انتخاب نمونه ها به صورت تصادفی ساده تعیین گردید و برای کارکنان پرسشنامه ها در سطح 600 پرسشنامه توزیع گردید که 436مورد برگردانده شد . روایی این پرسشنامه ها توسط اساتید راهنما و مشاور و همچنین سه تن از اساتید دانشگاه امام حسین (ع) مورد تأیید قرار گرفت و در خصوص پایایی پس از محاسبه آلفای کرونباخ پرسشنامه خودمدیریتی با آلفای 86. و پرسشنامه سلامت سازمانی با آلفای 89. پایایی لازم را دارا می باشند . پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها از روش آمار توصیفی شامل نمودار ، جدول فرالوانی و درصد و همچنین از آمار استنباطی نظیر آزمونهای کای دو ، ضریب همبستگی پیرسون ، اسپیرمن و کاندل در قالب نرم افزار spss استفاده گردید .
یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین خودمدیریتی و سلامت سازمانی ادارات کل استان همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین مؤلفه های خودمدیریتی (شاخصهای روحی روانی و فیزیکی جسمی) با سلامت سازمانی نیز رابطه معنادار وجود دارد . در ضمن نتایج تحقیق نشان می دهد سلامت سازمانی و خودمدیریتی مدیران در حد متوسط می باشد . ادارت فرهنگی در شاخصهای فیزیکی جسمی و ادارات اقتصادی در شاخصهای روحی روانی پایین تر از بقیه می باشند و ادارات کل سیاسی در مجموع هر دو زمینه کمترین شاخص را دارند .
واژه های کلیدی : سلامت سازمانی ، خودمدیریتی ، مدیریت بسیجی
فصل اول :
کلیات
امام علی (علیه السلام):
هرکس که خود را پیشوای مردم نماید ، باید پیش از مدیریت بر دیگران ، به مدیریت خود (خودسازی)بپردازد و مدیریت عملی او باید مقدم بر مدیریت لسانی او باشد .
منتخب میزان الحکمه ج 33 ص 371
مقدمه :
مديريت بسيجي ، مديريتي بالقوه و با ويژگي هاي نهادي انقلابي ، مبتني بر ارزشها، بصير ، حكيمانه ، انعطاف پذير ، قابليت ساز ،ظرفيت ساز و چابك و چالاك است . مديريت بسيجي عامل ايجاد خود انگيزشي درسازمان بوده ، افراد را در جهت انگيزه اي دروني تهييج مي كند ، مروج خود كنترلي وخود ارزيابي افراد سازمان است و نقش مربي، سخنگو ، جهت دهنده و عامل تغيير درسازمان را ايفا مي كند. مديريت بسيجي ، مديريتي غير بوروكراتيك است كه در سازمان ها و نهادهاي فرهنگي، تلاش و ايثار در راستاي اهداف ارزشي را ترويج مي كند.
مدیریت برخود نیز رویکردی جدید در ادبیات مدیریت است که در سه سطح فر

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

د، گروه و سازمان مطرح شده است. فرض اساسی مدیریت سنتی، تقسیم کار بین مدیران و کارکنان یعنی تصمیم گیری و صدور دستور از جانب مدیر و اطاعت و اجرا توسط کارکنان است. این پیش فرض در مدیریت برخود مورد تردید واقع می شود. در این فصل در قالب سه بخش به بررسی موضوعات مرتبط با مدیریت بسیجی ، خودمدیریتی و سلامت سازمانی می پردازیم .
در این تحقیق مدیریت شامل دو بخش مدیریت بر خود برای مدیریت بر دیگران است و این تقسیم بندی را به استناد کلام نورانی امیرالمأمنین (علیه السلام) در حکمت 73 نهج البلاغه ارائه شده است . ایشان می فرمایند : آنکه خود را پیشوار مردم قرار داد باید پیش از آنکه به دیگران مدیریت کند خود را مدیریت نماید و پیش از آنکه با زبانش تربیت کند با کردارش تعلیم دهد . آنکه خود را دانش و ادب می آموزد به تعظیم سزاوارتر از کسی است که فقط دیگران را دانش و ادب می آموزد (شیروانی ،1390، ص684)
بر این اساس در این تحقیق خودمدیریتی به عنوان شرط مدیریت بر دیگران طرح شده است و سعی گردیده است این فرضیه اثبات گردد که مدیرانی که در عرصه خودمدیریتی موفق تر بوده اند در عرصه های مدیریتی نیز موفق عمل کرده اند و برای این منظور یکی از خروجی های مدیریت موفق یعنی سلامت سازمانی ادارات بررسی گردیده است .
حسین ربیعی
تابستان 1391
1-1 عنوان تحقیق
بررسی رابطه خودمدیریتی با سلامت سازمانی در چهارچوب الگوی مدیریت بسیجی
1-2 بيان مسأله:
اداره موفق هشت سال جنگ تمام عيار با دشمنان کاملاٌ‌ خطرناک و مسلح، ذهن هر ناظر کنجکاوي را متوجه خود مي‌کند. به راستي مديريت بسيجي چيست که توانست بدين‌گونه معجزه‌آسا اسلام و ايران را از اين تجاوز هولناك، پيروزمندانه حفظ کند و به صورت يك فرهنگ خود را در تاريخ جاودانه نمايد؟ اين پرسشي است که پاسخ آن هنوز به صورت يک بسته جامع علمي عرضه نشده است. حتي داعيه‌داران تفکر بسيجي در بعد از جنگ نيز کار کاملي در اين زمينه انجام نداده‌اند؛ در صورتيکه بررسي علمي يک پديده واقع شده و عينيت يافته، کار چندان دشوار و صعبي نيست. توصيف اين پديده در چارچوب يک مدل ساده حاوي سرفصل‌هاي مختلف مطرح در دانش مديريت، حداقل اقدامي است که مي‌توانست در اين راه انجام گيرد. اگر چه مديريت بسيجي در دوران دفاع مقدّس ابداع شد؛ ولي به نظر مي‌رسد که اگر اين الگوي مديريتي در هر عرصه‌اي با ويژگي‌هاي خاص خود بکار گرفته شود، ميزان موفقيت و کارآمدي را مثل زمان جنگ بالا مي‌برد. اينکه تفکر بسيجي، بيشتر از مجراي جنگ گفته مي‌شود، به اين دليل است که جنگ جلوه‌گاه ظهور و بروز اين تفکر بود.
مدیرانی که در این عرصه افتخارآفرینی کردند یک وجه مشترک داشتند و آن اینکه قبل از اینکه بر دیگران مدیریت نمایند توانسته بودند خود را مدیریت نمایند .
مدیریت برخود رویکردی جدید در ادبیات مدیریت می باشد که در سه سطح فرد ، گروه و سازمان مطرح شده است . فرض اساسی مدیریت سنتی ، تقسیم کار بین مدیران و کارکنان یعنی تصمیم گیری و صدور دستور از جانب مدیر و اطاعت و اجرا توسط کارکنان است . این پیش فرض در مدیریت بر خود مورد تردید واقع می شود . در این رویکرد فرد تصمیم گرفته و خود اجرا می کند . لذا نحوه اداره در این رویکرد با روش سنتی مدیریت متفاوت می باشد . اهمیت این موضوع تا آنجا است که بر اساس پژوهش انجام شده توسط بنیاد اروپایی برای آموزش مدیریت در مرکز توسعه مدیریت معلمان و مربیان از هر 11 مشخصه مدیران موفق 9 مشخصه آن شخصی می باشد . با توجه به تأثیر عمده و اهمیت خودمدیریتی در رهبری و جایگاه ویژه آن در مدیریت و خروجی مدیریت موفق که سازمانی سالم خواهد بود ، پژوهش حاضر به منظور بررسی وجود یا عدم وجود رابطه معنادار بین خودمدیریتی مدیران نظام اداری استان همدان در قالب معیارهای علمی ، اسلامی و ایرانی (الگوی مدیریت بسیجی ) با سلامت سازمانی می باشد . در واقع این پژوهش گامی است به سوی خودشناسی مدیران نظام اداری (شناخت) ،به عنوان مقدمه اصلاح رفتار و سبک مدیریت آنان بر اساس معیارهای علمی و اسلامی (عمل) . الگوی در نظر گرفته شده برای مدیریت بسیجی شامل دو بخش مدیریت بر خود و مدیریت بر دیگران می باشد که بر اساس برخی تعاریف علمی و اسلامی ارائه شده از مدیریت ارائه گردیده است .