بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش- قسمت ۱۲

فایل های دانشگاهی

۰٫۰۰۰

 

 

سطح معنی داری تقریبا صفر و کمتر از ۰٫۰۱ می باشد بنابراین فرض صفر رد می شود از آنجا که میانگین نمونه از میانگین نظری کمتر است نتیجه می گیریم میانگین نمره آگاهی دانش آموزان از فعالیت های ورزشی بطور معنی داری از میانگین نظری پایین تر است.

سوال سوم تحقیق: میزان نگرش دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش چقدر است؟
متغیر نگرش ورزشی دانش آموزان در کل شامل ۱۵ سوال ۵ گزینه ای با طیف لیکرت می باشد که میانگین نظری هر سوال ۳ و میانگین نظری متغیر نگرش ۴۵ می باشد در نتیجه برای بررسی میزان نگرش ورزشی دانش آموزان میانگین جامعه تحقیق را با میانگین نظری مقایسه می کنیم. برای این کار از آزمون t- استیودنت برای یک نمونه استفاده می شود. فرض های آزمون به صورت زیر می باشد:
فرض صفر: میانگین متغیر نگرش ورزشی برابر ۴۵ است.
فرض محقق: میانگین متغیر عملکرد ورزشی برابر ۴۵ نیست.
نتایج آزمون t-استیودنت در جدول زیر آمده است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

جدول ۴-۷: نتایج آزمون t برای سوال سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین نمونه انحراف معیار نمونه مقدار آماره آزمون t درجه آزادی سطح معنی داری
۵۴٫۲۸ ۸٫۷ ۳٫۸۸ ۳۶۷ ۰٫۰۰۰

 

از آنجا که سطح معنی داری تقریبا صفر و کمتر از ۰٫۰۱ می باشد فرض صفر رد شده و از آنجا که میانگین نمونه از میانگین نظری بزرگتر است نتیجه می گیریم که میانگین نمره نگرش دانش آموزان نسبت به فعالیت های ورزشی به طور معنی دارری از میانگین نظری این متغیر بیشتر می باشد.
سوال چهارم تحقیق: میزان عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش چقدر است؟
متغیر عملکرد ورزشی دانش آموزان در کل شامل ۳۵ سوال ۵ گزینه ای می باشد که میانگین نظری هر سوال ۳ و میانگین نظری متغیر عملکرد ۱۰۵ می باشد در نتیجه برای بررسی عملکرد ورزشی دانش آموزان میانگین جامعه تحقیق را با میانگین نظری مقایسه می کنیم. برای این کار از آزمون t- استیودنت برای یک نمونه استفاده می شود. فرض های آزمون به صورت زیر می باشد:
فرض صفر: میانگین متغیر عملکرد ورزشی برابر ۱۰۵ است.
فرض محقق: میانگین متغیر عملکرد ورزشی برابر۱۰۵ نیست.
نتایج آزمون t-استیودنت در جدول زیر آمده است.

 

جدول۴-۸ : نتایج آزمون t برای سوال چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین نمونه انحراف معیار نمونه مقدار آماره آزمون t درجه آزادی سطح معنی داری
۹۹٫۲۸ ۱۷٫۲۷ ۲۵٫۴۵ ۳۶۷ ۰٫۰۰۰

 

از آنجا که سطح معنی داری تقریبا صفر و کمتر از ۰٫۰۱ می باشد فرض صفر رد شده و از آنجا که میانگین نمونه از میانگین نظری کوچکتر است نتیجه می گیریم که میانگین نمره عملکرد دانش آموزان نسبت به فعالیت های ورزشی به طور معنی داری از میانگین نظری این متغیر کمتر می باشد.
سوال پنجم تحقیق: آیا بین نگرش به فعالیت بدنی و میزان آگاهی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد ارتباط معنی داری وجود دارد؟
نگرش به فعالیت بدنی یک متغیر کمی با مقیاس فاصله ای و میزان آگاهی دانش آموزان متغیری با مقیاس رتبه ای در ۵ گروه می باشد. برای بررسی ارتباط بین این دو متغیر از روش تحلیل واریانس یکطرفه استفاده می شود. میانگین متغیر نگرش به فعالیت بدنی در هر یک از سطوح متغیر میزان آگاهی و نتیجه آزمون تحلیل واریانس در جدول های ۴-۸ و ۴-۹ آمده است.

 

 

 

جدول۴-۹: نگرش به فعالیت بدنی در هر یک از سطوح متغیر میزان آگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *