بازارگرايي و كيفيت خدمات/پایان نامه تاثیر بازاریابی برجذب مشتریان بانک

مقالات و پایان نامه ها

بازارگرايي و كيفيت خدمات

گرايش بازاريابي بيان مي‎كند كه سازمان براساس اطلاعات گردآوري شده درباره نيازها و خواسته‎هاي مشتريان و نيز با در نظر گرفتن فعاليت‎هاي رقبا و ديگر شرايط محيطي تصميمات لازم را اتخاذ مي‎نمايد.

در محيط پوياي امروز بازاريابان به طور پيوسته برنامه‎هاي خود را در واكنش و يا براساس پيش‎بيني نيازهاي مشتريان و اقدامات آتي رقبا، اصلاح مي‎كنند.

اين اقدامات سازمان‎هاي بازارگرا، شكاف ادراكي بين مديريت و مشتريان را محدود مي‎كند. از اين‎رو واحدهاي تجاري كه بيشتر بازارگرا هستند از نظر عملكرد تجاري در سطح بالاتري قرار خواهند گرفت.

از طرف ديگر در مطالعات مختلفي به اثرات كيفيت خدمات بر وفاداري مشتريان و رابطه معكوس آن با تمايل به ترك اشاره شده است.

همچنين تحقيقات مختلفي حاكي از اثرات مثبت كيفيت خدمات بر سودآوري كسب و كار مي‎باشد. براين اساس چانگ و چن رابطه بين اين مفاهيم را همانگونه كه در نمودار (2-2) نشان داده شده ارائه كرده‎اند            .(چينج[1]، 2008، 426-263)

[1] – Change