اهمیت جریان وجه نقد،پایان نامه درباره اقلام تعهدی درارزیابی

مقالات و پایان نامه ها
  • اهمیت جریان وجه نقد

امروزه سازمانهاي اقتصادي  براي پیشبرد اهداف خود به شناسایی تک تک عوامل تأثیرگذار بر توسعه آن سازمان می پردازند. یکی از عواملی که میتواند تأثیر بسزایی در دستیابی به اهداف سازمانی داشته باشد، وجه نقد است و عدم برنامه ریزي در رابطه با آن میتواند مشکلات عدیده اي را براي یک واحد اقتصادي به وجود آورد.

گزارشگري مالی باید استفاده کنندگان از صورتهاي مالی را قادر به پیش بینی دقیق تر جریان نقدي سازد. این موضوع در چارچوب نظري گزارشگري مالی که تعیین کننده اهداف گزارشگري مالی است به صراحت تائید شده است. در بیانیه مفاهیم حسابداري شماره یک هیات تدوین استانداردهاي حسابداري مالی عنوان شده است که “گزارشگري مالی باید به منظور کمک به سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، اعتباردهندگان و دیگر استفاده کنندگان در برآورد مبلغ، زمان و عدم اطمینان دریافتهاي آتی، اطلاعاتی را فراهم نماید( هالیسترو همکاران ،2008)[1].

براساس آنچه که چارچوبهاي نظري بر آن تاکید دارند، نمی توان تنها از جریانهاي نقدي جاري براي پیش بینی استفاده نمود و به کارگیري اقلام تعهدي در پیش بینی جریانهاي نقدي آتی نسبت به زمانی که تنها از جریانهاي نقدي جاري استفاده می شود، قابلیت پیش بینی را افزایش می دهد.

با توجه به آنچه که بیان گردید و تاکیدي که چارچوبهاي نظري در ارتباط با بکارگیري صورتهاي مالی و مفید بودن آن در پیش بینی جریان‏هاي نقدي آتی و مبلغ و زمان این وجوه دارند، میتوان به توجه خاص حرفه حسابداري به این مقوله پی برد.

تاکید چارچوب هاي نظري بر این است که بکارگیري اقلام تعهدي در پیش بینی جریانهاي نقدي آتی نسبت به زمانی که تنها از جریانات نقدي جاري استفاده می شود، قابلیت پیش بینی را افزایش می‏دهد.بر اساس آنچه که در مفاهیم چارچوبهاي نظري بیان شده است جریانهاي نقدي به تنهایی نمیتوانند پیش بینی کننده هاي خوبی باشند.

به منظور بررسی توانایی اقلام صورتهاي مالی در پیش بینی جریانهاي نقدي، پژوهشهاي مختلفی صورت گرفته و نتایج متفاوتی به دست آمده است. که در بخش ادبیات پژوهش به طور مفصل به آنها پرداخته شده است. به عنوان مثال در حالی که پژوهش دچو و همکاران، بارث و همکاران بیانگر برتري سودهاي جاري در مقایسه با جریانهاي نقدي جاري در پیش بینی جریانهاي نقدي آتی است، نتیجه ي پژوهش العطار و حسین عکس این مطلب را نشان داده و بیانگر آن است که جریانهاي نقدي جاري در پیش بینی جریانهاي نقدي آتی از قابلیت بیشتري برخوردار هستند.

همین امر محققین را بر آن داشت تا در پژوهشی توانایی سود، جریانهاي نقدي و اقلام تعهدي (کوتاه مدت و بلند مدت) را در پیش بینی جریانهاي نقدي آتی مورد بررسی قرار داده و به معرفی  مدلهای کارآمد براي پیش بینی جریانهاي نقدي کمک نمایند.

[1]-Hollister, et al, 2008