انواع نوآوري از ديدگاه سازمان  به صورت كاربردي :

  • نوآوري بنيادي ؛ اين نوآوري بنيادي منجر به خلق بازار هاي جديد مي شود.
  • نوآوري هاي توسعه عملكرد ( محصول )؛ وقتي نوآوري در محصولي به وجود مي آيد، شركت ها تلاش مي كنند كه كاربرد اين محصول جديد را افزايش دهند.
  • نوآوري تجديد ساخت تكنولوژي ؛ تجديد ساخت تكنولوژي مستلزم وارد كردن مواد يا تجهيزاتي از ديگر حوزه هاي صنعت براي توليد هر محصول جديد مي باشد.
  • نوآوري نام گذاري و در تبليغ بر چسب كالا ؛ نوآوري در بر چسب كالا ، ايجاد تمايل به خريد يك محصول خاص را در بر مي گيرد. تحقيقات نشان مي دهد كه حدود 22 درصد از فروش محصول به تبليغ آن بر مي گردد.
  • نوآوري در فرآيند ؛ نوآوري در فرآيند توليد باعث مي شود كه شركت ، مزيّت هايي بر رقبا به دست آورد كه عبارتند از : افزايش سرعت فرآيند توليد و افزايش قابليّت انعطاف توليد از يك محصول به محصول ديگر.
  • نوآوري در طرّاحي ؛يكي از مسايل مهم در طراحي ، قابليّت انعطاف است به اين معني كه كالا با توجّه به شرايط بازار و تغيير علايق مصرف كنندگان ، قابليّت تعديل داشته باشد.
  • نوآوري در زمينه تجديد فرمول سازي ؛ تجديد فرمولسازي شامل تغيير در ساختار محصول فعلي بدون تغيير در اجزاء آن مي باشد.
  • نوآوري در ارايه خدمات ؛ مطالعات نشان مي دهد كه هزينه جلب يك مشتري هفت برابر هزينه حفظ آن مي باشد. بنابراين نوآوري در خدمات يكي از مسايل مهم در خدمات محسوب مي شود.
  • نوآوري در بسته بندي ؛ تغيير بسته بندي عموماً باعث تغيير ميان خريد كالا و يا ميزان استفاده از آن در يك دوره زماني و باز شدن بازار هاي جديد بر روي آن كالا مي شود (دهقان نجم ، 1388 ، صص 52-37).

 

2-2-5   اجزای اصلی نظام ملّی نوآوری

اجزای اصلی نظام ملّی نوآوری عبارتند از سازمان ها و عرف ها.

سازمان ها ساختار های رسمی با هدف مشخّص هستند که به صورت آگاهانه بوجود آمده اند. سازمان ها بازیگران نظام ملّی نوآوری محسوب می شوند که از جمله آنها می توان به شرکت ها ، دانشگاه ها ، سازمان های سرمایه گذار  و سازمان های دولتی اشاره نمود.

عرف به عادات مشترک  و رسوم معمول  و قواعد و قوانینی که روابط  و تعاملات میان افراد  و گروه ها و سازمان ها را تنظیم می کند، اطلاق می شود. از هدف های مهم نظام ملّی نوآوری می توان به قوانین ، الگوها  و فرم های موثّر بر روابط بین دانشگاه ها و صنایع اشاره نمود.

تعامل سازمان های گوناگون در فرآیند های یادگیری که زیر بنای توسعه و گسترش نوآوری هاست، اهمیّت ویژه ای دارد.سازمان ها به شدّت از هدف ها تأثیر می گیرند، به عبارت دیگر سازمان ها در درون یک محیط عرفی توسعه می بایند.  فعالیّت ها توسط سازمان ها انجام می گیرد و عرف ها چارچوب انگیزشی برای این فعالیّت ها را فراهم می کنند.

کارکرد با فعالیّتهای اصلی در تمام نظام های ملّی نوآوری مشابه است ، امّا این کارکرد ها و فعالیّتها ممکن است توسط سازمان های متفاوت و در بستر عرفی مختلف انجام شوند. نقش عرف ها در رابطه با کارکرد ها ، تأثیر گذاری بر نحوه انجام کارکرد ها توسط سازمان هاست.

از مهمترین دلایل ناکارآمدی نهاد ها می توان به اینرسی سازمانی ، عدم طرّاحی درست قرار داد های مرتبط با منابع منابع انسانی  و نیز ضعف برنامه های مناسب برای یادگیری اشاره کرد.

مهمترین دلایل عدم اثر بخشی نهاد ها نیز عبارتند از: کمبود منابع داخلی مناسب برای حرکت در جهت نیل به رسالت سازمانی و کمبود منابع مناسب نظام در جهت تحقّق رسالت مربوطه.

بنابراین مشاهده می شود که سازمان ها به شدت زیز نفوذ رسوم قرار دارند و توسط آنها شکل داده شده اند گفته می شود که سازمان ها در یک محیط اصولی با مجموعه ای از قواعد که شامل نظام حقوقی ، معیار ها  و استاندارد ها و … است ، پرورش می یابند. بسیاری از رسوم در شرکت ها توسعه یافته است . تناسب بین رسوم و سازمان ها فرآیند نوآوری را تحت تأثیر قرار می دهد و هر دوی آنها روی عملکرد و تغییر نظام نوآوری اثر دارند (راد فر ، خمسه ،1387، صص 29-34).