انواع دانش:”پایان نامه اخلاق سازمانی درمدیریت دانش

مقالات و پایان نامه ها

انواع دانش

براي دانش تقسيم بندي هاي مختلفي ارايه شده است و دانش هايي با عنوان هاي دانش كد بندي شده ، دانش نهفته ، دانش مهاجر ، دانش آشكار ، دانش ضمني ، دانش نهان ، دانش سيستمي و دانش ارتباط تعريف شده است . در ادامه پنج نوع دانش از دانش هاي مذكور تشريح مي شود .

دانش سيستمي

دانش سيستمي ، الگو هايي مي باشند كه تركيب مي شوند . دانش سيستمي هم يك فرايند و هم يك محصول است . دانش سيستمي افراد را در تشخيص اين كه چه نوع دانش آشكاري براي شركت معنا دار است ، تحت نفوذ قرار مي دهد . اشخاص يك شركت كه در جاي گوناگوني از دانش سيستمي دارند ، تفسير هاي متفاوتي از يك پديده ، ارايه خواهند داد . از اين رو مفاهيم متنوعي براي فرصت ها و چالش هاي يك شركت ارايه خواهد شد .

دانش آشكار

دانش آشكار قسمتي از پايگاه دانش است كه مي توانند به عنوان اطلاعات به راحتي با ديگران مراوده شود . دانش آشكار درگير دانستن حقايق است . دانش كد بندي ، نوعي از دانش آشكار است كه به طور منظم نوشته شده و ذخيره مي شود . دانش آشكاربه سادگي قابل بيان و نوشتن است و مي تواند مزيت رقابتي ايجاد كند .

دانش ضمني

دانش ضمني يا تلويحي شكلي از مهارت ، قابليت يا تكنه (هنر ساختن) ، يعني دانش چگونگي است . مراوده اين نوع دانش به صورت اطلاعات با ديگران مشكل است ولي قابل بيان است . دانش ضمني كمتر مشهود است و به طور عميق در عمليات اجرايي سازمان ريشه دارد و اغلب فرهنگ سازماني ناميده مي شود . اين نوع دانش را به سختي مي توان تكثير نمود ، بنايراين مي تواند يك منبع ثابت مزيت رقابتي باشد.

دانش نهان

دانش نهان، شرط لازم بر تمايل فكري و عملي مي باشد. دانش نهان توسعه مدل هاي ذهني ، تجريدي كه انجام مي شود، متغير هايي كه انتخاب مي شود ، پديده ها، واقعيتي كه انتخاب مي شود تا روي آن تمركز شود، اصول اساسي مواضع ماوراي طبيعي ما ، سليقه ما و غيره را سازمان دهي مي كند  . اين دانش به آساني از ميان مرز هاي سازماني نمي تواند گذر نمايد . تحرك آن مقيد به شبكه يا روايط اجتماعي معين است .

دانش روابط

دانش روابط ، دانستن اشخاص است . اين دانش درگير شايستگي هاي اجتماعي براي بناي گروه هاي اجتماعي در زمان هايي است كه آشفتگي وجود دارد . براي بقاي سازمان ، سرمايه گذاري در دانش روابط حياتي است. نوعي از دانش روابط كه به آساني قابل مراوده است، ممكن است به عنوان دانش آشكار طبقه بندي شود (سيف الدين ، 1385) .

2-1-4) مديريت دانش

مديريت دانش به عنوان منبع مهم مزيت رقابتي براي سازمان ها شناخته شده است و در همه سازمان ها در سرتاسر جهان در حال گسترش مي باشد (,2007 Bechina & Ndle) . مهمترين پرسش در دنياي رقابتي امروز اين است كه دانش موجود در هر سازمان را چگونه مي توان شناسايي كرد و از آن به بهترين نحوه بهره جست. مدیریت دانش (Km) به عنوان رویکرد لازم مورد استفاده برای ترویج سرمایه فکری سازمان است.سرمایه فکری ممکن است به صورت جداگانه استخراج و همچنین بطور مشترک برای تولید،ذخیره،کسب و انتشار دانش سازمانی بکار آید(2013( Shafique imran,.ايجاد سيستم هاي مديريت دانش يكي از مهمترين راه كارهاي بهبود سطح دانش در هرسازماني شمرده مي شوند مديريت دانش ، شاخصه هاي كاركردي و مهم زير را در سازمان هاي توانمند ، پشتيباني مي كند:

–  فرآيندهاي كشف دانش يا ساخت دانش جديد و پالايش دانش موجود (ايجاد  دانش) .

–  به اشتراك گذاري دانش ميان افراد و در سطح همه مرزهاي سازماني ( مديريت كردن دانش) .

–  ايجاد و استفاده از دانش بعنوان بخشي از كار روزانه افراد و به عنوان بخشي از تصميم گيري آنها

( آقاجاني و همكاران ، 1387).

 

2-1-5) تعاريف  مديريت دانش

ساختاردهي به دانش موجب بهبود موثر و كارايي حل مسئله، يادگيري پويا، برنامه ريزي استراتژيك و تصميم گيري اثر بخش مي شود. گام اول از Km)) تقویت تبادل دانش عمومی در داخل سازمان و توسعه همه جانبه آن دانش می باشد.معمولا دانش یک مشخصه عمومی و بعنوان یک دارایی متعلق به عموم کارکنان است که بوسیله سازمان این دانش مورد بهره برداری قرار گرفته و در سازمان نگداری و حفظ می گردد (2013. ( Shafique imran, تعاريف بسياري از مديريت دانش در مقالات مختلف وجود دارد كه به شرح پاره اي از آنها مي پردازيم :

مديريت دانش ، فرآيندي است كه به سازمان ها در شناسايي ، سازماندهي ، انتشار( توزيع)  و  انتقال اطلاعات و تخصص هاي مهم كه بخشي از حافظه سازماني هستند و غالبا به صورت ساختارنيافته در سازمان وجود دارند كمك مي نمايد.

مديريت دانش به مجموعه فرآيندهايي اطلاق مي شود كه در نتيجه آنها دانش كسب، نگهداري و استفاده مي شود و هدف از آن بهره برداري از دارايي هاي فكري به منظور افزايش بهره وري، ايجاد ارزش هاي جديد و بالا بردن قابليت رقابت پذيري است . مديريت دانش بر شناسايي دانش، شرح و ساخت دهي و افزايش ارزش آن از طريق استفاده مجدد، تمركز مي كند. ( آقاجاني و همكاران ، 1387 )

مديريت دانش يعني توانايي يك سازمان در استفاده از سرمايه معنوي ( تجربه و دانش اندوخته نزد هر فرد ) و دانش دسته جمعي به منظور دست يابي به اهداف خود از طريق فرآيندي شامل توليد دانش ، تسهيم دانش و استفاده از آن به كمك فناوري (فرمانفرمايي ، جواديان زاده ، 1387).

مديريت دانش عبارت است از توانايي خلق، سازماندهي ، ذخيره سازي و بازيابي ،  انتقال و بكارگيري دانش سازماني (قوامي فر و همكاران ، 1387).

مديريت دانش يعني اطمينان از اين كه يك دانش صحيح، به شكلي مناسب، با هزينه مناسب و در زمان مناسب در دسترس افراد مي باشد (,2007 Bechina & Ndle) .