اندازه گيري سرمايه فكري://پایان نامه درباره سرمایه فکری

مقالات و پایان نامه ها

اندازه گيري سرمايه فكري:

تبيين اهميت مديريت دانش و تاثير آن در عملكرد سازمان تا حدود زيادي منوط به فدرت توجيه و تبيين نقش آن درازی آن قدرت رقابتي سازمان و كسب سهم بيشتري از سازمان مي باش د. يكي از منطفي ترين رويكردها در اين زمينه اندازه گيري تاثير سرمايه فكري بر عملكرد سازمان ها از طريق اندازه گيري سرمايه فكري در سيستم اندازه گيري عملكرد كلي سازمان است،كه مي تواند در سطح سازمان و يا در سطح فرايند هاي فردي و پروژه اي انجام گيرد . معني اين عبارت اين است كه بايد با باز كردن يك رديف براي سرمايه فكري در ميان ساير رديف هاي اندازه گيري عملكرد يك عدد و مقدار مشخصي را براي سهم سرمايه فكري در نظر گرفت، گرچه در عمل انجام اين كار بسيار  سخت است.

8-2-2) اهداف اندازه گيري سرمايه فكري :

  • براي كمك به سازمان ها در جهت فرموله كردن استراتژ يهاي شان؛
  • براي ارزيابي نحوه اجراي استراتژي ها؛
  • كمك به گسترش و تنوع تصميم گيري هاي شركت؛
  • ارزيابي هاي غيرمالي سرمايه فكري مي تواند به طرحهاي باز پرداخت و پاداش هاي مديران، ارتباط داده شود؛
  • جهت ايجاد رابطه با سهامداران خارج از شركت كه سرمايه فكري را در اختيار دارند .

سه هدف اول از اين مجموعه، به تصميم گيري هاي داخلي مربوط مي شوند و هدف از آنها حداكثر كردن عملكرد عملياتي شركت ها، براي ايجاد درآمد از طريق حداقل هزينه و بهبود مستمر در روابط با مشتريان و تأمين كنندگان و سهم بازار است . مورد چهارم به ايجاد انگيزه هاي اجرايي مربوط مي شود و هدف پنجم به ايجاد انگيزه براي سهامداران خارج از سازمان اشاره اندريسن نيز اعتلاي مديريت داخلي، بهبود گزارشگري خارجي و انگيز ه هاي قانوني و معاملاتي را از جمله دلايل مي كند اندازه گيري سرمايه فكري بر مي شمرد .( دستگیر و محمدی ، 88)

دلايل توجه به اندازه گيري سرمايه فكري:

” مر” و همكارانش دلايلي را براي توجه و اندازه گيري سرمايه فكري بر شمرده اند كه عبارتند از :

كمك به سازمان ها براي تنطيم استراتژي هاي آن ها ؛

ارزيابي اجراي استراتژي؛

كمك به تصميمات گسترش وتنوع فعاليت هاي سازمان ؛

استفاده از نتايج اندازه گيري سرمايه هاي فكري به عنوان مبنايي بر اي  جبران خدمات ؛

ابلاغ اين دارايي ها به ذ ینفعان خارجي سازمان ها.

9-2-2) منافع و مزاياي اندازه گيري سرمايه فكري :

شناسايي و نقشه يابي(نقشه بردار ي) دارايي هاي نامشهود ؛

شناخت الگو هاي جريان هاي دانشي در درون سازمان ؛

اولويت بندي مباحث دانشي حياتي و سرنوشت ساز ؛

تسريع و شتاب دادن به الگو هاي ياد گيري درون سازماني ؛

شناسايي بهترين عمليات و اشعاع آن در سرتاسر سازمان ؛

تحت نظارت داشتن مستمر ارزش دارايي ها و پيدا كردن راه هايي براي افزايش ارزش آن ها ؛

درك شبكه هاي اجتماعي سازمان و شناسايي عاملان تغيير ؛

افزايش نوآوري ؛

درك بيشتري از اين موضوع كه چگونه دانش، يك سري روابط متقابل را به وجود مي آور د. ؛

افزايش فعاليت هاي همكاري و فرهنگ تسهيم دانش در نتيجه افزايش آگاهي از منافع و مزاياي مديريت دانش ؛

افزايش خود ادراكي كاركنان از سازمان و افزايش انگيزش آن ها ؛

ايجاد و خلق فرهنگ عملکرد گرا.(همان منبع)

10-2-2) پيچيدگي اندازه گيري سرمايه فكري از نظر روس( 1997):

  • تاخير زماني: جريان سرمايه گذاري در يك جنبه خاص از سرمايه فكري ممكن است زمان زيادي طول بكشد تا اثر خود را نشان دهد تا بتواند اثر آن را سنجيد براي مثال سرمايه گذاري در آموزش.
  • اصلا دارايي هاي نامشهود و سرمايه فكري براساس واژه مالي اندازه گيري نمي شود و بيشتر معيار هاي در واحد زمان، تعداد و به صورت نسبت است .
  • در يك اقتصاد دانشي، رابطه بين هزينه ها و جريان هاي نقدي آتي هميشه واضح و مشخص نيست.(همان منبع)