اندازه گيري رضايت شغلي:پایان نامه رضايت شغلي و تعهد سازماني

مقالات و پایان نامه ها

اندازه گيري رضايت شغلي

يكي از ابزارهاي معتبر براي سنجش رضايت شغلي و شاخص توصيفي شغل ( Job Description Index ) JDI است. رضايت شغلي ناشي از جنبه هاي مختلف شغلي همچون پرداخت، فرصتهاي ترفيع، سرپرست، همكاران و عوامل محيط كاري همچون سبك سرپرستان، خط مشي ها و رويه ها تعلق گروه كاري، شرايط كاري و مزاياي شغلي است. در مدل ( JDI ) پنج عامل عمده به عنوان ابعاد رضايت شغلي مطرحند كه عبارتند از :

1 ـ پرداخت : ميزان حقوق دريافتي و انصاف  وبرابري در پرداخت

2 ـ شغل : حدي كه وظايف شغلي، فرصت را براي آموزش و پذيرش مسئوليت فراهم مي‌آورد.

3 ـ فرصتهاي ارتقاء : قابليت دسترسي به فرصتها براي پيشرفت

4 ـ سرپرست : توانائيهاي سرپرست براي نشان دادن علاقه و توجه به كاركنان

5 ـ همكاران : حدي كه همكاران دوستانه، شايسته و حمايتي هستند. (مقيمي‌، 1377، ص 391)

ـ خاطر جمعي و آسايش در زندگي: رهبر بايد در فراهم ساختن شرايط مناسب كار، تأمين حقوق و مزايا و رفاه شغلي تلاش نمايد.

ـ شرايط مطلوب كار مانند دلپذير بودن محيط كار: وجود شرايط فيزيكي مطلوب در محيط كار ـ حمايت و ياري رهبران از نيروها.

ـ احساس علاقه و وابستگي: رفتار از روي عدل و انصاف، احساس موفقيت در كار و رشد صنفي، تشخيص زحمات و خدمات انجام شده و قدرشناسي از آن، شركت در تعيين خط و مشي كار و سرانجام فراهم شدن موجبات حفظ و احترام به خود مي‌باشد.

به طور كلي مي‌توان مصاديق رضايت شغلي در محيط‌هاي آموزشي را چنين بيان نمود.

ـ رفتار مناسب با معلمان به عنوان افراد حرفه‌اي از طرف مسئولان و والدين

ـ شركت معلمان در تصميم‌گيري‌هاي مختلف مدرسه و آموزش و پروش

ـ امكانات رشد حرفه‌اي بيشتر نظير امكان ادامه تحصيل

ـ شرايط فيزيكي مناسب در مدرسه

ـ پاداش مادي، متناسب با موفقيت و تلاش معلمان

شركت بيشتر در تصميم‌گيري مخصوصاً درباره روشهاي آموزشي، موجب تقويت بيشتر رضايت شغلي معلمان است. عدم امكان شركت در تصميم‌گيري بزرگترين منبع نارضايتي معلمان است. معلمان نيز به لحاظ دارا بودن تخصص مايلند در تصميم‌گيري‌ها شركت نمايند. ماهيت روابط بين معلمان و مديران و كيفيت رهبري با روحيه معلمان همبستگي زياد دارد. شيوه‌هاي ارتباطي در ميحط‌هاي آموزشي نيز از جمله عواملي است كه در پيدايش رضايت شغلي مؤثر است.

 

بين شاخص هاي رضايت شغلي كاركنان وتعهد سازماني رابطة مستقيم و معني داري وجود دارد. براساس اطلاعات به دست آمده از اين تحقيق درجامعه تحت بررسي، زير مجموعه هاي رضايت شغلي يعني رضايت از همكاران داراي بالاترين سهم در كل رضايت شغلي و از سوي ديگر رضايت از حقوق و مزايا داراي پايين ترين سهم بوده است.