اندازه‌گیری عملکرد:پایان نامه بازار‌گرائی و عملکرد تجاری

معیارهای اندازه‌گیری عملکرد کسب و کار

به منظور بررسی رابطه بین بازارگرائی و عملکرد کسب و کار، چندین متغیر عملکرد ارائه گردیده است؛ این متغیرها به دو گروه قابل تقسیم می‌باشند:

  • معیارهای عملکرد عینی[1]
  • معیارهای عملکرد ذهنی[2]

معیارهای عملکرد عینی، از منابع اطلاعاتی بیرون از شرکت استفاده می‌نمایند و در بیشتر موارد کمی می‌باشند؛ در مقابل، معیارهای عملکرد ذهنی طبعأ کیفی بوده و از دیدگاه و نقطه نظرات شخص پاسخ‌دهنده استفاده می‌گردد؛ بیشتر محققان، تنها از معیار عملکرد ذهنی استفاده می‌کنند زیرا به این توافق رسیده‌اند که:

  • دستیابی به معیارهای عملکرد عینی تقریبأ غیر ممکن است؛
  • معیارهای عملکرد ذهنی در اکثر تحقیقات صورت گرفته مورد استفاده قرار گرفته است؛
  • معیارهای عملکرد ذهنی با معیارهای عملکرد عینی همبستگی دارد.

افرادی همچون هریس (2001) ، و جاورسکی و کوهلی (1993) ، توجه زیادی به معیارهای عملکرد عینی داشته‌اند و تحقیقات آنها نشان داده است که هیچ نوع تفاوت معناداری بین نتایج عملکرد عینی و ذهنی وجود ندارد و استفاده از هر کدام از آنها مورد تأیید و حمایت قرار گرفته است (طهماسبی، 1388) .

دیویس (1999) ، نیز در مطالعه خود به اين نتيجه مي‌رسد كه همبستگي قوي بين شاخص‌هاي عيني و ذهني عملكرد وجود دارد؛ خلاصه اي از مطالعات اصلي بازارمحوري بر حسب اينكه از چه شاخصي براي سنجش عملكرد استفاده كرده‌اند در جدول (2-2) آورده شده است:

 

جدول (2-2) پیشینه تحقیق در مورد روش‌های عینی و ذهنی ارزیابی عملکرد (دیویس، 1999)

مطالعه شاخص ارزیابی عملکرد یافته‌ها
1- نارور و اسلی‌تر (1990) ارزیابی ذهنی عملکرد بین خود و رقبا رابطه مثبت
2- دشپانده و دیگران (1993) ارزیابی ذهنی عملکرد خود در مقایسه با بزرگترین رقبا رابطه مثبت
3- جاورسکی و کوهلی (1996) ارزیابی ذهنی عملکرد کلی و ارزیابی عینی سهم بازار شاخص ذهنی(مثبت) و شاخص عینی (عدم رابطه)
4- اسلی‌تر و نارور (1993) ارزیابی ذهنی مؤلفه‌های عملکرد رابطه مثبت
5- دنگ و دارت (1994) ارزیابی ذهنی مؤلفه‌های عملکرد رابطه مثبت
6- اسلی‌تر و نارور (1994) ارزیابی ذهنی  عملکرد بین خود و رقبا رابطه مثبت
7- گرینلی (1995) ارزیابی ذهنی مؤلفه‌های عملکرد رابطه مثبت
8- پلهام و ویاسون (1996) ارزیابی ذهنی موقعیت تجاری در مقایسه با انتظارات با توجه به متغیر محیط مثبت یا منفی است
9- پیت و همکاران (1996) ارزیابی ذهنی مؤلفه‌های عملکرد رابطه مثبت
10- اسلی‌تر و نارور (1996) ارزیابی ذهنی مؤلفه‌های عملکرد رابطه مثبت
11- بالاکریشنان (1996) ارزیابی ذهنی مؤلفه‌های عملکرد رابطه مثبت
12- گونارایز (1997) ارزیابی ذهنی مؤلفه‌های عملکرد رابطه مثبت
13- دشپاند و فارلی (1998) ارزیابی ذهنی مؤلفه‌های عملکرد رابطه مثبت
14- آپیاه- آدو (1998) ارزیابی ذهنی مؤلفه‌های عملکرد رابطه مثبت
15- روکرت (1992) ارزیابی عینی مؤلفه‌های عملکرد رابطه مثبت
16- اسلمونت و لویز (1991) ارزیابی عینی مؤلفه‌های عملکرد عدم رابطه
17- آوو و تسه (1995) ارزیابی عینی رابطه ضعیف
18- تسه (1998) ارزیابی عینی عدم رابطه
حتما بخوانید :  

 

 

در تحقیق حاضر نیز به دلیل آنکه  دستیابی به معیارهای عملکرد عینی بانک تقریبأ غیر ممکن بود و اطلاعات بانکی اعم از سود و نقدینگی و … محرمانه بوده و به سادگی در دسترس قرار داده نمی‌شد، از معیار عملکرد ذهنی استفاده شده است.

1 Objective measures

[2] Subjective measures