گاه شمار الحاق ايران به سازمان جهانی تجارت

 • عضويت ناظر ايران در گات در تاريخ 25 مرداد 1327 (16 اوت 1948) به دنبال شركت نماينده ايران در اجلاس هاوانا و امضاي منشور تجارت جهاني.
 • آغازتحقيق‌ و بررسي‌ در ‌ زمينه موافقت‌ نامه‌ عمومي‌ تعرفه‌ و تجارت‌ (گات‌) ‌ و بررسي‌ پيامدهاي‌ احتمالي‌ عضويت‌ ايران‌ در آن در وزارت‌ بازرگاني(موسسه مطالعات وپژوهشهاي بازرگاني)‌ در 17 فروردين 1370.
 • تسليم گزارش‌ ‌ بررسيهاي عضويت ايران در گات به‌ هيات‌ ‌دولت توسط‌ وزير بازرگاني‌ ‌ در خرداد‌ 1372.
 • موافقت‌ هيات‌ دولت با تشكيل‌ كميته بررسي‌ تبعات‌ عضويت‌ ايران‌ در گات‌ در معاونت‌ بازرگاني‌ خارجي‌ وزارت بازرگاني‌ با حضور نمايندگان‌ 21 وزارتخانه‌ و دستگاه‌ دولتي‌ در تاريخ‌ 27 دي ماه 1372.
 • ارائه درخواست عضويت ناظر ايران در سازمان جهاني تجارت به دبيرخانه سازمان در3 مرداد 1374 (25 ژوئيه 1995 ).
 • ابلاغ موافقت مقام معظم رهبري به وزير بازرگاني در خصوص انجام‌ مذاكرات‌ الحاق‌ ‌ در تاريخ 9 اسفند 1374.
 • موافقت‌ هيات‌ دولت‌ با ابلاغ‌ درخواست‌ رسمي‌ الحاق‌جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ سازمان‌ جهاني تجارت و آغاز مذاكرات الحاق توسط وزارت‌ بازرگاني‌ در تاريخ‌16 ارديبهشت 1375.
 • تعيين معاون‌ وقت‌ طرح‌ و برنامه ‌وزير‌ بازرگاني‌ به‌ سمت‌ نماينده‌ تام‌الاختيار تجاري دولت‌ به‌ پيشنهاد وزير بازرگاني‌ ، حكم رييس جمهور‌ و تصويب‌ هيات‌ وزيران‌ در تاريخ‌ دوم تير ماه 1375
 • ارايه درخواست‌ الحاق ايران به مديركل‌ سازمان‌ جهاني تجارت در تاريخ‌ 28 تير 1375(19 ژوئيه 1996).
 • تاسيس دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران در25 مهر 1375.
 • آغاز انتشار نشريه ماهانه رويدادها و تحولات سازمان جهاني تجارت در دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري از بهمن ماه 1375.
 • تمديد حكم نماينده‌ تام‌الاختيار تجاري توسط رييس جمهور وقت در تاريخ‌ 19 خرداد 1377 .
 • آغاز به كار كميته عالي هماهنگي معاونين وزرا در امور سازمان جهاني تجارت به رياست نماينده تام الاختيار تجاري در تاريخ 10 اسفند 1377.
 • تدوين نخستين ويرايش رژيم تجاري جمهوري اسلامي ايران در چارچوب طرحهاي پژوهشي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني با اعمال نظرات سازمانهاي مرتبط در سال 1378.
 • افتتاح دوره عالي آموزش مذاكرات تجاري بين‌الملل (گرايش سازمان جهاني تجارت) به منظور تربيت مذاكره كنندگان تجاري توسط نماينده تام الاختيار تجاري در موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در 4 اسفند 1378.
 • آغاز به كار شوراي هماهنگي وزرا در امور سازمان جهاني تجارت به رياست وزير بازرگاني از تاريخ 3 آبان 1379.
 • ‌اولين ‌بررسي‌درخواست‌ الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت ‌ در نشست‌شوراي‌عمومي سازمان جهاني تجارت در 18 ارديبهشت 1380 (8 مه‌2001).
 • اختتاميه و جشن فارغ التحصيلي دوره عالي آموزش مذاكرات تجاري بين‌الملل (گرايش سازمان جهاني تجارت) با حضور وزير بازرگاني وقت و نماينده تام الاختيار تجاري در22 آذر 1380.
 • پذيرش عمومي درخواست الحاق ايران (تشكيل گروه كاري الحاق ايران) در بيست‌و سومين بررسي شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت و احراز عضويت ناظر در5 خرداد 1384 .(26 مه 2005)
 • تعيين وزير بازرگاني به عنوان نماينده تام الاختيار تجاري توسط هيات وزيران در قالب سند فرابخشي الحاق به سازمان جهاني تجارت در تاريخ 5 مرداد 1384.
 • شركت وزير بازرگاني در ششمين نشست وزيران سازمان جهاني تجارت در هنگ‌كنگ و ايراد سخنراني در 26 آذر 1384. (17 دسامبر 2005)
 • آغاز انتشار فصلنامه پژوهشهاي تجارت جهاني در دفتر نمايندگي تام‌الاختيار تجاري از زمستان 1384
 • آغاز ارايه آموزشهاي حضوري مربوط به مباحث سازمان جهاني تجارت (دوره 80 ساعته) براي هسته هاي كارشناسي سازمانها و دستگاههاي مرتبط با الحاق در تاريخ 13 ارديبهشت 1385.
 • تدوين گزارش تشريحي مسير الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت به منظور مديريت نظام‌مند فرايند الحاق و تفكيك وظايف و مسووليتهاي دستگاههاي اجرايي توسط دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري در خرداد 1385.
 • تصويب نهمين ويرايش گزارش رژيم تجاري جمهوري اسلامي ايران در كارگروهي مركب از وزراي منتخب هيات وزيران در تاريخ 20 تير 1386.
 • تصويب ارايه گزارش رژيم تجاري به سازمان جهاني تجارت در جلسه روز يكشنبه مورخ 26/7/88 هيأت محترم وزيران.
 • ارايه گزارش رژيم تجاري جمهوري اسلامي ايران توسط مقامات وزارت امور خارجه در 25/8/88 به پاسكال لامي مدير كل سازمان جهاني تجارت و توزيع آن ميان اعضا در 3 آذر 1388 .(24 نوامبر 2009)
 • شركت وزير بازرگاني در هفتمين نشست وزيران سازمان جهاني تجارت در ژنو و ايراد سخنراني در 9 الي 11 آذر1388. (30 نوامبر الي 2 دسامبر 2009)
 • دريافت اولين مجموعه سوالات اعضاي سازمان جهاني تجارت حاوي 697 پرسش در خصوص گزارش رژيم تجاري ايران در 30 بهمن 1388 و آغاز فرايند پاسخ دهي به اين سوالات در وزارت بازرگاني با همكاري دستگاهها.
 • تصويب پيشنهاد وزارت بازرگاني توسط هيات دولت مبني بر تشكيل كارگروهي مركب از وزراي دستگاههايي كه بيشترين ارتباط را با مباحث سازمان جهاني تجارت دارند(كارگروه وزرا در امور سازمان جهاني تجارت) به رياست وزير بازرگاني جهت پي گيري موضوع الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت و اتخاذ تصميمات لازم در اين خصوص در26خرداد 1389.
 • تصويب پاسخهاي تهيه شده به پرسشهاي اعضاي سازمان جهاني تجارت در جلسه مورخ 5/5/90 كارگروه معاونين وزراء در امور سازمان جهاني تجارت.
 • ارائه پاسخ مكتوب جمهوري اسلامي ايران به پرسشهاي اعضاي سازمان جهاني تجارت به دبيرخانه اين سازمان در 23 آبان 1390 و توزيع آن ميان اعضاي سازمان جهاني تجارت در 17 آذر 1390. (8 دسامبر 2011)
 • شركت قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در هشتمين نشست وزيران سازمان جهاني تجارت در ژنو در 24 الي 26 آذر1390 (15 الي 17 دسامبر 2011) و ايراد سخنراني.
 • آغاز ارايه آموزشهاي مجازي مربوط به مباحث سازمان جهاني تجارت به زبان فارسي براي فعالين بخش دولتي و خصوصي در سطح كشور با راه اندازي پايگاه آموزش از راه دور دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري در سال 1390.
 • تشكيل كارگروه هماهنگي مذاكرات الحاق به سازمان جهاني تجارت در سال 1391 متشكل از نمايندگان دستگاههاي ذيربط به منظور تسهيل انجام هماهنگي ها در امور مذاكرات الحاق و ارتقاي توان كارشناسي در دستگاهها.
 • شركت وزير صنعت، معدن و تجارت در نهمين نشست وزيران سازمان جهاني تجارت در بالي اندونزي در 12 الي 15 آذر 1392 ( 3 الي 6دسامبر 2013) و ايراد سخنراني.
 • انتقال دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران به سازمان توسعه تجارت در فروردين 1393 بنا به دستور وزير محترم صنعت، معدن و تجارت. (وبسایت دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران)[1]

با نگاهی به کشورهایی که تاکنون عضو سازمان تجارت جهانی نشده‌اند یا همچنان به عنوان ناظر در این سازمان حضور دارند، نشان می‌دهد که «ایران» در بین این دسته از کشورها، «بزرگ‌ترین اقتصاد» محسوب می‌شود که در پنجم خرداد ماه سال 1384، به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد، اما به دلیل موانع و مشکلات داخلی و بین المللی هنوز به عنوان عضو رسمی این سازمان پذیرفته نشده است. آخرین کشوری که به عضویت این سازمان درآمده کشور یمن و پیش از آن کشور همزبان با ایران یعنی «تاجیکستان» است که در دوم مارس سال 2013 میلادی، عضو سازمان تجارت جهانی شد.

بعد از تشدید تحریم‌ها علیه ایران در سال های 90 و 91، امیدها نسبت به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، کمرنگ‌تر از قبل شد و علی‌رغم اینکه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی پیش از برداشته شدن تحریم های بین المللی غیر ممکن می نماید، اما مهندس محمدرضا نعمت‌زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در برنامه‌های کاری خود، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی را یکی از اولویت‌های کاری جدی اعلام کرده است.

یکی از گام‌های مهم در این راستا، فراهم کردن زمینه تسهیل تجارت به خصوص در شرایط تشدید تحریم‌ها است. در این باره، در سال 1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به افزایش اعتبار ثبت سفارش‌ها به مدت 6 ماه کرد. این یعنی اینکه، فرآیند تجارت برای بازرگانان ایرانی تسهیل می‌شود و آنها پس از ثبت سفارش، مهلت بیشتری برای انجام مراحل قانونی صادرات و واردات دارند.  این اقدام از آن جهت صورت گرفته که در سال 91 به دنبال تشدید مشکلات ارزی، مدت اعتبار ثبت سفارش‌ها به 3 ماه کاهش یافت و همین امر، اعتراضات فراوان فعالان اقتصادی را به دنبال داشت. اما کماکان ما در آغاز فرآیند الحاق به WTO قرار داریم و هنوز نمی‌شود مشخص نمود که این مسیر تا چه حد برای ما فراز و نشیب و چالش دارد و چه مدت زمانی طول می‌کشد که البته هرچه دولت آماده‌تر و مصمم‌تر به الحاق به سازمان تجارت جهانی باشد، این فرآیند کوتاه‌تر خواهد بود.

از طرف دیگر بر اساس مندرجات کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1393، میانگین نرخ تعرفه (حقوق ورودی) در سال 1393 برابر با 19.6 درصد می باشد که علی رقم کاهش در مقایسه با میانگین نرخ تعرفه در سال 1392 کماکان این مقدار تعرفه گمرکی ایران را در رتبه دوم بالاترین مقدار تعرفه گمرکی واردات در جهان قرار می دهد.

با همه ای شرایط ایران هنوز از شرایط لازم برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برخوردار نیست و این در شرایطی است که از 10 سال فرصت تعیین شده برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)، نه سال سپری شده و تنها یک سال زمان باقی‌مانده است، این در حالی است که الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی به طور متوسط 7 سال ولی بعضاً تا 18 الی 20 سال نیز به طول انجامیده است، اما باید درنظر داشت که برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، باید مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب و کار و کاهش تعرفه ها صورت پذیرد.

[1] www.irtr.gov.ir