اقتصاد مقاومتی:پایان نامه تدوین نقشه جهاد دانشگاهی

مباني نظري اقتصاد مقاومتی

2-1-1-مقدمه

رشد بالاتر، هدف اصلی شرکت ها، دولت ها و جوامع است. سیاست های اقتصادی اغلب در تلاش برای رسیدن به این هدف، شرکت هایی با اندازه مشخص که در صنایع خاصی کار می کنند و بر روی فعالیت های کسب و کار خاصی تمرکز دارند، را هدف قرار می دهند. این رویکرد به سیاستگذاری، کاستی های قابل توجهی دارد و به نظر می رسد در افزایش رشد اقتصادی به طور کامل موثر نیست. امروزه، بسیاری از دولت ها می دانند که فعالیت های کارآفرینی و نوآوری عناصر مهم سیاست های اقتصادی است. این ایده یک رابطه مثبت بین نوآوری و کارآفرینی از یک طرف و رشد اقتصادی از سوی دیگر در اندیشه اقتصادی را تحمل کرده است. (لیندیچ و همکاران، 2012)

دولت ها به طور کلی مجهز به ارائه مسیر دقیق اقتصادی نیستند (پورتر[1]، 1990) . دلیل این می تواند یک فقدان بازخورد در نتایج مداخلات سیاسی، باشد زیرا تنها تعداد کمی از مطالعات به بررسی اینکه آیا اقدامات سیاست معرفی شده در واقع دارای اثر مطلوب بر روی فعالیت های کارآفرینی هستند یا خیر پرداخته است. (Patzelt و Shepherd، 2009) . یکی دیگر از دلایل، ساختار زمینه کسب و کار امروز است که به سرعت درحال تغییر است و تمام شرکت ها را با هراندازه ای و صنایع مختلف را به سمت نوآوری سوق می دهد و به طور مداوم مجبور می کند فرآیندها و شیوه های خود را بازبینی کنند تا در بازار زنده بمانند.

فضای بازار امروز ، آمادگی پذیرش خلاقیت و ایده های نوی بسیاری دارد . با تفکر کردن در این  فضا ورقابت، اقتصادی قادر خواهد شد قراردادها عرف های رقابتی بازار را کنار بزند که  با تجدید ساختار و نوسازی مرزهای ثابت در حوزه های کاری سرامد گردد .

 

2-1-2-اقتصاد مقاومتی

بر اساس تئوري هاي اقتصادي كه تاكنون در قالب مركانتليسم، اقتصاد آزاد، اقتصاد كينزي، اقتصاد ماركسيستي مطرح گرديده در شرايط جديد اقتصاد ايران كه با مشكلات زيرساختي، فراساختي، زيرساختهاي نامناسب و تحريم ها مواجه شده، مقوله اقتصاد مقاومتي را وارد اقتصاد سياسي كرده است. اين تفكر اقتصادي بر اساس شرايط ايجاد شده زماني به دنبال آن است كه از به هدر رفتن منافع و افزايش بهره وري را به عنوان ابزارهاي اقتصاد مقاومتي وارد ادبيات اقتصادي نمايد(جعفری و آهنگری، 1391). حوز ه ي فعالیت اقتصاد مقاومتی را می توان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم بندي نمود، زیرا هر قدر که اقتصاد ایران در خارج نیاز به اقتصاد مقاومتی دارد، در داخل نیز در مقابل مفاسد اقتصادي و سیاسی و رانت جویی نیاز به اصلاح امور اقتصادي- سیاسی دارد .

اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد سرمایه داری و مبتنی بر اقتصاد اسلامی است(یوسفی حاجی آباد و همکاران، 1392). واژه اقتصاد مقاومتي بر اين موضوع دلالت مي‌كند كه فشارها و ضربه‌هاي اقتصادي از سوي نيروهاي متخاصم سد راه پيشرفت جامعه است كه بايد بر آن غلبه كرد و در نتیجه جهت شكست دشمن در اين عرصه نيز ورود به جبهه اقتصادي با بينش، برنامه، تكيه بر فرهنگ اسلامي و نكات مورد اشاره در بيانات مقام عظماي ولايت از قبيل تقويت فرهنگ كار و توليد ، اصلاح الگوي مصرف و پرهيز از اسراف، «حمايت از توليد ملي» ، استفاده حداكثري از همه ظرفيت ها ، روح خودباوري و خوداتكايي، مردمي كردن اقتصاد ضروري است(وثوقی نیری و مرادی آیدیشه، 1391).

اقتصاد مقاومتي پايه هاي استوار خود را بر روي دو عنصر لايتجزاي اقتصادي يعني توليد ملي و مصرف ملي بنيان نهاده است. اقتصاد مقاومتي بر آن است كه تبيين كند: زيبنده يك نظام نو بنياد اسلامي نيست مديران اقتصادي در تز تجاري واردات بيشتر از صادرات كالاهاي نهايي را در كارنامه اقتصاد داشته باشند و براي واردات منافع خام را بفروشند و اين امر وابستگي و آسيب پذيري اقتصاد ايران را مضاعف مي نمايد. اقتصاد مقاومتي و رهنمودهاي مقام معظم رهبري پيام شفاف را براي سياستگذاران دارد و آن توليد مبني بر تفكر، سرمايه و كار ايراني بدون اتكاء به درآمد منابع خام ولي متكي بر ثروت ملي برآمده از منابع خام مي‌باشد(جعفری و آهنگری،1391).

اعمال تحريم هاي يكجانبه و غيرقانوني همواره يكي از ابزارهاي نظام سلطه براي وارد آوردن فشار به نظام جمهوري اسلامي ايران بوده است. در مقابل اتخاذ چنين رويكردي ازسوي غرب ، مقام معظم رهبري راهبرد «اقتصاد مقاومتي» را مطرح فرمودند و آن را به عنوان يك روش مهم در تغيير مسير حركت اقتصادي كشور عنوان كردند. در شرايط فعلي اقتصاد ايران،جا دارد مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي بيش از پيش آشكار شود و مورد تحليل قرار گيرد. انقلاب اسلامي مكلّف به نوآوري و ابتكار و نظريه‌پردازي و الگوسازي در اين عرصه‌هاي جديد اقتصادي است. لذا بايد مفهوم جامع و كامل اين نوع اقتصاد تهيه شود تا الگويي براي عملكرد صحيح آن باشد. گام جدي و مهم به حوزه اجرايي و هيأت اجرايي اين سياستها و تدابير باز مي‌گردد كه مي بايست بر اساس استراتژي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت حركت كند(رحمانیان، 1391).

 

[1] – Porter