بازرسی[1]

فعالیتی است مانند اندازه گیري،بررسی،آزمایش یا آزمون با شاخص (شابلون گیري) در مورد یک یا چندویژگی یک مقوله و مقایسه نتایج با نیازمندي هاي مشخص شده به منظور تعیین اینکه براي هر

ویژگی،انطباق حاصل شده است يا خير.به تعبیري می توان بازرسی را فعالیتی دانست که حاصل آن تعیین وضعیت محصول از نظر قابل قبول بودن یا غیر قابل قبول بودن می باشد اما کنترل کیفیت فعالیتی است که اطلاعاتی مقایسه اي براي بازخورد فرآیند پدید می آورد تا آن را تنظیم کند.با این تعریف قلمرو کنترل کیفیت و بازرسی را می توان تنها در فرآیندهاي ساخت محصول دانست.

در حالیکه هدف در تضمین کیفیت پیشگیري از وقوع حوادثی است که کیفیت محصول را تحت تاثیر منفی قرارمی دهند. (بخشي،1386)

2-2-9- سیستم کیفیت[2]

عبارتست از ساختار سازمانی،روش هاي اجرايي،فرآیندها و منابع مورد نیاز براي به اجرا در آوردن

مدیریت کیفیت.سیستم کیفیت یک سازمان اساساً به منظور برآورده کردن نیازهاي مدیریتی درون

سازمان طراحی می شود و دامنه آن وسیع تر از نیازهاي یک مشتري خاص است که تنها قسمت

مربوط به خود را از سیستم کیفیت ارزیابی می کند.سیستم کیفیت بایستی فقط تا آن حد گسترده و

مشروح باشد که براي برآورده کردن اهداف کیفیت لازم است.در مواردي که ارزیابی کیفیت مبتنی بر

قرارداد است و یا انجام آن اجباري است ممکن است اثبات به اجرا در آمدن اجزاء تعیین شده اي از

سیستم کیفیت الزامی باشد.همانطوري که در تعریف تضمین کیفیت ذکر شده براي تضمین کیفیت

نیازمند فعالیت هاي طرح ریزي شده و نظام گرا هستیم.از آنجا که بنا به ماهیت این فعالیت ها و تاثیر

متقابل آن ها بر یکدیگر در واحدهاي مختلف نیاز به چارچوبی است که این تعامل را با نظمی منطقی

در جهت اهداف مدیریت کیفیت در آورد، وجود سیستمی با هدف تامین این اهداف ضروري         می باشد.به قولی می توان سیستم کیفیت را به منزله ماشین و مدیریت کیفیت را راننده آن ،که وظیفه

هدایت تا مقصد را دارد فرض کرد. (بخشي،1386)

2-2-10- مفاهیم حاصل از کیفیت

2-2-10-1- قابلیت اطمینان[3]، قابلیت تعمیر پذیري[4]

ارتباط و وابستگی رفاه انسانی به تولیدات و خدمات صنعتی به طور قابل توجهی استفاده از برخی

مفاهیم قدیمی را افزایش داده است.این افزایش به حدي است که لغات جدیدي جهت نشان دادن

تغییرات مفاهیم ابداع شده اند. یک مثال از چنین تغییراتی در استفاده از مفاهیم « قابلیت اطمینان»

می باشد که چنین تعریف می گردد: احتمال انجام بدون وقفه و شکست کاري مشخص، تحت شرایط مشخص و معلوم، در دوره زمانی مشخص.با اینکه کاربرد مفهوم قابلیت اطمینان در دستگاه -هاي پیشرفته می تواند واقعاً پیچیده باشد، در عین حال یک مفهوم قدیمی است.به عنوان مثال می- توان جمله زیر را که در روي یک تابلوي گلی نوشته شده و مربوط به 429 سال قبل از میلاد می- باشد، شاهد آورد. (بخشي،1386)

«در مورد حلقه طلائی که زمردي بر روي آن نصب شده است، ضمانت می کنیم که براي 20 سال آینده زمرد از روي حلقه طلائی نمی افتد .اگر چنانچه قبل از پایان 20 سال زمرد از روي حلقه بیفتد ما بابت آن به میزان …نقره به آقاي … غرامت خواهیم پرداخت».

[1] Inspection

[2] Quality System

[3] Reliability

[4] Maintainbility