اخلاق کار

از نظر فلسفی، هر فعلی که در جهان صورت گیرد ، کار است و از نظر اقتصادی هر فعالیتی که به تولید یا عرضه کالا و خدمات منجر شود و منافع مالی را به دنبال داشته باشد، کار محسوب می شود. به لحاظ جنبه ارزش کار، پیامبر اکرم (ص) در حدیثی از نهج الفصاحه می فرماید:خداوند کسی را که کاری را آغاز کرده است و آن را کامل می کند، دوست دارد

اخلاق کار، متعهد شدن توان ذهنی، روانی و جسمانی فرد یا گروه به اندیشه جمعی در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به هر نحو است. اخلاق کار مهمترین عامل فرهنگی در توسعه اقتصادی محسوب می شود. منابع انسانی، پایه اصلی ثروت ملتها را تشکیل می دهند. سرمایه و منابع طبیعی، عوامل تبعی تولیدند، در حالیکه، انسانها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند ، سازمانهای اجتماعی – اقتصادی و سیاسی را می سازند و توسعه ملی را به جلو می برند(خانی جزنی ،1387، ص 67).

اخلاق كار به حوزه اي از فرهنگ جامعه گفته مي شود كه عقايد و ارزشهاي مربوط به كار را در بر مي گيرد و قابل شناسايي است و از قواعد كلي حاكم بر فرهنگ و جامعه تبعيت مي كند. اخلاق كار با ساير مفاهيم مرتبط با آن مانند انگيزش كاري، نگرشهاي كاري يا رضايت شغلي تفاوت دارد. اخلاق كار يك هنجار فرهنگي است،‌ كه براي انجام دادن كار با كيفيت، ارزش اخلاقي مثبت قائل است و مبتني بر اين اعتقاد است، كه كار در نوع خود داراي ارزش ذاتي است.

سالهاي سال فرهنگ بخش عمده‏اي از جهان باختري به كار به عنوان يك كوشش دلپسند و كمال آفرين تأكيد نهاده است. اين نگرش در بخشهايي از قاره آسيا مانند ژاپن نيرومند است. نتيجه آن پديد آمدن يك اخلاق كار براي بسياري از مردمان است. اخلاق كار بدين معني است كه مردم كار را يك دلبستگي كانوني و يك هدف دلخواه زندگي بدانند. آنان كار را دوست دارند و از آن خشنودي بر مي‏گيرند. ريشه‏هاي اخلاق كار در غرب، ‌هم در ارزشهاي ديني و هم در ارزشهاي دنيايي نهفته است.

به دليل خواستگاه ديني اخلاق كار را اخلاق پروتستان مي‏نامند، هرچند كه مردمان از كيشهاي گوناگون به آن پايبند باشند، ديدگاه ديني درباره اخلاق كار مي‏پندارد كه كار يك عمل خدمتگذاري به پروردگار و ديگر مردمان است، زيرا كار جامعه بهتري كه به تحقق برنامه پروردگار ياري مي‏دهد، پديد مي‏آورد. استعداد انساني از سوي آفريدگار به مردمان داده شده تا آن را به كار بندند، بنابراين كار و كوشش سخت و پرهيز از بيهودگي از تعهدات و وظيفه اخلاقي به شمار مي‏آيند. كاركناني كه داراي اخلاق كار هستند، به طور معمول احساس تعهد اخلاقي درباره آن مي‏كنند و نه آنكه آن را يك گزينش عقلايي و سوداگرانه به حساب آورند.

2-1-6 عوامل موثر بر اخلاق کار

عواملی که بر اخلاق کار موثرند عبارتند از: عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی و عوامل روانشناختی.

2-1-6-1عوامل اجتماعی موثر بر اخلاق کار

الف) تحصیلات و اخلاق کار

بالا رفتن تحصیلات کارگران باعث بالا رفتن انتظارات شده است. آنان هوش را موجب موفقیت خود می دانند. اخلاق کار را در پاداش جستجو می کنند و تحمل کاری که در آن پیشرفتی نباشد (کاویان،84، ص 46).

ب) سن و اخلاق کار

بالا رفتن سن نیروی کار و همچنین افزایش درصد زنان شاغل بر هنجارهای مرتبط با اخلاق کار تأثیر گذاشته است. تأثیر متغیر سن براخلاق کار در اکثر تحقیقات انجام شده قبلی به صورت یک منحنی غیر خطی شبیه v است (کاویان، 84، ص 46).

ج) عرف جامعه ايران و اخلاق كار

در جامعه ایران عده ای اعتقاد دارند که روزی هر کس به قدر قسمت اوست که عامل مهمی در تضعیف اخلاق کار محسوب می شود. از دیگر باورهای غلط که به کاهش اخلاق کار می انجامد اعتقاد به قضا و قدر است (کاویان ،84، ص 46).

 

 

2-1-6-2 عوامل اقتصادی موثر بر اخلاق کار

عدم تناسب کار با دستمزد از مبرم ترین مسائل اقتصادی جامعه است که به شدت انگیزه کار را در کارکنان تحت تأثیر قرار داده است. رابطه میان نظریه های اقتصادی ، فرهنگی و اخلاقی کار به صورت زیر است:

تضعیف اخلاق کار – اعتقاد به ثروت بدون تلاش – درآمدهای نفتی (کاویان بهنام، 84، ص 46)

2-1-6-3 عوامل روانشناختی اجتماعی

یکی از ابعاد بسیار مهم اخلاق کار بعد روانشناختی آن است چرا که اخلاق متغیری است که آگاهی و اراده فردی نقش محوری در آن ایفا می کنند. بسیاری از اندیشمندان برای بهبود اخلاق کار بر نظریات رفتاری تأکید داشته اند. هر گاه فردی کار اخلاقی انجام داد و از سوی جامعه مورد تشویق قرار گرفت، احتمال انجام کارهای اخلاقی دیگر تقویت می شود تا جائی که کار اخلاقی به صورت ارزشهای درونی در می آید. به این ترتیب، برنامه ریزان کلان کشوری قادر خواهند بود اخلاق کار را در افراد جامعه درونی کنند (مازلو) پنج دسته نیاز انسان را به صورت زیر بیان میکند. فیزیولوژیکی، ایمنی، اجتماعی، احترام و خود شکوفایی متأخرین به تأثیر نیاز به کسب موفقیت، نیاز به کسب قدرت، نیاز به ایجاد دوستی، انتظار و برابری بر اخلاق کار تأکید دارند (کاویان ،84، ص 46).