آموزش نيروي انساني-پایان نامه درباره توسعه منابع انساني

مقالات و پایان نامه ها

  اهداف آموزش نيروي انساني:

▪ کرل و کوزميت معتقدند: اهداف آموزش مشخص مي‌کند انواع، سطوح مهارت ها، توانايي ها، دانش و نگرش شرکت کنندگاني که برنامه کامل آموزش آنها را در بر مي‌گيرد و هدف هاي مهم آموزش عبارتند از:

۱) کمک به تصميم گيري راجع به روش هاي مناسب بر فعاليت کارکنان و نيازهاي مربوط به دگرگوني.

۲) اهداف آموزش آنچه که انتظار مي‌رود از آموزش دهنده و هم آموزش گيرنده را روشن مي‌کند.

۳) اهداف آموزش مبنايي را براي ارزيابي برنامه بعد از اجراي آن فراهم مي‌کند.

آنها (کرل و کوزميت) شش هدف مهم آموزش را بدين ترتيب بيان مي‌کنند:

۱) بهبود عملکرد

۲) به روز کردن اطلاعات کارکنان

۳) ترفيع شغل

۴)حل مسائل

۵)آماده سازي براي ترفيع

۶) آشنا سازي کارکنان جديد با اهداف سازمان

دکتر مير کمالي: هدف هاي آموزش نيروي انساني را چنين بر مي‌شمرند:

۱)هماهنگي با تغييرات و پيشرفت هاي علمي‌و تکنولوژي در جهان.

۲) هماهنگي با تحولات سياسي و اقتصادي جامعه.

۳) هماهنگي با نيازهاي جديد جامعه و ارباب رجوع.

۴) کسب مهارت هاي ادارکي، فني و روابط انساني.

۵) کسب نگرش درست و آمادگي براي ايجاد تغيير در سازمان.

۶) تامين نيروي انساني جديد به منظور جايگزيني.

۷) فراهم آوردن زمينه هاي ترفيعات.

۸) رشد کمي‌و کيفي توليد.

۹) اثر بخشي و کارآيي نيروي انساني

۱۰) پرهيز از ضايعات (بهره گيري از امکانات و نيروها )

1-2-   فوايد آموزش نيروي انساني

– به کاهش تضادها و فشارهاي عصبي در سازمان کمک مي‌کند.

– به افراد در حل مشکل و اخذ تصميم به گونهاي اثربخش کمک مي‌کند.

– توسط آموزش، انگيزش رشد، احساس مسئوليت و حس تشخيص افراد ارتقاء مي‌يابد.

-اعتماد به نفس و دستاوردهاي فردي را ارتقاء مي‌دهد.

– در ارتقاء مهارت‌هاي رهبري، ارتباطات و سلوک رفتار کمک ميکند.

– رضايت حرفهاي را افزايش ميدهد.

– با افزايش مهارت‌ها افراد را به سوي دستيابي به اهداف شخصيشان سوق ميدهد.

– نيازهاي شخصي کاراموزان و آموزش دهندگان را ارضاء مي‌کند.

– مسير رشد آتي کارآموز را فراهم ميکند.

– حس يادگيري را ارتقاء ميدهد.

– ترس از قبول وظايف جديد را کاهش ميدهد.

– ارتباطات بيان افراد و گروهها را بهبود ميبخشد.

– به توجيه کارکنان جديد و آنهايي که به گروه بالاتر رفتهاند يا به مشاغل جديد منصوب شده اند، کمک مي‌کند.

– سياستهاي سازمان مقررات و قواني را پايدار مي‌کند.

– اخلاقيات را پايدار ميکند.

– پيوستگي را در گروه به وجود مي‌آورد

– فضاي مناسبي را براي رشد هماهنگي و يادگيري فراهم مي‌کند.

– سازمان را به محل بهتري براي کار و زندگي تبديل مي‌کند.

– موجب بهبود منافع و يا برخورد مثبتتري در افراد مي‌شود.

– دانشکاري و مهارت‌ها را درتمام سطوح سازمان بهبود مي‌بخشد.

-روحيه نيروي کار را بهتر مي‌کند.

– به افراد کمک ميکند تا خود را با اهداف سازمان همسو کند.

– به ايجاد يک تصور بهتر از سازمان کمک مي‌کند.

– اعتبار صراحت و اعتماد را در سازمان رواج مي‌دهد.

– روابط بين فرا دست و زيردست را بهبود ميبخشد.

– به توسعه سازماني کمک مي‌کند.

– به تهيه دستورالعملهاي کاري کمک مي‌کند.

– به درک و اجراي سياستهاي سازماني ياري مي‌دهد.

– درباره نيازهاي آتي سازمان در تمام زمينه ها اطلاعات لازم را فراهم مي‌کند.

– حل مشکلات و اخذ تصميم به گونه اي اثربخش تر در سازمان شکل مي‌گيرد.

– به ارتقاء سازمان از درون کمک مي‌کند.

– به درک و اجراي سياستهاي سازماني ياري مي‌دهد.

– به افزايش کارايي يا بهبود شرايط کاري کمک مي‌کند.

به کاهش هزينه ها در بسياري از زمينه ها مانند توليد، امور اداري و پرسنلي و… کمک مي‌کند.

– احساس مسئوليت سازماني در افراد را در زمينه هاي کارآمدي و کسب دانش به وجود مي‌آورد.

– روابط کاري را بهتر مي‌بخشد.

– هزينه هاي مشاورهاي برون سازماني را کاهش مي‌دهد.

– رفتارهاي ناسالم را کاهش مي‌دهد.

– فضاي مناسب براي رشد و ارتباطات به وجود مي‌آورد.