آموزش ضمن خدمت/پایان نامه آموزش ضمن خدمت و رضایت شغلی

مقالات و پایان نامه ها

برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت

مفهوم برنامه ريزي : برنامه ريزي فعاليتي مستمر است كه نه تنها به مقصد، بلكه به روش وصول به آن (مقصد) و تعيين بهترين مسير توجه دارد (معتمدی نیا و دیگران، 1393، ص 108).

2-1-20- مراحل برنامه ريزي آموزش هاي ضمن خدمت

1- مرحله تعيين نياز هاي آموزشي

معمولا نياز را، فاصله وضع موجود و وضع مطلوب مي گويند .نياز اشاره دارد به شكاف بين اين كه كجا هستيم، در كجا بايد باشيم. در واقع فاصله و تفاوت ميان اين دو را مي توان نياز ناميد. با اين حال از ديدگاه سازماني نياز آموزشي عبارت است از فاصله اي ميان آنچه كه فرد يا گروه يا شغل خاص بايد بدانند و انجام دهند .

از ديدگاههاي مختلف تعاريف مختلفي از نياز بيان شده است .از نقطه نظر كاربردي در آموزش و بهسازي منابع انساني مي توان آنها را به چهار دسته تقسيم كرد :

1- نياز به عنوان فاصله وضع موجود و وضع مطلوب : متداولترين تعريفي است كه از نياز ها مي شود. در اين مفهوم وضع مطلوب مي تواند اهداف، نتايج، توانائيها، نگرشها، دانش، هنجارها و… در نظر گرفته شود.

2- نياز به عنوان يك خواست يا ترجيح : اين تعريف مبتني بر عقايد و نظرات، خواسته ها و ترجيحات افراد در زمينه هاي مورد نظر (نياز) مي باشد. اين برداشت عملاً كاربرد گسترده اي دارد .

3- نياز به عنوان يك عيب يا كاستي : در اين ديدگاه، عدم وجود دانش، مهارت وتوانايي يا نگرش يا ابزار و وسايلي كه منجر به ايجاد اشكال در عملكرد بهينه شود نياز تلقي مي شود. در اين مفهوم نياز هنگامي مطرح مي شود كه در يك مورد خاص حداقل رضايت به دست نمي آيد يا نمي تواند به دست آيد.

4- برداشت تركيبي از اين ديدگاهها : آنچه بين وضع موجود و وضع مطلوب قرار دارد، آنچه كه ترجيحات، علائق و انتظارات افراد را شكل مي دهد و سرانجام آن چه بر عملكرد مطلوب اثر منفي دارد، همگي نشانگر نياز هستند .بايد دانست كه نياز از انجام كار به شكل مطلوب و رضايت بخش ممانعت مي كند .

2- مرحله تدوين اهدف در برنامه ريزي

هدف در برنامه ريزي عبارت است از نقطه اي كه قصد رسيدن به آن را داريم و تصور بر اين است كه با مجموعه اي از اعمال آموزشي قادريم به آن نقطه برسيم.

در تنظيم و تدوين دوره هاي آموزشي، اهداف از اصول مهم و اساسي به حساب مي آيند، هدف از تنظيم دوره هاي آموزشي، با توجه به كميت و كيفيت نيازهاي آموزشي كاركنان سازمان با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي و اهداف كلي سازمان، بايد به صورتي روشن و دقيق مشخص شود.

اهداف دوره هاي آموزشي در سازمان بايد چنين بر گزيده شوند كه مشكل و نياز آموزشي كاركنان را در بر گيرند و پس از پايان دوره نياز به آموزش را به شكل قابل لمسي بر طرف نمايند.

3- انتخاب محتواي دوره هاي آموزشي

بهترين دوره هاي آموزشي آن دوره هايي هستند كه با محتواي متناسب با نيازهاي آموزشي شركت كنندگان تدوين و تنظيم شده باشند .برنامه ريزان و تنظيم كنندگان برنامه هاي آموزشي براي كاركنان در سازمانهاي مختلف بايد به اين امر مهم و اساسي بذل توجه نمايند كه محتواي برنامه هاي آموزشي در راستاي نظرات شركت كنندگان آتي و نظرات سرپرستان مستقيم آنان بوده وهماهنگ با اين نظرات باشد تا مورد استقبال ايشان قرار گرفته و بتوان ميزان اطّلاعات و مهارتهاي رفتاري آنها را افزايش داده و اثر بخشي لازم را به وجود آورد.

4- انتخاب روشهاي آموزش

بين اصل يادگيري و روشهاي آموزش رابطه نزديك وجود دارد .منطقاً مي توان نتيجه گرفت كه پا به پاي افزايش دانش ما از فرايند يادگيري روشهاي آموزش نيز كارآمد تر و اثر بخش تر خواهد شد.

5- انتخاب منابع و مواد آموزشي

در اين مرحله آن دسته از منابع آموزشي كه وجودشان براي اجراي آموزش و دستيابي به اهداف ضروري و حياتي است بايد مشخص شود.

6- انتخاب كار آموزان

توجه اصولي و دقّت و فراست در انتخاب شركت كنندگان همگن و با شرايط كم و بيش مشابه و نزديك به هم يكي از مهمترين اصول در برنامه ريزي دوره هاي آموزشي است. بايد كار آموزان را با بررسي هاي همه جانبه و از نظر خصوصيات و ويژگيهايي نظير (ميزان دانش، سواد، ميزان تجربه شغلي و تواناييهاي فكري و

جسمي، هماهنگي وظايف و مسئو ليتها، توجه به دوره هاي آموزشي كه قبلاً داوطلبان طي نموده اند و …) هماهنگ وهمسان با يكديگر انتخاب نمود .امر يكدستي و همگني لازم در افراد شركت كننده در دوره هاي آموزشي شرايط ضروري براي بهره گيري هر چه مطلوب تر از دوره ها را فراهم خواهد كرد.

متأسفانه يكي از عواملي كه به شدت كيفيت دوره هاي آموزشي را تحت تأثير قرار مي دهد عدم تناسب و تناسب اندك منابع آموزشي با سر فصلهاي پيشنهادي است صاحبنظران براي دست يابي به منابع آموزشي مفيد به يكي از دو شيوه زير عمل مي كنند.

7- اجراي برنامه آموزشي

مرحله اجراي آموزش درعين اين كه ساده ترين مرحله است ازاهميت وحساسيت خاصي برخوردار مي باشد .زيرا اجراي برنامه پياده نمودن و عملي كردن آنچه طراحي شده است مي باشد و تا زماني كه برنامه اجرا نشده نمي توان در مورد آثار آن قضاوت نمود. ولي همين كه برنامة طراحي شده، به اجرا در آمد نياز به مراقبت و ارزيابي تكويني دارد كه از مسير اصلي خارج نشود. اگر طراحي انجام شده درست اجرا نشود نتايج بسيار بدي خواهد داشت و تلاش و هزينه هاي انجام شده نيز هدر خواهد رفت(همان منبع، صص 109-108).