فروش پایان نامه : ارتباط بین نوجویی و مشکلات رفتاری

مطالعات دوقلوها نشان داده است که شواهد محکمی در مورد سهم ژنتیک در رشد شخصیت وجود دارد. بنابراین نقش آمادگی شخصیت در علت­یابی مشکلات رفتاری در طی رشد سریع نوجوان…