فایل پژوهشی : ارتباط بین شیوه های فرزند پروری، راهبردهای مقابله و مشکلات رفتاری

علاقه فزاینده ای در مورد این­که چگونه کودکان در معرض خطر ایجاد و رشد مشکلات رفتاری هستند، وجود دارد. مدل بوم شناختی رشد (برونفر برنر، 1986، به نقل از تالن،…