فایل پژوهشی : ارتباط بین شیوه های فرزند پروری، راهبردهای مقابله و مشکلات رفتاری

علاقه فزاینده ای در مورد این­که چگونه کودکان در معرض خطر ایجاد و رشد مشکلات رفتاری هستند، وجود دارد. مدل بوم شناختی رشد (برونفر برنر، 1986، به نقل از تالن،…

فروش پایان نامه : ارتباط بین نوجویی و مشکلات رفتاری

مطالعات دوقلوها نشان داده است که شواهد محکمی در مورد سهم ژنتیک در رشد شخصیت وجود دارد. بنابراین نقش آمادگی شخصیت در علت­یابی مشکلات رفتاری در طی رشد سریع نوجوان…