بررسی سوالات مغناطیس کنکور تجربی

    در سوالات مغناطیس کنکور، میدان های مغناطیسی ، مانند میدان های گرانشی ، دیده نمی شوند یا لمس نمی شوند. ما می توانیم احساس کنیم میدان گرانشی زمین…