گام های روش FMEA//پایان نامه تدوین استراتژی بازرگانی

حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن

مدیریت ریسک و ارتقای قابلیت اطمینان فرایند ها، ازجمله موارد مهمی‌هستندکه درادبیات مدیریت تولید وعملیات اهمیت روز افزونی پیدا کرده اند، تجزیه وتحلیل شکست وآثار آن (FMEA ) یکی از توانمندترین روشها در این حوزه به شمار می‌آید. (دری همکاران 1387(

FMEA یک ابزار مدیریتی در بخش تولید برای پیش بینی و مدیریت ریسک ها است. به منظورتخمین اندازه تهدیدها استفاده شده است در واقع این تکنیک تهدیدهای خارجی را به صورت سیستماتیکی کمی‌می‌کند (Koo etal 2011)

کاربرد FMEA را می‎توان در صنایع خدماتی، اقتصادی، غیراقتصادی و کارخانجات صنعتی مشاهده نمود (jang2012)

گامهای این روش در جدول 4. 2 ذیل آمده است:

 

جدول شماره 2-4 گام های روش FMEA

1 FMEA طرح ریزی
2 خطاها- علل بروز خطا- آثار ناشی از خطا
3 شدت – وقوع- احتمال کشف
4 تعبیر و تفسیر
5 پیگیری

منبع: (JANG,2012 )

 

 

و مراحل کار در این تکنیک بدین شرح است:

1- تعیین مهمترین فعالیت ها و مشخصه های صنعتی و تولیدی

2-تعیین خطاهای بالقوه ناشی از هریک از فعالیتها طراحی

3- تعیین اثرات خطاهای بالقوه

4- تعیین درجه وخامت هریک از خطاهای بالقوه (S)

5- تعییت علل وقوع خطاهای بالقوه

6-تعیین علل وقوع علل خطاهای بالقوه ( O )

7- روشهای کشف وکنترل خطا

8- احتمال کشف خطاها(D) ( ملکی و همکاران 1389(

9- محاسبه RPN: مقدار RPN از ارابطه زیر حاصل می‌شود.

احتمال کشف یا شناسایی * احتمال وقوع * شدت = RPN

( از 1 الی 10 )  ( از 1 الی 10 )  ( از 1 الی 1000 ) ( Koo etal2011)

FMEA می‌تواند یکی از اقدامات اصلاحی جهت تشخیص و تعیین نقاط فرصت و تهدید پیش رو در مدل SWOT باشد (jang 2012 )

 

2-5 حالات موفقیت و تجزیه و تحلیل اثرات آن

برای اندازه گیری میزان فرصت ها دریک نوآوری و موازی با مفهوم FMEA مدل حالت موفقیت و تجزیه وتحلیل اثرات (SMEA) پیشنهاد گردید و اولویت بندی فرصت ها با OPN امکان پذیراست. (Koo and koo 2001 & 2008 )

حتما بخوانید :   عوامل موثر بر صادرات-پایان نامه در مورد كيفيت در صادرات صنايع غذايي

این رویکرد یک ابزار مدیریتی در بخش تولید برای پیش بینی و مدیریت فرصت ها است به منظور تخمین میزان فرصت ها استفاده شده است و در واقع این تکنیک فرصت های خارجی را به صورت سیستماتیک کمی‌می‎کند. koo etal2011

هریک از مراحل FMEA در این مدل هم قابل اجراست و برای محاسبه OPN مراحل زیرانجام می‌شود.

ظرفیت و شناسایی * احتمال وقوع * میزان جذابیت  = OPN

میزان جذابیت: چگونگی جذب فرصت های درک شده را نشان می‌دهد.

احتمال وقوع : احتمال وقوع فرصت را نشان می‌دهد.

ظرفیت و شناسایی : تحقق وقابلیت شرکت درتشخیص فرصت ها نشان می‌دهد.

که در این پژوهش طبق تحقیقات کو و همکاران در سال 2011 و 2008 و 2007 ابتدا فاکتورهای فرصت و تهدید را برای شرکت ریسندگی خاور لیست خواهیم نمود. سپس میزان تاثیر هر کدام از فاکتورها (شدت) در غالب (مامطلوب ترین اثر 10- مربوط به تهدید ها، ناموثر 0 و مطلوب ترین اثر را با 10 مربوط به فرصت ها) نشان خواهیم داد. در ستون بعدی میزان احتمال وقوع هر یک از فاکتورهای با (0 نشان دهنده کمترین احتمال و 10 نشان دهنده بیشترین احتمال وقوع) نشان داده می‌شود و درستون بعدی میزان سهولت شناسایی تهدیدات با امتیاز (0 آسانترین برای شناسایی و 10 مشکل ترین در شناسایی) و میزان سهولت شناسایی فرصت ها با امتیاز (0 کمترین تمایل به بهره گیری و فرصت ها، 10 بیشترین تمایل به بهره گیری فرصت ها) تعیین می‌شود. و در نهایت برای محاسبه RPN وOPN سه ستون را در هم ضرب می‌نمایید