تحقيق – پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران …

arm-un
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی مدیریت دولتی
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی
عنوان :
پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان
استاد راهنما :
دکتر فرزین فرحبد
استاد مشاور :
دکتر سعید باقرسلیمی
نگارش :
لیلا منتظری
نیمسال تحصیلی ۹۲-۹۱
004
arm-un
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی مدیریت دولتی
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی
عنوان :
پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان
استاد راهنما :
دکتر فرزین فرحبد
استاد مشاور :
دکتر سعید باقرسلیمی
نگارش :
لیلا منتظری
نیمسال تحصیلی
۹۲-۹۱
فرم شماره ۱۱

باسمه تعالی
صورتجلسه دفاع

حتما بخوانید :   بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ ؛ جغرافیا ...