پذيرش براي اجراي بودجه‌ريزي عملياتي:پایان نامه در مورد بودجه ريزی عملياتی

  • پذيرش براي اجراي بودجه‌ريزي عملياتي

مقاومت در برابر اصلاحات از جانب برخي مقامات دولتي، رؤساي بخش‌ها و كاركنان ممكن است بزرگ‌ترين مانع براي اجرا و استفاده از سنجش عملكرد باشد. (Kline, 1997, 47) اگر بودجه‌ريزي عملياتي توسط اين گروه‌ها پذيرفته شود به احتمال فراوان اجرا خواهد شد

چنانچه بيان مي‌شود براي اجراي موفق بودجه‌ريزي عملياتي، مقامات دولتي، مديران اداري و كاركنان بايد متقاعد گردند كه بودجه‌ريزي عملياتي درخور تلاش به‌منظور كاهش هزينه‌ها و نيل به منافع كوتاه مدت و بلند مدت و اجتماع مي‌باشد. سه جنبه از پذيرش مورد نياز مي‌باشد:

پذيريش سياسي[1]، پذيرش مديريتي[2] و پذيريش انگيزشي[3]

پذيرش سياسي: پذيرش مقامات سياسي در حمايت و تأمين منابع مالي براي اجراي بودجه عملياتي بسيار حياتي مي‌باشد در حاليكه سنجش و استفاده از اطلاعات عملكرد پيامدهايي براي مقامات انتخابي و انتصابي دارد. تعدادي از صاحبنظران تأكيد مي‌كنند كه سياست‌مداران اغلب در مقابل استفاده از اطلاعات عملكرد در تصميمات تخصيصي مقاومت مي‌كنند چون يك چنين اطلاعاتي، آسيب‌پذيري آن‌ها در برابر مردم را افزايش مي‌دهد به خصوص در رابطه با برنامه‌هاي بلند مدت كه ممكن است در كوتاه مدت به خوبي اجرا نشود. اطلاعات عملكرد براي مقامات سياسي در تصميم‌گيري‌هاي بودجه‌اي به‌عنوان يك تهديد مطرح مي‌باشد زيرا اين سؤال مطرح مي‌شود كه مقامات سياسي در استفاده از اطلاعات حاصل از ارزيابي عملكرد چه اختياري دارند؟ از طرفي در تصميم‌گير‌ي‌هاي سياسي اغلب اهداف كوتاه‌مدت به جاي اهداف بلند مدت مورد توجه قرار مي‌گيرد.

پذيرش مديريتي: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه پذيرش بودجه‌ريزي عملياتي از جانب مديران به خصوص در ارتباط با استفاده از عملكرد در تصميم‌گيري مديريتي و ايجاد طرح‌هاي انگيزشي،‌ اساسي است. يك چالش اساسي در بودجه‌ريزي عملياتي متقاعد كردن مديران برنامه در مورد ارزش طرح‌هاي استراتژيك و سنجش عملكرد مي‌باشد (Carter,1999, 23)

مسئله پذيرش مديريتي شامل دو موضوع است:

  • اگر سازمان‌ها احساس مي‌كنند كه قانون‌گذاران از اطلاعات عملكرد بيشتر براي مواخذه آن‌ها استفاده خواهند كرد،‌‌ آن‌ها به احتمال فراوان از طرح حمايت نخواهند كرد.
  • اگر سازمان‌ها اطلاعات عملكرد را در تصميمات مؤثر مفيد ندانند،‌ آن‌ها از بودجه‌‌ريزي حمايت نخواهند كرد.
حتما بخوانید :   نوآوری تکنولوژیک:"پایان نامه تاثیر نوآوری بر عملکرد شرکت

به‌طور كلي استفاده كم از اطلاعات عملكرد تا اندازه‌اي توجيه كننده اين حقيقت است كه برخي سازمان‌ها فكر مي‌كنند كه اين طرح،‌ اجرايي نخواهد شد (Harris, 2001)

پذيرش انگيزشي: فرآيند بودجه‌ريزي سرشار از مشوق‌ها مي‌باشد، سياست‌مداران و مديران مشابه يكديگر، انگيزه‌هايي براي استفاده از انواع خاصي از اطلاعات و رفتارهاي معين دارند اگر اين انگيزه‌ها ناسازگار با بودجه‌ريزي عملياتي باشند اجراي آن با مشكل مواجه خواهد شد. صاحبنظران در زمينه بودجه‌ريزي عملياتي اغلب معتقد به خواهان استراتژي انگيزشي براي استفاده از اطلاعات مبتني بر عملكرد مي‌باشند و معتقدند انگيزه‌ها و مشوق‌ها بايد جزئي از بودجه‌ريزي عملياتي باشد،‌ به نحوي كه پاداش‌ها و تنبيهاتي براي عملكرد مناسب و نامناسب در اجراي برنامه‌هاي مصوب و براي موفقيت يا عدم موفقيت در اجراي بودجه عملياتي درنظر گرفته شود. همچنين اين اعتقاد وجود دارد كه نظام‌هاي بودجه‌ريزي ورودي فرآيند محور مشوق‌هايي ايجاد مي‌كند كه اغلب در مقابل رويكرد نتيجه محور قرار دارد.

به اعقتاد “بروم” كسب اطمينان از اينكه كاركنان و مجريان اين طرح درك صحيحي از نياز به اصلاحات دارند براي اجراي موفق بودجه عملياتي حياتي است. اين امر در برگيرنده تعيين توليد كننده‌ها و مصرف ‌كننده‌هاي اطلاعات و تدارك يك استراتژي مناسب براي استفاده از اطلاعات عملكرد مي‌باشد. وي همچنين پيشنهاد مي‌كند كه تصميم‌گيران بايد درك كنند كه اطلاعات حاصل از ارزيابي عملكرد بيشتر براي بهبود مديريت مفيد است تا بهبود فرآيند بودجه‌ريزي (Broom and Lyne, 1995, 5)

در برخي دولت‌ها،‌ جزئيات مربوط به اجراي بودجه عملياتي براي عموم مردم به خصوص از طريق اينترنت قابل دسترسي مي‌باشد كه شهروندان اين امكان را پيدا مي‌كنند نسبت به تعهدات و عملكرد دولت به صورت روز آمد آگاهي پيدا كنند و به‌طور همزمان ميزان اعتبارات سازمان‌ها با توجه به عملكرد آن‌ها ارائه مي‌شود كه هدف از اين طرح ايجاد پاسخ‌گويي بيشتر بودجه‌ريزان در مقابل شهروندان مي‌باشد كه آن‌ها به ‌طور معمول علاقه بيشتري به كنترل نتيجه محور دارند.

[1] Political Acceptance

[2] Managerial Acceptance

[3]Incentive Acceptance