مفاهیم کیفیت زندگی کاری،پایان نامه درباره مدیریت ارتباط با مشتری

کیفیت زندگی کاری جزء 5 خاستگاه توسعه سازمانی است که عبارتند از : آموزش کارگاهی  بررسی بازخورد و بررسی عملکرد  کیفیت زندگی کاری و تحول استراتژیک.

نگرش کیفیت زندگی کاری امکانات بیشتری را برای توسعه از طریق بیوستن نیروهایی از نهضت کنترل کیفیت جامع به دست آورده است ایجاد می کند(کیفیت زندگی کاری.داود سلمانی.1384.ص14و15).

کیفیت زندگی کاری با پارادایم های توسعه پایدار، پارادایم های در حال ظهور اقتصاد نوین بویژه (ECO-ECONOMIES) همخوانی دارد. به عبارتی، پارادایم، پایداری بنگاه در برگیرنده موارد زیر است:

1- حساسیت زیست محیطی (اکو محوری ECOCENTRISM ).

2- نگاه کل نگر به بنگاه و خود را جزئی از نظام اجتماعی دیدن.

3- توجه به نیازهای نسل آینده.

4- مسئولیت اجتماعی در مقابل ذینفعان اجتماعی و غیراجتماعی اولیه و ثانویه.

5- اقتصاد زیست محیطی – اجتماعی (TRIPLE BOTTOM LINE)

6- تفکر INTEGRATIVE

7-یادگیری از نوع (TRIPLE LOOP) با نگاه آینده ساز و پیش بینی آینده.

دکتر خوارزمی در ادامه سخنان خود کیفیت زندگی کاری را در دو بعد عینی (جهان واقعی) و ذهنی (جهان متصور) طبقه بندی کرد وی ابعاد عینی را مواردی چون شغل مناسب، درآمد، مسکن، آموزش (دسترسی به فرصتها و پرورش قابلیتها)، سلامتی بهداشت – درمان،  کیفیت محیطی که در آن زندگی می کنیم، خدمات، امنیت و محیط زیست برشمرد. سخنران افزود، ترکیب و تنوع نیازها، برداشت فرد از واقعیتها و احساس امنیت و آسایش، برخورداری از آنچه برای فرد اهمیت دارد، احساس رشد و پیشرفت، احساس عقب نماندن از زمانه، نگاه فرد به زندگی، رنج، درد، مرگ، بیماری محدودیت، مساله آینده، پایداری، طبیعت و از همه مهم تر عشق را از جمله ابعاد ذهنی این مفهوم است (http://www.imi/tadbir/tadbir-132/2asp).

کیفیت؛ را می توان انجام دادن کار به طور صحیح و مداوم در کلیه طبقات یک سازمان تعریف کرد یعنی برآوردن و یا تامین خواسته های سیستم طبق استاندارد.

 

2-18-مفاهیم کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری عبارت است از عکس العمل کارکنان نسبت به کار،به ویژه پیامدهای فردی آن در ارضای شغلی و سلامت روحی:

با استفاده از این تعریف کیفیت زندگی کاری بر پیامدهای شخصی،تجربه کاری و چگونگی بهبود کار در عبارت زیر بر پیامدهای فردی منطبق است که شامل موارد زیر است:

 

پرداخت کافی ومناسب

2- شرایط کاری امن و سالم

3- فرصت برای به کار گیری و توسعه بی واسطه استعدادهای انسانی

4-فرصت برای امنیت و رشد و مداوم در آینده

5-انسجام اجتماعی در سازمان کار

6-حقوق فردی در سازمان کار

7- کار و کل فضای زندگی

8- ارتباط اجتماعی زندگی کار

دانشمندان و نظریه پردازان توسعه سازمانی از دیدگاه های مختلفی به مفهوم کیفیت زندگی کاری پرداخته‎اند.  مفهوم کیفیت زندگی کاری پیشنهاد شده به وسیله الدن به عنوان اختیار است. در حالی که الویسون کیفیت زندگی کاری را به عنوان آزادی در عمل بیان می نماید و جیمز، کیفیت زندگی کاری را گسترش تعادل و برابری می داند. اکثر تعریف های رسمی که از کیفیت زندگی کاری ارائه شده است بیانگر همسوئی و همخوانی بین هدف های فردی و سازمانی است.

حتما بخوانید :   انواع تعهد سازماني:پایان نامه تأثیر ابعاد فرهنگی بر رفتار شهروندی

در یک تعریف کلی می توان کیفیت زندگی کاری را به معنی تصورات ذهنی، درک و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود دانست.

 

2-19-بهره وری و کیفیت زندگی کاری

بهره وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت برای ارتقای کیفیت زندگی کاری حتمی است.

نسبت به ترکیب این عوامل بر محصولات، معیاری برای سنجش و بهره وری است.

کارآیی

نسبت بازده واقعی به دست آمده در بازرسی استاندارد و باز دهی تعیین شده (مورد انتظار) کارآیی است.

در واقع کارآیی نسبت مقدار کاری است که انجام می شود به مقدارکاری که باید انجام می شده.

به عبارت دیگر کارآیی استفاده درست از منابع موجود است.

اثر بخشی

اثر بخشی، عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده است.

اثر بخشی نشان می دهد که تا چه میزان، بر اثر تلاش انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است.

در واقع اثر بخشی مرتبط با عملکرد و فراهم آوردن رضایت انسان از تلاش های انجام شده و کارآیی مرتبط با بهره برداری صحیح از منابع است. به بیان دیگر اثر بخشی انجام کارهای درست است.

کارآیی جنبه کمی و اثر بخشی جنبه کیفی دارد.

ارتباط کارآیی و اثر بخشی با بهره وری

بهره وری  = اثر بخشی  + کارآیی

بهره وری =  اجرای کارهای درست  + اجرای درست کارها

بهره وری منابع انسانی (H.R.P)

بهره وری در یک تعریف ساده عبارت است از : نسبت برون داده به درون داده.

بهره وری  = برون داده / درون داده

بهره وری = میزان تولید  +میزان کیفیت  + میزان رضایت مشتری +……

منابع انسانی+  منابع مالی  + اطلاعات  + تکنولوژی+…….

با توجه به تعاریفی که از بهره وری وکیفیت زندگی کاری گفته شد،  به تحلیل رابطه این دو می پردازیم. تاکید بر عوامل ملموس و عینی زندگی در محیط کار، این نظریه را تقویت می کند که افزایش این عوامل،  بهره وری منابع انسانی را افزایش می دهد.

احساس مفید بودن، کارآیی وموثر واقع شدن در یک محیط کار، بخش مهمی از کیفیت زندگی کاری است.