معيارهای نه گانه تعالی سازمانی-پایان نامه در مورد كيفيت در صادرات صنايع غذايي

هر يک از معيارهای نه گانه مدل جايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی شامل چند جزء است که ابعاد مختلف معيار را مشخص می سازد. در ادامه تعريف هر يک از معيارهای مدل و اجزای آنها آمده است.

معيار 1 : رهبری

رهبران متعالی، آرمان و مأموريت را تدوين و دستيابی به آنها ارزش ها و سيستم های مورد نياز برای موفقيت پايدار سازمان را ايجاد کرده و با عمل و رفتار مناسب خود آنها را به اجرا در می آورند. در دوران تغيير و تحولات سازمان، ثبات در مقاصد دارند و هر کجا که لازم باشد قادرند تا جهت گيری سازمان را متحول ساخته و کارکنان را به پيروی آن ترغيب کنند.

الف ) رهبران، مأموريت، آرمان، ارزشها و اصول اخلاقی سازمان را ايجاد کرده و نقش الگو در فرهنگ تعالی را ايفا می کنند.

ب ) رهبران، شخصاً برای اطمينان يافتن از ايجاد، توسعه و استقرار سيستم های مديريت و بهبود مستمر آنها، مشارکت دارند.

ج ) رهبران، با مشتريان، شرکای تجاری و نمايندگان جامعه تشريک مساعی می کنند.
د ) رهبران، فرهنگ تعالی را در میان کارکنان تقویت می کنند.

ه ) رهبران، تغییرات سازمانی را شناسایی و راهبری می کنند.

معيار 2 : خط مشی و استراتژی

سازمان های متعالی مأموريت و آرمان خود را از طريق ايجاد و تدوين يک استراتژی متمرکز بر منافع ذينفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشی که در آن فعاليت می کنند، به اجرا در می آورند. خط مشی ها، اهداف و فرآيندها به منظور تحقق استراتژی ها تدوين و جاری می شوند.

الف ) خط مشی و استراژی بر اساس خواسته ها و انتظارات حال و آينده ذينفعان پايه ريزی         می شوند.

ب ) خط مشی و استراتژی بر اساس اطلاعات حاصل از اندازه گيری عملکرد، تحقيقات، يادگيری و فعاليتهای خلاقانه، پايه ريزی می شوند.

ج ) خط مشی و استراتژی، تدوين شده، مورد بازنگری قرار گرفته و به روز می شوند.[1]

د ) خط مشی و استراتژی از طريق چارچوب فرآيندهای کليدی اشاعه داده شده و به اجرا در می آید.

معيار 3 : کارکنان

سازمان های متعالی تمامی توان بالقوه کارکنان خود را در سطوح فردی، تيمی و سازمانی اداره کرده، توسعه بخشيده و از آن بهره می گيرند. آنها عدالت و برابری را ترويج کرده، کارکنان را در امور مشارکت داده و به آنها تفويض اختيار می کنند.

اين سازمان ها به گونه ای به کارکنان خود توجه کرده، ارتباط برقرار ساخته و آنها را مورد تشويق و تقدير قرار می دهند که در آنها انگيزه و تعهد برای استفاده از مهارت و دانششان در جهت منافع سازمانی ايجاد شود.

الف ) منابع انسانی برنامه ريزی و مديريت شده و بهبود می يابند.

ب )دانش و شايستگی کارکنان شناسايی شده، توسعه يافته و نگهداری می شود.

ج ) کارکنان مشارکت داده شده و به آنان تفويض اختيار می شود.

د ) کارکنان و سازمان گفتمان دارند.

کارکنان مورد تشويق و تقدير قرار گرفته و به آنها توجه می شود.

معيار 4 : مشارکتها و منابع

سازمان های متعالی، مشارکتها و همکاری های تجاری بيرونی، تأمين کنندگان و منابع داخلی خود را به منظور پشتيبانی از خط مشی و استراتژی . اجرای اثر بخش فرآيندهايشان برنامه ريزی و مديريت      می کنند.

الف ) همکاری های تجاری بيرونی، مديريت می شود.

ب ) منابع مالی، مديريت می شود.

ج ) ساختمان ها، تجهيزات و مواد، مديريت می شود.

د ) فناوری، مديريت می شود.

ه ) اطلاعات و دانش، مديريت می شود.

معيار 5 : فرآيندها

سازمان های متعالی فرآيندهای خود را به منظور کسب رضايت کامل و ايجاد ارزش فزاينده برای مشتريان و ساير ذينفعان طراحی نموده، مديريت کرده و بهبود می بخشند.

الف ) فرآيندها به گونه ای نظام مند طراحی و مديريت می شوند.

ب ) فرآيندها به منظور کسب رضايت کامل و ايجاد ارزش افزاينده برای مشتريان و ساير ذينفعان در صورت نياز، با استفاده از نوآوری ها بهبود می يابند.

ج ) محصولات و خدمات بر اساس خواسته ها و انتظارات مشتری طراحی و ايجاد می شوند.

د ) محصولات و خدمات، توليد، تحول و پشتيبانی می شوند.

ه ) ارتباط با مشتری مديريت شده و تقويت می شود.

معيار 6 : نتايج مشتری

سازمان های متعالی به طور فراگير نتايج مهم مرتبط با مشتريان خود را اندازه گيری کرده و به آنها دست می يابند.

الف ) مقياس ادراکی

اين مقياس ها، بيانگر ادراکات مشتريان از سازمان است. (به عنوان مثال اين اندازه ها از طريق نظر سنجی های مشتری و گروه های نمونه، رتبه بندی های فروشندگان، تقديرها و شکايات رسمی بدست می آيند.)[2]

ب ) شاخص های عملکردی

اين شاخص ها، شاخص هايی داخلی هستند که توسط سازمان به منظور پايش، درک، پيش بينی و بهبود عملکرد سازمان و پيش بينی ادراکات مشتريان بيرونی سازمان به کارگرفته می شوند.

معيار 7 : نتايج کارکنان

سازمان های متعالی به طور فراگير نتايج مهم مرتبط با کارکنان خود را اندازه گيری کرده و به آنها دست می يابند.

حتما بخوانید :   اهمیت بازاریابی رابطه ­مند/پایان نامه بازاریابی رابطه مند بر ارتباطات دهان به دهان مشتریان

الف ) مقياس ها

بيانگر ادراکات کارکنان از سازمان است. (به عنوان مثال اين اندازه از طريق نظر سنجی ها، گروههای نمونه، مصاحبه ها و ارزيابی های ساختار يافته به دست آيند.)

ب ) شاخص های عمکلردی

اين شاخص ها، شاخص هايی داخلی هستند که توسط سازمان به منظور پايش، درک، پيش بينی و بهبود عمکلرد کارکنان سازمان و پيش بينی ادراکات آنان با کارگرفته می شوند.

معيار 8 : نتايج جامعه

سازمان های متعالی به طور فراگير نتايج مهم مرتبط با جامعه را اندازه گيری کرده و به آنها دست      می يابند.

الف ) مقياس های ادراکی

اين مقياس ها، بيانگر ادراکات جامعه از سازمان است. (به عنوان مثال اين اندازه ها از طريق نظر سنجی ها، گزارش ها، نشريات، گردهمايی های عمومی و مراجع رسمی و دولتی به دست می آيند)، برخی از اندازه ها که به عنوان مقياس ادراکی مطرح شده است قابل طرح در شاخص های عملکردی هستند و بالعکس.[3]

ب ) شاخص های عملکردی

اين شاخص ها، شاخص هايی داخلی هستند که توسط سازمان به منظور پايش، درک، پيش بينی و بهبود عملکرد سازمان و پيش بينی ادراکات جامعه به کارگرفته می شوند.

معيار 9 : نتايج کليدی عملکرد

سازمان های متعالی به طور فراگير نتايج مهم مرتبط با عناصر اصلی خط مشی و استراتژی را اندازه گيری کرده و به آنها دست  می يابند.

الف ) دستاوردهای کليدی

اين شاخص ها، نتايج کليدی برنامه ريزی شده سازمان هستند که وابسته به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت آن است.

ب ) شاخص های کليدی عملکرد

اين شاخص ها، شاخص هايس عملياتی هستند که به منظور پايش و درک فرآيندها و پيش بينی و بهبود احتمالی دستاوردهای کليدی عملکرد به کارگرفته می شوند.

امتيازها

معيارهای توانمندسازو معيارهای نتايج هر کدام پنجاه درصد ارزش کل وزن را در مدل دارند که اين امر نشان دهنده ارزش يکسان مسيری که فعاليتهای بهبود در آن هدايت می شوند و نتايج به دست آمده است.

منطق امتياز دهی

در بطن تعالی سازمانی، منطقی برای امتياز دهی معيارها وجود دارد که شامل 4 عنصر زير است :

  • نتايج
  • رويکرد
  • جاری سازی
  • ارزيابی و بازنگری

اين منطق بيان می کند که يک سازمان نيازمند موارد زير است :

  • تعيين نتايج به عنوان بخشی از فرآيند تدوين خط مشی و استراتژی. اين نتايج، عملکرد سازمان را از ابعاد مالی، عملياتی و ادراکات ذينفعان پوشش می دهد.
  • برنامه ريزی، ايجاد و توسعه مجموعه ای يکپارچه از رويکردهای منطقی و مطلوب جهت دستيابی به نتايج مورد نياز حال و آينده.
  • جاری سازی رويکردها به روشی نظام مند جهت اطمينان از اجرای کامل آنها.
  • ارزيابی و بازنگری رويکردها و اجرای آن بر اساس بررسی و تحليل نتايج بدست آمده و فعاليتهای يادگيری جاری، در نهايت با استفاده از اين ارزيابی و بازنگری، شناسايی، اولويت بندی، برنامه ريزی و اجرای بهبودهای مورد نياز انجام می شود.

هنگامی که مدل تعالی در يک سازمان استفاده می شود بايد در هر يک از اجزای معيارهای توانمندساز، عناصر رويکرد، جاری سازی، ارزيابی و بازنگری منطق امتيازدهی و در هر يک از اجزای معيارهای نتايج، عنصر نتايج اين منطق مورد بررسی قرار گيرد.

منطق امتياز دهی می تواند به طرق مختلفی مورد استفاده واقع شود. عموما از ماتريس امتيازدهی در ارزيابی ها يا خودارزيابی ها استفاده می شود، هر چند که کاربردهای ديگر نيز می تواند داشته باشد.

تلفيق منطق امتيازدهی و اجزای معيارهای مدل می تواند در برانگيختن تفکر و چگونگی بررسی سازمان مورد استفاده قرار گيرد و منجر به بيان و جستجوی پرسش هايی چون، چگونگی رويکردهای مورد استفاده، چگونگی جاری سازی رويکردها و چگونگی اندازه گيری اثربخشی مسيرهای انتخابی، گردد. همچنين منطق امتيازدهی می تواند به عنوان روش تحليل ساخت يافته مسائل مورد استفاده قرار گيرد. عناصر منطق امتياز دهی ساختاری را جهت کار برروی فرآيندها، پروژه ها يا رويکردها و شناسايی مشکلات آنها ارائه می دهد.

نتايج، رويکرد، جاری سازی، ارزيابی و بازنگری، عناصر منطق امتياز دهی هستند. اين عناصر بايستی در کليه اجزای معيارهای مدل به کارگرفته شوند. در ادامه به توضيح و تشريح مفهوم هر يک از اين عناصر می پردازيم.

[1] [1] از كتاب مدل تعالي سازماني نوشته دكتر علي اكبر محبي مقدم  EFQM

[1] مدل تعالي سازماني ترجمه علي تقي زاده هرات – علي خليلو – آيسان خليلو

 

[2] [2] از كتاب مدل تعالي سازماني نوشته دكتر علي اكبر محبي مقدم  EFQM

[2] مدل تعالي سازماني ترجمه علي تقي زاده هرات – علي خليلو – آيسان خليلو

 

[3] [3] از كتاب مدل تعالي سازماني نوشته دكتر علي اكبر محبي مقدم  EFQM

[3] مدل تعالي سازماني ترجمه علي تقي زاده هرات – علي خليلو – آيسان خليلو