مسئولیت کیفری پزشک/پایان نامه درمورد موانع بیمه مسئولیت

 • مسئولیت کیفری پزشک

‌ مسؤولیت كیفری، مبتنی بر قصد و سوءنیت است. در صورتی فاعل فعل زیان‌بار مجازات می گردد كه فعل او جرم تلقی گردد. هنگامی یك عمل جرم است كه دارای عنصر معنوی(سوءنیت عام و سوءنیت خاص) و عنصر مادی باشد. بعلاوه قانون نیز باید آن عمل را جرم و مستوجب مجازات بداند. در مسؤولیت كیفری، علاوه بر مجنی علیه، جامعه نیز از وقوع جرم متضرر می شود در حالی كه در مسؤولیت مدنی، متضرر یك شخص خصوصی است.

 • هنگامی پزشك از لحاظ كیفری مسؤول است كه عمل ارتكابی او، توأم با سوءنیت باشد و قانون نیز آن را مستوجب مجازات بداند. در قانون مجازات فرانسه، در صورتی كه پزشكان از كمك رسانی به افراد نیازمند درمان خودداری ورزند یا به دلیل عدم مهارت، بی احتیاطی و بی مبالاتی، موجب مرگ بیمار یا از كارافتادگی كامل بیش از سه ماه بیمار شوند، قابل مجازات خواهند بود و مسؤولیت كیفری (و به تبع آن جزای نقدی) آنها، تخصصاً از مواردی كه بیمه‌های مسؤولیت پزشكی در فرانسه، تحت پوشش قرار می دهند، خارج است. در قانون مجازات اسلامی، مجازات سقط جنین از سوی پزشك 2 تا 5 سال حبس و پرداخت دیه و مجازات افشای اسرار، حبس از سه ماه و یك روز تا یك سال و یا مجازات نقدی از یك میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون رالا می باشد. بیمه نامه‌های مسؤولیت پزشكی در ایران نیز مجازاتهای نقدی را تحت پوشش قرار نمی دهند و در صورتی كه بیمه‌گذار ملزم به پرداخت جزای نقدی گردد، بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت نخواهد داشت. البته در مورد دیه، به دلیل ماهیت خاص آن، تحت پوشش قرارداد بیمه قرار می گیرند كه در این مورد به تفصیل سخن خواهیم گفت.
 • پزشكان ملزم به نظامات طبّی و پرهیز از امور خلاف شأن و حیثیت پزشكی می باشند. در آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشكی و وابسته آمده‌است: «جذب بیمار، به صورتی كه مخالف شؤون پزشكی باشد؛ همچنین، هر نوع تبلیغ گمراه كننده از طریق رسانه‌های گروهی و نصب آگهی در اماكن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشكی، ممنوع می‌باشد (مادة 14). تبلیغ تجاری كالاهای پزشكی و دارویی، از سوی شاغلان حرفه‌های پزشكی، همچنین نصب علامات تبلیغی كه جنبه تجاری دارند در محل كار آنها، مجاز نیست. » انجام امور خلاف شأن پزشكی و ارتكاب اعمالی كه براساس مادة 3 قانون مذكور، موجب هتك حرمت جامعه پزشكی می‌گردد، ممنوع است. همچنین براساس همین قانون تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است و ایجاد رعب و هراس در بیمار با وخیم جلوه دادن بیماری، موجب مسؤولیت انتظامی می گردد( ماده 7) .
 • ماده 3 قانون مذكور، مجازاتهای انتظامی را برشمرده‌ای كه عبارتند از:
 • « تذكر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام پزشكی محل.
 • اخطار یا توبیخ كتبی با درج در پرونده نظام پزشكی محل.
 • توبیخ كتبی با درج در پرونده نظام پزشكی و نشریه نظام پزشكی محل یا الصاق رأی در تابلوی اعلانات نظام پزشكی محل.
 • محرومیت از اشتغال به حرفه‎‌های پزشكی و وابسته از سه ماه تا یكسال در محل ارتكاب تخلف.
 • محرومیت از اشتغال به حرفه‎‌های پزشكی و وابسته از سه ماه تا یكسال در تمام كشور.
 • محرومیت از اشتغال به حرفه‎‌های پزشكی و وابسته از یكسال تا پنج سال در تمام كشور.
 • محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‎‌های پزشكی و وابسته در تمام كشور. »
حتما بخوانید :   تعهد هنجاري-پایان نامه درباره عملکرد کارکنان بیمه

لازم به ذكر است كه محكومیت‌های بندهای «الف»، «ب» و «ج» قابل تبدیل به جزای نقدی از پانصد هزار تا دو میلیون رالف است. بدیهی است كه پرداخت این وجوه را نیز بیمه نامه‌های مسؤولیت حرفه‌ای پزشكان تحت پوشش قرار نمی‌دهند (فیض‌پناه، 1385، 214).