مزاياي خوشه­ بندي،پایان نامه درباره تحليل رفتار مشتريان

تکنيک­هاي خوشه­بندي جز ابزارهاي داده­کاوي غيرمستقيم مي­باشند. هدف از داده­کاوي غيرمستقيم يافتن ساختار در مجموعه­اي از داده­ها مي­باشند. هيچ متغير هدفي وجود ندارد که به دنبال پيش بيني آن باشيم، بنابراين هيچ تفاوتي بين متغيرهاي مستقل و و وابسته وجود ندارد.

 • مزاياي خوشه­بندي

مزاياي خوشه­بندي عبارتند از:

 • مناسب براي استفاده براي داده­هاي گوناگون: با انتخاب درست اندازه فاصله­هاي گوناگون خوشه­بندي را مي­توان براي بيشتر داده­ها استفاده کرد.
 • خوشه­بندي يک روش غيرمستقيم: قدرت روش خوشه­بندي به غيرمستقيم بودن آن است بدين معني که اين روش را مي­توان حتي هنگامي که هيچ نوع اطلاعات قبلي از ساختار داخلي پايگاه داده­ها نداريم استفاده نمود. از اين روش مي­توان براي کشف الگوهاي پنهان و بهبود عملکرد روش­هاي مستقيم نيز استفاده کرد.
 • سهولت استفاده و قابليت فهم نتايج براي مديران: در اين روش لازم نيست که بعضي فيلدها را به عنوان ورودي و بعضي ديگر را به عنوان خروجي در نظر بگيريم. در بيشتر روش­های خوشه­بندي کمتر به وزن دهي داده­ها نياز است.
 • امکان مرور سريع بر داده­ها
 • مناسب براي گروه­هاي زياد داده­ها
 • مناسب براي اندازه گيري مشابهت­هاي غيرمعمولي
 • قابل استفاده براي انواع داده­ها
 • قابليت تفسير نتايج (تفاوت در تفسير نتايج به عنوان يک عيب براي خوشه­بندي مد نظر است)
 • همچنين به لحاظ کاربردي خوشه­بندي سبب بهينه سازي فعاليت جستجوي اطلاعات شده و زمان جستجوي کاربر را کاهش مي­دهد (محمدعليپور و درودي, 1386).
  • هدف از خوشه­بندي

هدف از خوشه­بندي، بخش­بندي يک مجموعه ساختار نيافته از عناصر درون خوشه­ها يا گروه­هاي مشخص است ، که تمايل دارد اجزاي خرد را به عنوان عوامل مشترک در همان خوشه­اي قراردهد که داراي صفات يکسان هستند و عناصر غير مشترک را تا حد ممکن در خوشه­اي جاي دهد که به آن تعلق دارد (Rosell, 2006). براي اين گروه­بندي بايد معيارهاي مناسبي داشته باشيم. اما بهترين معيار منحصر به فرد براي هيچ صنعت و کسب و کاري وجود ندارد. معيار خوشه­بندي به هدف نهايي خوشه­بندي بستگي دارد.

حتما بخوانید :   تولید نیروگاه های کشور:پایان نامه کارایی شرکت برق پس از هدفمندی یارانه