عاطفه مثبت ومنفی:”پایان نامه درباره فرسودگی شغلی”

عاطفه مثبت ومنفی

عواطف، يكي از جنبه هاي رفتار انسان است كه نقش مهمي در زندگي انسان ها دارد. بدون عواطف، زندگي بشر تقريباً خسته كننده و بي معني مي شود . انسان از طريق ، همين عواطف است كه دنيا را پر از معني و سرشار از احساسات در مي يابد عواطف، بخشي اساسي از نظام پوياي شخصيت آدمي است . ويژگي ها و تغييرات عواطف، چگونگي برقراري ارتباط عاطفي و درك و تفسير عواطف ديگران، نق ش مهمي در رشد، سازمان شخصيت، تحول اخلاقي، روابط اجتماعي، شكل گيري هويت و مفهوم خود دارد. (هريس  ; 1380)

واتسون و تلگن عواطف را به دو بعد عاطفي پايه تقسيم بندي مي كنند يكي عاطفة منفي است . بدين معني كه شخص تا چه ميزان احساس ناخرسندي و ناخوشايندي مي كند. عاطفة منفي يك بعد عمومي از يأس دروني و عدم اشتغال به كار لذت بخش است كه به دنبال آن حالت هاي خلقي اجتنابي از قبيل خشم ، غم، تنفر، حقارت ،احساس گناه ، ترس و عصبانيت پديد مي آيد. بعد عاطفي دوم، عاطفة مثبت است كه حالتي از انرژي فع ال، تمركز زي اد و اشت غال به كار لذت بخش مي باشد. عاطفة مثبت در برگيرندة طيف گسترده اي از حالت هاي خلقي مثبت از جمله شادي، احساس توانمندي، شور و شوق، تمايل، علاقه و اعتماد به نفس است.

واتسون و تلگن عواطف را به دو بعد عاطفي پايه تقسيم بندي مي كنند  يكي عاطفة منفي است . بدين معني كه شخص تا چه ميزان احساس ناخرسندي و ناخوشايندي مي كند. عاطفة منفي يك بعد عمومي از يأس دروني و عدم اشتغال به كار لذت بخش است كه به دنبال آن حالت هاي خلقي اجتنابي از قبيل خشم ، غم، تنفر، حقارت ، احساس گناه ، ترس و عصبانيت پديد مي آيد. بعد عاطفي دوم، عاطفة مثبت است كه حالتي از انرژي فع ال، تمركز زياد و اشتغال به كار لذت بخش مي باشد. عاطفة مثبت در برگيرندة طيف گسترده اي از حالت هاي خلقي مثبت از جمله شادي، احساس توانمندي، شور و شوق، تمايل، علاقه و اعتماد به نفس است.

حتما بخوانید :   مدل‌ ارزیابی عملکرد مالی//پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک

دريافتند كه اين دو عامل عاطفي ارتباط متفاوتي با افسردگي و اضطراب دارند . از آن جا كه هم در اضطراب و هم در افسردگي، حالت ه اي عاطفي منفي ديده مي شود، ابزارها ي سنجش مربوط به هر دو سازه، به يك اندازه داراي عامل عاطفة منفي هستند . بنابراين عاطفة منفي، رابطة مثبتي با اضطراب و افسردگي دارد . از سوي ديگر ، اضطراب وافسردگي رابطة متفاوتي با عاطفة مثبت دارند . ابزارهاي سنجش عاطفة مثبت با خلق افسرده و علائم مرتبط با آن ، همبستگي منفي بالايي دارند ، اما با خلق مضطرب و علائم مرتبط با آن، همبستگي ندارند. به نظر مي رسد كه افزايش ميزان لذت در طول زندگي، مي تواند به افزايش عواطف مثبت و كاهش عواطف منفي منجر شود .عواطف، بخشي اساسي از نظام پوياي شخصيت آدمي است . ويژگي ها و تغييرات عواطف، چگونگي برقراري ارتباط عاطفي و درك و تفسير عواطف ديگران، نق ش مهمي در رشد، سازمان شخصيت، تحول اخلاقي، روابط اجتماعي، شكل گيري هويت و مفهوم خود دارد .(لطف آبادي، 1380)

فردريكسون معتقد است عواطف منفي همچون، اضطراب يا خشم، سبب مي شوند ذهن  فرد فقط به توليد واكنش دفاعي در برابر موضوعات ايجاد كننده ي اين عواطف منفي ، محدود شود در صورتي كه عواطف مثبت، سبب مي شوند كه ذهن فرد بر روي محركها باز باشد و اين مساله به نوبه ي خود فرصتهايي را براي توجه ي گسترده تر به محيط ، ايجاد كرده و در نتيجه خلاقيت فرد را بيشتر كرده و موجب شادكامي مي شود.