راهبرد ارتباطات:/پایان نامه ارتباطات راهبردی کارکنان

راهبردهای ارتباطات سازمانی

2-14-1 راهبرد ارتباطات

با مراجعه به گونه شناسی ون رولر و براساس دو نقطه مرجع معنابخشی (ضمنی و عینی) و مسیر ارتباطات (یک سویه و دو سویه) چهار راهبرد ارتباطات تعریف می شود: گفت و گو، موافق سازی، متقاعدسازی و اطلاع رسانی. راهبرد گفت و گو متضمن مشارکت فعال و تعامل آگاهانه دو طرف در فرایند ارتباط است. در این نوع ارتباط، هر دو طرف برای دستیابی به تفاهم متقابل تلاش می کنند؛ این نوع ارتباط، درست همان مدل ارتباطی است که مارتین بابر مطرح می نماید. ضمن آنکه زایبرگ از آن با عنوان «ارتباط تأیید کننده» یاد می کند و هدفش توسعه و تقویت ارتباط دو سویه است. «تائید همانند مفهوم گفت و گو، یک تجربه متقابل مشتمل بر تسهیم و به اشتراک گذاری در سطوح مختلف است. تسهیم گفتار، تسهیم حدود، تسهیم احترام و تسهیم اعتماد».

اگر به مدل تعاملی شرام، مدل حلزونی ارتباطات دنس، مدل وستلی و مک لین و مدل موزاییکی بکر و مدل تبادلی بارن لند مراجعه کنیم، متوجه می شویم که فرایند ارتباطات از نظر آنان فرایندی دو سویه است. راهبرد موافق سازی نیز بر همین اساس است. در این راهبرد، به ایجاد رابطه مناسب بین سازمان و محیط یا کارکنان توجه می شود. این راهبرد را وقتی می توان به کار گرفت که تعارض یا اختلاف بین گروه های مختلف وجود دارد. این راهبرد، متضمن فرایندی برای ایجاد توافقات است. این راهبرد، مدافع ارتباطات، فعال و مذاکرات شفاف سیاست گذاری برای سازمان است. راهبرد گفت و گو، بر اصل مذاکره و ارتباطات دو سویه و همچنین معنابخشی ضمنی استوار است. همچنین این راهبرد برای مدیریت مؤثر مباحث شغلی و برای چانه زنی ها نیز استفاده می شود.

یکی دیگر از راهبردهای ارتباطات، متقاعدسازی است که طی آن آگاهانه تلاش می شود تا با استفاده از ابزارهای اخلاقی بر افراد اعمال نفوذ کرد. متقاعد ساختن، اساساً بر مبنای مدل نامتقارن ارتباط استوار است که طی آن سازمان با طرح ایده ها و نظرات خود، تلاش می کند تا با قانع نمودن افکار عمومی، موافقت و حمایت آنها را جلب کند.

حتما بخوانید :   مدل‌ ارزیابی عملکرد مالی//پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک

در راهبرد متقاعدسازی، در کنار ارسال پیام های یک سویه، تلاش فرستنده بر این است که تصویر ذهنی مناسبی را در ذهن مخاطب به وجود آورد؛ همان طور که در تشریح مدل ون رولر عنوان شد، این راهبرد، مبنایی برای تبلیغات است. همچنین چیزی که در این خانه از ماتریس در محور ارتباطات سازمانی صحت دارد، نشان دادن سازمان به سهامداران برای ایجاد روابط حسنه و مثبت است. این راهبرد، حاصل تنظیمات ماهرانه دانش و نگرش در رفتارهای دیگران است. در این حالت، فرض بر این است که مخاطبان نیز توانایی ایجاد معانی را داشته و بنابراین باید به ایجاد تصویر ذهنی در آنان توجه شود. برابر نظر برلو، معانی نه در قالب کلمات و واژه ها، بلکه در ذهن مخاطب هستند. کرون، جالین و پونام آن را یک فرایند روان شناختی در جهت ایجاد معانی می دانند.

راهبرد اطلاع رسانی بر محتوا و کانال های ارتباطی تمرکز دارد. در این راهبرد از طریق ارسال یک پیام از سوی فرستنده برای گیرنده، نظرات فرستنده در قالب واژه ها و نمادها کدگذاری شده و توسط گیرنده تفسیر می شوند. پیام یا به صورت رو در رو منتقل می شود یا انتقال با استفاده از ابزارهای ارتباطی صورت می گیرد. این راهبرد، مطابق با مدل های ارتباطی هارولد لاسول، کلود شانن و وارن ویور و نوربرت وینر است.

مطابق با دیدگاه آیزنبرگ و گدال، در این حالت ارتباطات بر فرایند تأکید دارد. فرستنده، تمام تلاش خود را معطوف به تهیه و ارائه پیام می کند؛ مانند گوینده اخبار که وجود مخاطب و تأثیری که پیام در وی دارد، مورد توجه نیست.(پایگاه اطلاع رسانی مدیریت)