درماندگی مالی-پایان نامه درباره کیفیت سود در شرکت

درماندگی مالی

با توجه به شرايط اقتصاد ي امروز تعداد شركت هاي ورشكسته و اهميت ورشكستگي در حال افزايش است . حتي حسابرسان كه دارا ي دانش و آگاهي خوبي از وضعيت مالي شركت هستند نمي توانند قضاوتي درست در مورد تداوم فعاليت شركت داشته باشند. مسئله ورشكستگي و درماندگي مالي همواره مسئله اي در خور تأمل بوده است و به دليل اهميت آن انديشمندان حسابداري و مالي در سراسر دنيا به فكر يافتن روشهايي جهت پيش بيني درماندگي مالي هستند.

درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت ها به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری منجر می شود. پیش بینی درماندگی مالی با طراحی شاخصها و الگوهای مناسب می تواند شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی آگاه سازد تا باتوجه به این هشدارها سیاست مناسبی را اتخاذ نمایند. از سوی دیگر، فعالان بازار سرمایه و بازار پول نیازمند آگاهی و دانش نسبت به وضعیت مالی شرکت های موجود و کارایی آنها می باشند. یکی از روش هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، پیش بینی درماندگی مالی یا ورشکستگی شرکت ها است. به این ترتیب که اولاً با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار نمود تا آنها با توجه به این هشدارها دست به اقدامات مقتضی بزنند و دوم اینکه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند (مهرانی و همکاران، 1383 ). بنابراین، پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت ها همواره یکی از موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دولت ها بوده است. تشخیص به موقع شرکت هایی که در شرف درماندگی مالی هستند بسیار مطلوب است، زیرا از سرمایه گذاری در موارد نادرست و غیرکارا برای فعالان بازار جلوگیری می نماید. در ادبیات مالی تعاریف مختلفی از درماندگی مالی ارائه گردیده است. گردون[1] ( 1971 ) در یکی از نخستین مطالعات علمی بر تئوری درماندگی مالی آن را به عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت معرفی می کند که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می دهد. ویتاکر[2] ( 1999 ) درماندگی مالی را وضعیتی در نظر می گیرد که در آن جریان های نقدی شرکت از مجموع هزینه های بهره مربوط به بدهی بلندمدت کمتر است. از نقطه نظر اقتصادی، درماندگی مالی را می توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر نمود که در این حالت شرکت دچار عدم موفقیت شده است. در واقع، در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه می باشد. حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی رخ می دهد که شرکت موفق به رعایت کردن یک یا تعداد بیشتری از بندهای مربوط به قرارداد بدهی مانند نگاه داشتن نسبت جاری یا نسبت ارزش ویژه به کل دارایی ها طبق قرارداد نمی شود که به این حالت نکول تکنیکی گفته می شود. حالات دیگری از درماندگی مالی عبارتند از زمانی که جریانات نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی کافی نباشد و نیز زمانی که ارزش ویژه شرکت عددی منفی شود (وستون و همکاران[3] ، 1992). در حالي كه گيتمن[4] اعتقاد دارد نخستين و مهم ترين دليل ورشكستگي سازمان ها، سوء مديريت آنها است .با ا ينكه عوامل ورشكستگي از يك شركت به شركت ديگر متفاوت است اما مي توان چندين عامل مشترك را به عنوان عوامل ورشكستگي بين همه شركت هاي ورشكسته شناسايي نمود. عدم صلاحيت مديريت، هزينه زياد توليد، فعاليت مالي ضعيف، هيئت مديره غيرفعال از جمله اين عوامل هستند. در ادامه‌ تحقیق‌ به‌ بیان‌ تعاریف‌ مختلفی‌ از ورشکستگی، پیشینه‌ مطالعات‌ مختلف‌ در زمینه‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی، بیان‌ روش‌ تحقیق‌ و تجزیه ‌و تحلیل‌ داده‌ها و در انتها به‌ بیان‌ نتایج‌ حاصل‌ از تحقیق‌ پرداخته‌ خواهد شد. درمتون‌ علمی، از ورشکستگی‌ تعاریف‌ مختلفی‌ شده‌ است. در ادامه‌ به‌ چند تعریف‌ از دیدگاههای‌ تجاری‌ و حقوقی‌ اشاره‌ خواهدشد. ورشکستگی، اقدامی‌ قانونی‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ به‌طورکلی‌ یک‌ بدهکار عاجز از پرداخت‌ بدهی‌ خود به‌ سود طلبکاران‌ ضبط‌ می‌شود (منوچهر فرهنگ، ۱۳۷۴).

حتما بخوانید :   دیدگاه‌ زنجیره تأمین-پایان نامه درباره برنامه ریزی منابع سازمانی

‌ورشکستگی‌ هنگامی‌ رخ‌ می‌دهد که‌ بدهیهای‌ یک‌ شرکت‌ از ارزش‌ دارائیهای‌ موجود در شرکت‌ تجاوز کند (گیتمن[5]، ۱۹۹۶).

[1] Whitaker, Richard (1999)

[2] Gordon, M. J. (1971)

[3] Weston J. Fred & E. Copeland, Thomas (1992)

[4] Gitman L.J 1998

[5] Git man 1996