تفکر راهبردی و هوشمندی رقابتی:/پایان نامه هوش اخلاقی مدیران

تفکر راهبردی و هوشمندی رقابتی

ضعف تفكر استراتژيك مديران ارشد بنگاهها و سازمانها، موجب مي‎شـود آنهـا از فرصـت‎هـاي جديد محروم شوند، لذا، مجهزشدن مديران ارشد به قابليت‎هاي راهبـردي ، ضـروري و حيـاتي بـه نظر مي‎رسد.ماهيت تفكر راهبردي نشانگر فهيم و بصيرشدن نظام سازماني و انسـاني اسـت. ايـن بصيرت كمك مي‎كند تا در شرايط پيچيدة كسب وكار:

  1. واقعيتهاي بازار و قواعد آن به درستي شناخته شود؛ 2. ويژگيهاي جديد بـازار زودتـر از رقبا كشف شود؛ 3. جهش‎هاي (ناپيوستگيهاي) كسب و كار درك شود؛ . 4 بـراي پاسـخگويي بـه اين شرايط، راهكارهاي بديع و ارزش‎آفرين خلق شود. تفكر راهبردي، مدير را قادر مي‎كند عوامـل مؤثر در تحقق اهداف و دليل اين تأثير را درك كند، همچنين، درك كنـد كـه چگونـه ايـن عوامـل براي مشتري ارزش مي‎آفريند؟ اين بصيرت نسـبت بـه عوامـل تأثيرگـذار درخلـق ارزش، قـدرت تشخيص ايجاد مي‎كند. بدون اين تشخيص، صرف منابع (مادي و غيرمادي) سازمان بـراي دسـتيابي به موفقيت، بيحاصل خواهد بود. كنايچياومي در كتاب تفكر يك استراتژيست اظهـار مـی‎كند “اگر موضوعات اساسي را تشخيص ندهيد، هر قدر به هم خود و كارمندانتان فشـار روحـي و فيزيكي وارد كنيد، سرانجام، نتيجـه‎اي جـز سـردرگمي و شكسـت حاصـل نخواهـد شـد » . تفكـر راهبردي، فرايندي خلاقانه و واگرا است و با چشم‎انداز و دورنماي طراحي راهبران سازمان مرتبط است (حميديزاده، 1388، ص35). اين امر مستلزم فراتر رفتن انديشة مديران از عمليات روزمـره، باهدف تمركز بر قصد راهبردي بلندمدت كسب وكار است. تفكر راهبـردي، فعاليـت‌هـايي چـون گردآوري اطلاعات، تحليل، بحث و تبادل نظر در خصوص شرايط حاكم بر سازمان با فعاليت‌هاي متنوع و پاسخگويي به سؤالهاي اساسي در مورد سبد دارايي‌هاي سازمان را شامل مي‌شود. آبراهام تفكر راهبردي را شناسايي استراتژي‌هاي قابل اطمينان مدل‌هاي كسب و كاري مي‌داند كه به خلـق ارزش براي مشتري منجر شـود (حميـدي زاده، 1390، ص127). يكـي از مفـاهيم مهـم مـديريت، درسال‎هاي اخير، هوشمندي رقابتي است با كه شركت‎هاي بزرگ عجين شده است. افزايش هوش رقابتي موجب مي‎شود سازمانها اطلاعات محيط اطراف خود را سريعتر و با دقت بيشتري تجزيـه و تحليل كنند و نتايج حاصل را ذخيره كنند و در مواقع مقتضي در دسترس تصميم‌گيرندگان قـرار دهن. د اين امر جريان تبادل داده‎ها، اطلاعات و دانش را در سازمان تسريع مي‎كند و اثربخشي تفكر و تصميم‌گيري استراتژيك را بهبود مي‎بخشد. هوشمندي رقابتي به مثابة راداري است كه با كشـف فرصت‌هاي جديد و هشدار تهديدها، شركت را قادر مي‌كند محـيط خـود را سـريع‌تـر و دقيـق‌تـر شناسايي كند. سازمان هوشمند، استراتژي رقبا را بهتـر و سـريع تـر درك مـي‌كنـد و از شكسـت و موفقيت آنها مي‌آموزد و اين امكان را براي مديران سازمان به وجود مي‌آورد با نظارت نظام‌منـد و با آگاهي بيشتري تصـميم‎هـاي راهبـردي اخـذ كننـد (مک گونال و وال[1]، 1996؛ کانهر[2]، 1996؛ گوشال و وستنی[3]، 1991).
حتما بخوانید :   عملکرد صادراتی-پایان نامه درمورد عملکرد صادراتی شرکتها

[1]McGonagle & Vella

[2]Kahaner

[3]Goshal & Westney