اوراق قرضه:/پایان نامه درباره مدیریت سرمايه در گردش

هزینه بدهی(اوراق قرضه)

هزینه بدهی،هزینه ای است که شرکت بابت وجوه تأمین شده ازطریق اخذ وام یاانتشاراوراق قرضه بلندمدت متحمل می شود.هزینه بدهی قبل ازمالیات رامی توان ازطریق تعیین نرخ بازده داخلی یابازده تاسررسیدجریان های نقدی اوراق قرضه بدست آورد.

تأمین مالی ازطریق بدهی که موجبات افزایش اهرم مالی رافراهم می سازدهزینه هایی به دنبال داردکه بارزترین آن بهره پرداختنی به تأمین کنندگان است.برخلاف هزینه حقوق صاحبان سهام،هزینه بدهی رامی توان به صورت مستقیم یاغیرمستقیم مشاهده کرد،چون هزینه بدهی نرخ بهره ای است که شرکت بایدبرای وام های جدیدخودبپردازد.طبیعتاً می توان به راحتی نرخ های بهره رادربازارهای مالی مشاهده کرد.هزینه بهره،هزینه قابل قبول مالیاتی است ومالیات راکاهش می دهد.بنابراین هزینه مؤثربدهی باتوجه به نرخ مالیات کاهش می یابد.(مدرس وعبدالله زاده،1378)

2-2-26اثراهرم برهزینه بدهی

درشرایطی که اهرم بیشتری مورداستفاده شرکتی قرارگیرد،به دلیل ریسک پذیری بیشترتوسط بستانکاران (وام دهندگان) هزینه بدهی نیزافزایش خواهدیافت.درمواردی که شرکت اقدام به دریافت وام بیشتر می کندونسبت بدهی ازحدمتوسط صنعت بیشترمی شود.معمولاًبانک ها ازدادن تسهیلات مالی بیشتر خودداری خواهندکرد،که درنتیجه شرکت ها درصورت نیازمالی بیشتربایدازمنابع مالی دیگرباهزینه بالاتراستفاده کنند.بنابراین پی می بریم که بکارگیری اهرم بیشتر(مازادمتوسط صنعت)باعث افزایش بدهی خواهدشد.

همانطورکه شرکت هایی بانسبت بدهی بالابایدهزینه بدهی بیشتری رامتحمل شوندبالعکس شرکت هایی که نسبت بدهی آنهاپایین ترازمتوسط صنعت(20% تا30%)باشدوازنظرموقعیت تجاری درشرایط مطلوبی قرارداشته باشند،موردتوجه بانک های وام دهنده هستندوحداقل میزان نرخ بهره درهنگام دادن وام به آنها پیشنهادمی شو.(هامپتون [1]وهمکاران،1379)

 

2-2-27هزینه سهام ممتاز

هزینه سرمایه تأمین شده ازمحل سهام ممتازتابعی ازسوداست که طبق قراردادبرای آنها تعیین شده است.

نرخ بازده موردانتظارسهامداران ممتازاصولاًپیش ازنرخ موردانتظارتأمین کنندگان بدهی های بلندمدت است.چون رسیک پذیرفته شده توسط آنهابیشتراست بدیهی است که سهام ممتازسپرمالیاتی ایجادنمی کندوازاین نظرنسبت به بدهی بابهره ازجذابیت کمتری برخورداراست.(نوروش وعابدی،1384)

2-2-28هزینه سهام عادی

صاحبان سهام عادی نسبت به سایرتأمین کنندگان منابع مالی واحدافتصادی بیشترین ریسک رامتحمل می شوند،لذا طبیعی است که نرخ بازده موردانتظارآن به بیشترین نرخ بازده مورد انتظارباشد.(نوروش و عابدی،1384)

2-2-29هزینه خاص سودانباشته

زمانی که شرکت سودراانباشته می کندبه این منظوراست که این سودرابرای صاحبان سهام درشرکت سرمایه گذاری کند.بازده موردانتظارسهامداران نسبت به وجوه انباشته شده برابر باتعدادسهامی ازشرکت است که اگرسودانباشته به صورت سودتقسیمی به آنهاپرداخت شده بودمی توانستندبااین وجوه آن تعدادسهام راخریداری کنندکه به آن هزینه خاص سودانباشته می گویند.به نحومعمول روشهای تأمین مالی ازمحل سودانباشته مشابه روش های محاسبه هزینه سهام عادی می باشدبااین تفاوت که درمحاسبه آن هزینه انتشارسهام عادی درنظرگرفته نمی شود.(نوروش وعابدی،1384)

2-2-30مقایسه نرخ هزینه سرمایه سهام عادی،سهام ممتاز،سودانباشته وبدهی

حتما بخوانید :   اخلاق کار:/پایان نامه درباره اخلاق کار و تعهد سازمانی

1.نرخ هزینه سرمایه سهام عادی بیشترازنرخ هزینه سهام ممتاز،سودانباشته وبدهی است زیرابازده موردانتظارسهام عادی ازبازده موردانتظارسهام ممتازوبدهی بیشتراست.(چون ریسک سهام عادی بیشتراست).

2.نرخ هزینه سرمایه بدهی (وام)کمترازنرخ هزینه سرمایه سهام عادی،سودانباشته وسودسهام ممتاز است.زیرااولاًبازده موردانتظاروام دهنده کمترازبازده مورده انتظارسرمایه گذاران است.(چون وام ریسک کمتری دارد.)ثانیاًهزینه بهره،هزینه قابل قبول مالیاتی است یعنی نرخ مالیات موجب کاهش درهزینه بهره خواهدشد.

3.درصورتی که انتشارسهام جدیدهمراه باهزینه انتشارباشد،نرخ هزینه سرمایه سهام عادی بیشترازنرخ هزینه سرمایه سودانباشته است.(تهرانی،1385)

2-2-31بدهی درمقایسه باسرمایه

بدهی هابیانگرتعهدات شرکت مبنی برپرداخت وجه نقددرموعدمقررمی باشند.دراغلب بدهی ها، قراردادی تعهدآورجهت بازپرداخت اصل وبهره مربوطه درطی یک دوره زمانی مشخص،تنظیم می شود.بنابراین،بدهی هادیونی هستندکه همواره تعهدات پرداخت مبالغ ثابت وجه نقدرابه دنبال دارندکوتاهی درپرداخت این مبالغ شرکت رادرانجام قراردادش باشکست روبرو می سازد.به طورکلی وقتی یک شرکت قرض می گیرد،موظف است که ابتداحق دارندگان اوراق قرضه اش راازجریان های نقدی شرکت بدهددرصورت کوتاهی شرکت درانجام تعهداتی که درقرارداداوراق قرضه اش بیان کرده است،دارندگان این اوراق قرضه می توانندعلیه آن شرکت اقامه دعوی کنند.این امرمی تواندمنجربه اعلام ورشکستگی ازجانب شرکت شود.حقوق صاحبان سهام برابراست بامابه التفاوت دارایی هاازبدهی های شرکت،که دراصطلاح حسابداری مشخص کنندۀ میزان سهام ازشرکت می باشد.

بدهی ها – داراییها = حقوق صاحبان سهام

وقتی که برمقدارسودهای انباشته شرکت اضافه می شود،این ارزش حسابداری حقوق صاحبان سهام نیز افزایش می یابد.این امرزمانی رخ می دهدکه شرکت به جای توزیع تمام عایداتش دربین سهامداران (به شکل سودسهام)بخشی ازآن رادرداخل شرکت نگه دارد.(نوروش وعابدی،1384)

2-2-32اوراق مشارکت

این نوع اوراق که تاحدودزیادی شبیه اوراق قرضه است،براساس قراردادمشارکت مدنی بین سرمایه گذار(اشخاص)ووام گیرنده(صادرکننده)منتشرمی شود.وجوه حاصل ازاوراق مشارکت برای پروژه های خواهدبودکه برای آن اوراق مشارکت منتشرشده است.برای این نوع اوراق درطی مدت عمرموردنظر، درصدی به صورت علی الحساب پرداخت می شودونهایتاًدرسررسید،میزان سودواقعی براساس منافع حاصله ومیزان مشارکت وام گیرنده ووام دهنده تعیین وپرداخت می شود.

 

 

ازویژگیهای اوراق مشارکت به عنوان یکی ازابزارهای مهم تأمین مالی،می توان به مواردزیراشاره کرد:

1.اوراق بانام یا بی نام است.

2.قیمت اسمی مشخص دارد.

3.سررسیدآن مشخص است وبه عبارتی مدت معین دارد.

4.بازپرداخت اصل اوراق درسررسیدوپرداخت سودعلی الحساب آن درمقاطع معین توسط ناشر،تضمین شده است.

5.خریدوفروش اوراق ازطریق شعب منتخب بانک عامل یاازطریق بورس اوراق بهادار(درصورت پذیرش)مجازاست.

6.دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی ومدت زمان مشارکت درسودحاصل ازاجرای طرح های مربوط،سهیم هستند.

7.هرورقه نشان دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن درطرح موردسرمایه گذاری است.(مدرس وعبدالله زاده،1378)

[1]. Hampton