ارزيابي كيفيت سود//پایان نامه درباره مديريت سود فزاينده

مدلهای ارزیابی کیفیت سود

ردیف نام معیار روش محاسبه توضیحات
1 میزان تحقق نفدی سود   هر قدر این نسبت بزرگتر باشد، سود به وجه نقد نزدیکتر بوده و دارای کیفیت بهتری است
2 ارزیابی سود ناخالص   هر قدر این نسبت بزرگتر باشد کیفیت سود بالاتر است
3 نرخ رشد سود   هر قدر نرخ رشد سود بیشتر باشد، کیفیت سود بالاتر است
4 ارزیابی اقلام تعهدی تفاوت میان سود عملیاتی و وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی هر قدر میزان اقلام تعهدی بزرگتر باشد کیفیت سود کمتر است
5 نسبت گردش دارایی   هر قدر این نسبت بزرگتر باشد کیفیت سود بالاتر است
6 ارزیابی سود عملیاتی   هر قدر این نسبت بزرگتر باشد کیفیت سود بالاتر است
7 ارزیابی حسابهای دریافتنی   هر قدر این نسبت بزرگتر باشد کیفیت سود کمتر است
8 بازده سرمایه   هر قدر این نسبت بزرگتر باشد کیفیت سود بالاتر است
9 سرمایه گذاری مجدد دارائیهای مولد   هر قدر این نسبت بزرگتر باشد کیفیت سود بالاتر است
10 بازده داراییها   هر قدر این نسبت بزرگتر باشد کیفیت سود بالاتر است

2-11 اهميت ارزيابي كيفيت سود

كيفيت سود و به طور كلي كيفيت گزارشگري مالي مورد علاقه كساني است كه براي سرمايه گذاري و انعقاد قراردادهاي بدهي از گزارشات مالي استفاده مي كنند. از ديدگاه تدوين كنندگان استاندارد، كيفيت گزارشهاي مالي به صورت غيرمستقيم به كيفيت استانداردهاي گزارشگري مالي بستگي دارد.

سود به عنوان يكي از مهمترين اطلاعات در دسترس در صورتهاي مالي مي باشد. سود معمولاً توسط تحليل گران با استفاده از نسبت هاي گوناگون تجزيه و تحليل مي شود تا توان شركت را براي افزايش ثروت سهامداران در گذشته، حال و آينده نشان دهد.

اهميت كيفيت سود از سه ديدگاه قابل توضيح است. ديدگاه سرمايه گذاري، ديدگاه استفاده كنندگان اطلاعات مالي و ديدگاه تدوين كنندگان استانداردهاي حسابداري. از ديدگاه سرمايه گذاري، كيفيت سود شاخصي براي تخصيص منابع است. كيفيت سود پايين، نامطلوب و ناكارآمد مي باشد زيرا باعث كاهش رشد اقتصادي از طريق انتقال و تخصيص نادرست سرمايه و انحراف منابع به طرح هاي كم بازده مي شود.

از ديدگاه استفاده كنندگان مالي، سود معمولاً براي قراردادهاي حقوق و پاداش و قراردادهاي استقراض استفاده مي شود. اگر سود به عنوان معيار ارزيابي عملكرد مديريت بيش از واقع نشان داده شود، منجر به حقوق و مزاياي بيشتر براي مديران خواهد شد. از سوي ديگر، سودهاي متورم ممكن است كاهش در توان پرداخت بدهي ها و ورشكستگي ناگهاني شركت را پنهان سازد كه اين خود باعث اعتبار دادن نادرست از سوي اعتبار دهندگان مي شود(محمودوهمكاران،2009)

حتما بخوانید :   تعریف عملکرد//پایان نامه درباره هوش هیجانی و عملکرد بانک

تدوين كنندگان استانداردهاي حسابداري براي ارزيابي كارايي استانداردهاي تدوين شده به خروجي هاي سيستم حسابداري از جمله سود گزارش شده توجه مي كنند. معيار ارزيابي كارايي مطابق چارچوب مفهومي هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي(FASB) سودمندي تصميم مي باشد.

تحليل گران مالي”كيفيت سود” را بدين منظور ارزيابي مي كنند كه يك سطح مربوط از سود را تعيين و سود خالص آتي را پيش بيني كنند و در نتيجه قيمت سهام شركت را تعيين نمايند. بنابراين، ميزان دقت، صحت، قابليت اطمينان، مربوط بودن، نقدينگي، قابليت پيش بيني و قابليت تحقق سود كه در مجامع علمي به عنوان كيفيت سود شناخته مي شود، نقش مهمي را در مفيد بودن سود در فرايند تصميم گيري دارد.

زماني كه عموم مردم به اطلاعات مالي منتشر شده اطمينان نداشته باشند، از سرمايه گذاري منصرف       مي شوند و اين امر به نوبه خود از گسترش بازار سرمايه جلوگيري مي كند. سود با كيفيت از توسعه بازار سرمايه بخصوص در كشورهاي در حال توسعه حمايت مي كند(قیلاوی،1390).

کیفیت سود یک معیار مهم برای بررسی سلامت مالی واحد تجاری است که مورد توجه سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی قرار گرفته است(خواجوی و ناظمی،1384)

استفاده کنندگان از صورتهای مالی همواره به قابل اتکاء بودن و مفید بودن اقلام تعهدی به دیده تردید    می نگرند؛ چرا که مدیران قادرند با بکارگیری روش های مختلف حسابداری به شکل قانونی و در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری، سود شرکت را دستخوش تغییر و هم راستا با تمایلات شخصی خود سازند. با این وجود درک فرآیند شناسایی آن دسته از اقلام تعهدی که بر کیفیت سود تأثیر گذار است، برای سرمایه گذاران دشوار بوده و مانع از تشخیص دقیق کیفیت سود شرکت توسط آنان می شود. از این رو ممکن است، تصمیات آنان بر مبنای سودهای گزارش شده ای که از کیفیت بالایی برخوردار نیستند، اتخاذ و به از دست دادن منابع آنان منتهی گردد.(هاشمی و صادقی،1389)

سود برای واحد تجاری اهمیت دارد. زیرا به عنوان معیاری برای عملکرد واحد تجاری توسط طیف وسعی از کاربران مورد استفاده قرار می گیرد. از طرف دیگر کیفیت سود توسط سرمایه گذاران به عنوان یک متغیر اساسی برای ارزیابی اطلاعات ناشی از الگوهای سود، مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین کیفیت سود مورد توجه سرمایه گذاران فعلی و آتی می باشد(شورورزی و نیکومرام،1389).